Kvk.I.37.908/2010/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változat


A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA


Kvk.I.37.908/2010/2.szám


A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a kérelmezőnek az Országos Választási Bizottság 2010. szeptember 8-án kelt 614/2010. számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelme tárgyában az alulírott helyen és napon meghozta az alábbi

v é g z é s t :


A Legfelsőbb Bíróság az Országos Választási Bizottság 614/2010. számú határozatát megváltoztatja, és elrendeli a ... által állított megyei lista nyilvántartásba vételét.


E végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

I n d o k o l á s


A ... jelölő szervezet 2010. szeptember 3-án kezdeményezte a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választására .. megyében állított megyei listájának nyilvántartásba vételét.


A párt képviselője benyújtotta a megyei lista állításához a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek (továbbiakban Ve.) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők választásán történő végrehajtásáról szóló 5/2010. (VII. 16.) KIM rendeletben meghatározott L és SZ jelű nyomtatványokat, valamint bejelentéséhez mellékelt 2856 db ajánlószelvényt.


A megyei lista állításához szükséges ajánlások száma: 2717. A Megyei Területi Választási Bizottság (a továbbiakban TVB) az 51/2010. (IX. 5.) számú határozatában a lista nyilvántartásba vételét visszautasította arra hivatkozással, hogy a jelölő szervezet által benyújtott 2.856 db ajánlószelvényből az érvényes ajánlások száma 2.662 db a lista állításához szükséges 2.717 db helyett. A TVB formai okból 52 db, egyéb okból 138 db, többszörös ajánlás miatt 4 db ajánlást nyilvánított érvénytelennek.


A TVB határozata ellen a kérelmező jogorvoslati kérelmet nyújtott be.


Az Országos Választási Bizottság (továbbiakban OVB) a 614/2010. számú, 2010. szeptember 11-i határozatában a TVB 51/2010. (IX. 5.) számú határozatát - a rendelkező rész és az indokolás részbeni megváltoztatása mellett - helybenhagyta. Határozatának indokolásában kifejtette, hogy a TVB nem tüntette fel részletesen az ajánlószelvények érvénytelenségének okát.


Az OVB az érvénytelennek nyilvánított, összesen 194 db ajánlószelvény átvizsgálását követően 154 db ajánlószelvényt továbbra is érvénytelennek talált, 40 ajánlószelvényt viszont érvényesnek minősített és érvényesnek fogadta el azt a 39 ajánlószelvényt, melyen a választópolgár második utónevét nem tüntette fel, és további egy ajánlószelvényt, melyen a házszám nehezen olvasható volt. Erre tekintettel az OVB megállapította, hogy a ... jelölő szervezet megyei listájának nyilvántartásba vétele érdekében benyújtott érvényes ajánlószelvények száma 2702 db.


Az OVB határozatával szemben a kérelmező a törvényes feltételeknek megfelelő felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő, amelyben annak megváltoztatását és a megyei lista nyilvántartásba vételének elrendelését kérte. Előadta, hogy az OVB tévesen nyilvánított érvénytelenné olyan ajánlószelvényeket, amelyekből az ajánló választópolgárok személye egyértelműen azonosítható volt, és választói akaratukhoz sem fér kétség. Az alábbi hiányosságokra utalt: a választópolgárok nevének, személyi azonosítójának, településének, házszámának hiánya, vagy elírása. Álláspontja szerint azokat az ajánlószelvényeket, amelyeken mind a választópolgár, mind a jelölt személye azonosítható, el kell fogadni.


A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban Övjt.) 9. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a megyei választókerületben listát állíthat az a jelölő szervezet, amely a választókerület választópolgárai 1 %-ának ajánlását összegyűjtötte. A megyei lista állításához szükséges ajánlások száma az iratokból megállapíthatóan 2717.


A Legfelsőbb Bíróság az ajánlószelvények érvényességét annak az elvnek megfelelően vizsgálta, hogy miután az ajánlószelvény kitöltésére a törvény formai előírásokat nem tartalmaz, az ajánlószelvények minősítése során a legfontosabb érvényesítendő szempont a választópolgár személyazonosságának megállapítása mellett választói akaratának érvényre juttatása.


A Ve. 47. § (2) bekezdése szerint a választópolgárokhoz eljuttatott ajánlószelvény tartalmazza a választás megnevezését. Az ajánló választópolgár az ajánlószelvényre rávezeti családi és utónevét, lakcímét, személyi azonosítóját, az ajánlott személy családi és utónevét, a jelölő szervezet nevét, illetőleg a független jelölés tényét. Az ajánlószelvényt az ajánló választópolgár saját kezűleg aláírja.


A Legfelsőbb Bíróság az OVB döntésétől eltérően arra az álláspontra jutott, hogy érvényesnek kell elfogadni azt a 10 db ajánlószelvényt, amelyen egyértelműen beazonosítható a választópolgár lakhelyéül szolgáló település neve, miután szerepel a pontos irányítószám a Ve. 47. § (2) bekezdésében előírt minden további kötelező adat mellett.


Ugyancsak érvényesnek találta a Legfelsőbb Bíróság azt a 13 db ajánlószelvényt, amelyen a választópolgár családi és utóneve az erre szolgáló rovatban ugyan nem került feltüntetésre, de a személyazonosító számsort pontosan tartalmazza és a pontosan olvasható saját kezű aláírásból a hiányzónak értékelt családi és utónév megállapítható. Érvényes továbbá az az ajánlószelvény, amelyen a település külterületén lakó állampolgár lakcímét a helyben szokásos megjelöléssel (Szőlődűlő) tüntette fel. Az állampolgár lakóhelyének sajátosságai nem zárhatják ki alkotmányos választójogának gyakorlását.


A Legfelsőbb Bíróság figyelemmel volt az ügy eldöntése során arra, hogy a jogszabályok által létesített népesség-nyilvántartási adatok felhasználása biztosítja az ajánlószelvények számára előírt teljes adatkör ismeretét és ellenőrizhetőségét, amely ellenőrzést - az iratok tanúsága szerint - a választási bizottság el is végzett.


A kifejtettekre tekintettel az ily módon érvényessé minősített 24 db ajánlószelvény felhasználásával a megyei lista nyilvántartásba vételéhez 2726 db érvényes ajánlószelvény állt rendelkezésre, amely meghaladta a lista állításához szükséges 2717 db ajánlószelvényt.


Ezért a Legfelsőbb Bíróság az OVB határozatát a Ve. 84. § (7) bekezdés b) pontja alapján a Ve. 78. § (1) bekezdés a) és b) pontjára figyelemmel megváltoztatta, és a Ve. 55. § (2) bekezdése alapján elrendelte a ... megyei listájának nyilvántartásba vételét.


A jogorvoslat lehetőségét a Ve. 84. § (10) bekezdése zárja ki.


Budapest, 2010. szeptember 11.


Dr. Madarász Gabriella sk. tanácselnök,
Dr. Darák Péter sk. előadó bíró, Dr. Hajnal Péter sk. bíró