Kvk.I.39.429/2022/3. számú határozat

A Kúria

végzése

Az ügy száma: Kvk.I.39.429/2022/3.

A tanács tagjai:

dr. Hajnal Péter a tanács elnöke,
Huszárné dr. Oláh Éva előadó bíró,
dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet bíró

A kérelmező: Mi Hazánk Mozgalom (…...)

Képviselője: dr. Czipott Linda ügyvéd (…...)

Az eljárás tárgya: választási ügyben hozott határozat

A felülvizsgált jogerős határozat: a Nemzeti Választási Bizottság 2022. április 14. napján kelt 366/2022. számú határozata

Rendelkező rész

A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 366/2022.  számú határozatát helybenhagyja.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak felhívásra 10.000 (azaz tízezer) forint nemperes eljárási illetéket.

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.


Indokolás

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

[1]    Az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választása során a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélben leadott szavazatait a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. (a továbbiakban: Ve.) 293. § (1) bekezdésének megfelelően a Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI) számlálta meg, a Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB) felügyelete mellett, 2022. március 28. és 2022. április 13. között. A Ve. 245. § (2) bekezdése lehetőséget ad arra, hogy az NVB tag megbízására jogosult jelölő szervezetek, ide nem értve az országos nemzetiségi önkormányzatot, a megbízzanak legfeljebb öt megfigyelőt, aki az NVI mellett ellenőrzi a szavazási iratokat, és a szavazatok megszámlálásának törvényességét (a továbbiakban: megfigyelők).

[2]    Az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választása kapcsán az NVI 2022. április 6. napján önálló egységben ellenőrizte a Magyar Posta által műanyag zacskókba csomagolt, a Posta megítélése szerint sérült levélszavazási választási borítékok felbontását. A bontás időpontjától a megfigyelők értesítést kaptak, majd az NVB 2022. április 6-i ülésen az NVB is tájékoztatta saját tagjait. Az ülésen jelen volt kérelmező, mint jelölő szervezet delegáltja …..

[3]    Az NVB 2022. április 14. napján kelt 366/2022. számú határozatával (a továbbiakban Határozat) annak mellékletét képező jegyzőkönyv szerint állapította meg az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választás országos listás eredményét.

A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem

[4]    A kérelmező, hivatkozva jelölő szervezeti státuszára, a Kúria előtt felülvizsgálati kérelemmel támadta a Határozatot. Kérte, hogy a Kúria a Ve. 2. § (1) bekezdés e)-f) pontjának és (2) bekezdésének, valamint a Ve. 291. § (1) bekezdésének sérelmével megvalósuló, a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértése miatt a Határozatot változtassa meg, rendelje el a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélszavazatainak újra számolását és kötelezze az NVI-t a szavazatok számlálásával és a választási eredményt megalapozó adatok nyilvánosságra hozásával kapcsolatos kötelezettsége teljesítésére.

[5]    Álláspontja szerint a jogsérelem azért következett be, mert a Ve. 2. § (2) bekezdés alapján az NVI-nek nem csak az eredménymegállapító jegyzőkönyvek, hanem a rendelkezésére álló összes adat nyilvánosságát biztosítani kell, legalább napi frissítéssel. A nyilvános hozzáférést nem helyettesíti az NVB tagok, illetve delegált megfigyelők megismerési jogosultsága. Az NVI megakadályozta a levélszavazatok ellenőrzése során felvett napi jegyzőkönyvek és nyilatkozatok megismerhetőségét. A jogsértés oda vezetett, hogy adatok hiányában a kérelmező NVB-be delegált tagja nem tudta kétséget kizáró módon eldönteni, hogy a sérült borítékban érkezett, a posta által átcsomagolt levélszavazatok sérülése milyen mértékű, érvényesek-e.

[6]    Előadta, az NVB-be delegálta tagja 2022. április 13-án elektronikus levélben kérte az NVI-től, hogy bocsássa a rendelkezésére a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélszavazatainak ellenőrzésével és megszámlálásával kapcsolatos összes iratot, valamint a levélszavazás eredményét megállapító és nyilvánosságra nem hozott jegyzőkönyvet, de csak a jegyzőkönyvet kapta meg. Azért fordult kéréssel az NVI-hez, mert elnökének, dr. Nagy Attilának informális tájékoztatása szerint a levélszavazatokat tartalmazó sérült borítékokat a posta szolgáltató átcsomagolta, ezzel azokat alkalmatlanná tette az érvényességi vizsgálatra. A delegált tag erről kívánt meggyőződni a jegyzőkönyv alapján.

A Kúria döntése és jogi indokai

[7]    A kérelmező felülvizsgálati kérelme nem alapos.

[8]    A Kúria a Ve. 222. § (1) bekezdése alapján a kérelmező érintettségét jelölő szervezeti státuszára tekintettel elfogadta, a felülvizsgálati kérelmet érdemben vizsgálta.

[9]    A Ve. 288-291. §-ai tartalmazzák a levélben leadott szavazási iratok ellenőrzésére vonatkozó szabályokat. A 288. § (1) bekezdése szerint a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok szavazatát tartalmazó szavazási iratok ellenőrzését a Nemzeti Választási Iroda végzi.  A választási irodák tevékenységéhez rendelt jogorvoslati eszköz a kifogás. A Ve. 210. § (1) bekezdése szerint a választási iroda tevékenységével kapcsolatos kifogás elbírálása annak a választási bizottságnak a hatáskörébe tartozik, amely mellett a választási iroda működik.

[10]    A Ve. 297. § (5) bekezdése értelmében a Nemzeti Választási Bizottságnak a választás országos listás eredményét megállapító döntése ellen
a)  a 294. § (2) bekezdése szerinti választáson keletkezett töredékszavazatok összesítésének,
b)  a 294. § (3) bekezdése szerinti részeredmények összesítésének, vagy
c) a 295. § szerinti szavazás eredményének az a) és b) pont alapján keletkezett részeredményekkel történő összesítésének törvénysértő voltára, vagy a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozással lehet bírósági felülvizsgálati kérelmet benyújtani. A Ve.-nek ezen a szabályai egyértelműen az NVB tevékenyégére, vagy mulasztására vonatkoznak. Az országos listás szavazás eredménye a már jogerőre emelkedett részeredmények összegzése, ezért annak egyes részelemei önmagukban már nem vitathatóak, kizárólag a szavazatszámok összesítése vagy a mandátumok kiosztása során vétett jogsértés alapján támadható.

[11]    A kérelmező a felülvizsgálati kérelmében az NVB országgyűlési képviselők 2022. évi általános választása országos listás eredményét megállapító 366/2022. számú határozatának megváltoztatását kérte azzal, hogy a Kúria az NVI-t kötelezze a szavazatok számlálásával és a választási eredményt megalapozó adatok nyilvánosságra hozásával kapcsolatos kötelezettsége teljesítésére. A felülvizsgálati kérelem indokaként megjelöltekre – az NVI eljárásnak jogsértő volta – azonban a Ve. önálló jogorvoslati eszközt tartalmaz, amit kérelmező nem merített ki. A Határozatnak az NVI eljárására tekintettel való megváltoztatására tehát csak abban az esetben kerülhetne sor, ha az NVI érintett eljárásának jogszabálysértő voltát az arra irányadó jogorvoslati eszközök igénybevételével támadják, és annak eredményeként megállapították volna a jogsértést. Az országgyűlési képviselők 2022. évi választásához kapcsolódó országos listás eredmény megállapítása során az NVI és az NVB eljárása és az elkülönült jogorvoslati eszközök nem moshatók össze.

[12]    Tekintettel arra, hogy a kérelmező NVI jogsértő tevékenységére vonatkozó előadása nem alkalmas az NVB 366/2022. számú határozata jogsértő voltának megállapítására, a Kúria az NVB határozatát a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján helybenhagyta.

[13]    Mindezekre tekintettel a Kúria nem vizsgálhatta az NVI tevékenységére vonatkozó kérelmezői előadás megalapozottságát.

A döntés elvi tartalma

[14]    A Nemzeti Választási Bizottságnak az országgyűlési képviselők általános választása országos listás eredményét megállapító határozata nem támadható a Kúria előtt a Nemzeti Választási Iroda tevékenységével kapcsolatos kifogással.

Záró rész

[15]    A Kúria a felülvizsgálati kérelmet a Ve. 229. § (2) bekezdése alapján nemperes eljárásban, három hivatásos bíróból álló tanácsban, a Ve. 228. § (2) bekezdésére tekintettel a Kp. 157. § (13) bekezdése szerint alkalmazandó Kp. 124. § (5) bekezdésének megfelelően tárgyaláson kívül bírálta el.

[16]    A kérelmező a felülvizsgálati kérelmében nem hivatkozott arra, hogy esetében fennállnak-e az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.)  5.§ (1) bekezdés szerinti illetékmentességi feltételek. Ezért a Kúria a tárgyi illetékfeljegyzési jog folytán le nem rótt, az Itv. 45/A.§ (5) bekezdés szerinti mértékű felülvizsgálati eljárási illeték viselésére kötelezte a kérelmezőt a Ve. 228.§ (2) bekezdése, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 630.§ (5) bekezdés, valamint a Kp. 35.§ (1) bekezdése értelmében alkalmazandó Pp. 101.§ (1) bekezdésében, 102.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

[17]    A Kúria határozata elleni további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232. § (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2022. április 16.

dr. Hajnal Péter a tanács elnöke
Huszárné dr. Oláh Éva előadó bíró
dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet bíró