Kvk.I.39.246/2022/2. számú határozat

A Kúria

végzése

Az ügy száma:     Kvk.I.39.246/2022/2.

A tanács tagjai:     Dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet a tanács elnöke
                              Dr. Banu Zsoltné dr. Szabó Judit előadó bíró
                              Dr. Hajnal Péter bíró

A kérelmező:    Dr. Tuzson Bence Balázs
                           ……………………….

Az ügy tárgya:     választási ügyben hozott határozat bírósági felülvizsgálata

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél:    kérelmező

A felülvizsgálni kért jogerős határozat:    Nemzeti Választási Bizottság
    98/2022. számú határozata

Rendelkező rész

A Kúria a kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

Indokolás

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

[1]    A kifogástevő a Pest Megye 05. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságához (a továbbiakban: OEVB) 2022. február 21. napján benyújtott kifogásában Dorosz Dávid, Pest Megye 05. számú választókerületében nyilvántartásba vett képviselőjelölt facebook-oldalán látható hirdetések Név1 általi finanszírozása okán kérte a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdésének a), c) és e) pontjában foglalt alapelvek, valamint az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Kftv.) 1. § (1) bekezdésében és 2. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértésének megállapítását, valamint a jogsértő eltiltását a további jogszabálysértéstől és bírság kiszabását.    

[2]    Az OEVB a 4/2022. (II. 21.) számú határozatában a kifogásnak helyt adott és megállapította, hogy Dorosz Dávid megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdésének a) és c) pontjában foglaltakat, továbbá a Név1 eltiltotta a további jogsértéstől, egyebekben a kifogást elutasította.

[3]    Dorosz Dávid 2022. február 23. napján benyújtott fellebbezésére eljárva a Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB) a 2022. február 25. napján meghozott 98/2022. számú határozatával az OEVB 4/2022. (II. 21.) számú határozatát megváltoztatta és a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította. Határozatának indokolásában a Kftv. 8. § (1) és (2) bekezdésére hivatkozva megállapította, hogy a választási kampány költségeinek elszámolása és ellenőrzése tekintetében kizárólag a Magyar Államkincstár jogosult eljárni. Rögzítette, hogy a választási kampány költségeinek elszámolása és ellenőrzése tekintetében a Kftv. egyetlen választási bizottság részére sem állapít meg hatáskört, emellett pedig önmagában az a tény sem teremt eljárási jogosultságot a választási bizottságok részére, hogy a kifogástevő a kifogásában választási eljárási alapelvek sérelmét hívja fel. Megállapította, hogy a kifogás tárgyát képező ügyben az OEVB hatáskör hiányában járt el és hozott érdemi döntést. Rögzítette, hogy a tárgyi ügy elbírálása nem tartozik egyetlen választási bizottság hatáskörébe sem, ezért az OEVB határozatát megváltoztatta és a kifogást hatáskör hiányában a Ve. 215. § d) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasította.  

A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem

[4]    A kérelmező a 2022. február 28. napján elektronikus úton benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelmében az NVB 98/2022. számú határozatának a megváltoztatását és a jogszabálysértés tényének a megállapítását kérte, mivel álláspontja szerint az NVB határozata sérti a Ve. 2. § (1) bekezdésének a), c) és e) pontjában foglalt alapelvi, valamint a Kftv. 1. § (1) bekezdésének és 2. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezéseket.

A Kúria döntése és jogi indokai

[5]    A kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelme - a következők szerint - érdemi vizsgálatra alkalmatlan.

[6]    A Ve. 222-225. §-ai tartalmazzák a bírósági felülvizsgálati kérelemre vonatkozó alapvető szabályokat.

[7]    A Ve. 223. § (1) bekezdése értelmében a fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben, a bírósági felülvizsgálati kérelmet személyesen vagy levélben, illetve olyan elektronikus dokumentumként lehet benyújtani, amelyet a kérelem benyújtójának jogi képviselője vagy a 224. § (5) bekezdésben meghatározott esetben a kérelem benyújtója minősített elektronikus aláírásával látott el. Ha a bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet elektronikus dokumentumként nyújtja be, annak mellékleteit a kérelmező oldalhű másolatban elektronikus okirati formába alakítja.

[8]    A Kúria megállapította, hogy a bírósági felülvizsgálati kérelem aláírása, beszkennelése és elektronikus dokumentumként való benyújtása megtörtént, azonban annak digitális aláírása elmaradt, így az elektronikus dokumentumban benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelem nem tartalmazza a Ve. 223. § (1) bekezdése szerint megkövetelt minősített elektronikus aláírást. A Ve. 224. § (5) bekezdése értelmében a bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. Jelen ügyben a jogi képviselet a fentiek szerint nem igazolt. A Ve. 231. § (2) bekezdése értelmében a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha a 224. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértésével nyújtják be.

[9]    Mindezekre figyelemmel a Kúria a kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelmét - a Ve. 231. § (2) bekezdése alapján - érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

Záró rész

[10]    A Kúria a bírósági felülvizsgálati kérelmet a Ve. 228. § (2) bekezdésében és a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 157. § (13) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint alkalmazandó Kp. 124. § (5) bekezdésének megfelelően tárgyaláson kívül bírálta el.

[11]    Az eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 57. § (1) bekezdés a) pontja alapján illetékmentes.

[12]    A végzés ellen a további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232. § (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2022. március 2.

Dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet s.k. a tanács elnöke,
Dr. Banu Zsoltné dr. Szabó Judit s.k. előadó bíró,
Dr. Hajnal Péter s.k. bíró