Kvk.I.37.633/2010/3. számú határozat

Nyomtatóbarát változat


A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA


Kvk.I.37.633/2010/3.szám


A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága dr. B. I. kérelmezőnek az Országos Választási Bizottság Elnökének 2010. április 2-án kelt VAL-7881/2010. számú tájékoztató levele ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelme tárgyában az alulírott helyen és napon meghozta az alábbi

v é g z é s t :


A Legfelsőbb Bíróság a kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelmét hivatalból elutasítja.


Ez ellen a végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

I n d o k o l á s


A kérelmező három - az Országos Választási Bizottsághoz (továbbiakban OVB) címzett - kifogást terjesztett elő a Fővárosi Bíróságon.


A Fővárosi Bíróság 2010. május 6. napján kelt 13.Kpk.45.577/2010/2. számú végzésével a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 129. §-ának /1/ bekezdése, valamint a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban Ve.) 77. §-ának /1/ bekezdése alapján elrendelte a kifogások áttételét az OVB-hez.


Az OVB Elnöke 2010. május 8-án kelt VAL-788-1/2010. számú levelével tájékoztatta a kérelmezőt, hogy beadványai sem formai, sem tartalmi szempontból nem felelnek meg a kifogás benyújtásához szükséges - a Ve. 77. § /1/ és /2/ bekezdésében foglalt - követelményeknek, ezért a beadványokat érdemben nem lehet elbírálni.


Ezt követően a kérelmező 2010. június 7. napján kelt levelében tájékoztatást kért az OVB-től, hogy az általa benyújtott kifogások mikor kerülnek elbírálásra.


Az OVB Elnöke VAL-788/2010. számú levelével tájékoztatta a kérelmezőt, hogy a kifogásokat az OVB a 2010. május 6-án tartott ülésen megtárgyalta és szakmai álláspontját elnöki levélben összegezte, melyet megküldött a kérelmező címére.


A kérelmező a VAL-788/2010. számú, illetve a VAL-445-1/2010. számú tájékoztató levél ellen a Legfelsőbb Bírósághoz bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet terjesztett elő, egyidejűleg személyes költségmentesség engedélyezését és pártfogó ügyvédi képviselet biztosítását kérte. A Ve. 84. §-ának /6/ bekezdésére hivatkozással indítványozta szóbeli nyilatkozattétel lehetőségének biztosítását. Beadványában előadta, hogy az OVB megsértette az Alkotmány 57. §-ának /5/ bekezdésében és a Ve. 77. §-ában foglalt jogorvoslathoz való jogát azzal, hogy az általa benyújtott kifogásokat nem bírálta el testületi határozat formájában.


A kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelme érdemben nem bírálható el.


A VAL-445-1/2010. számú tájékoztató levél ellen irányuló felülvizsgálati kérelem vonatkozásában megjegyzi a Legfelsőbb Bíróság, hogy azt a 2010. április 14-én kelt Kvk.I.37.411/2010/2. számú - a Ve. 84. §-ának /10/ bekezdésére tekintettel jogorvoslattal nem támadható - végzésével már hivatalból elutasította, ezért annak ismételt elbírálására nem kerülhetett sor.


A Ve. 82. §-ának /1/ bekezdése értelmében a bírósági felülvizsgálat iránti kérelem az OVB határozata ellen nyújtható be. Mivel a kérelmező beadványa ügyében az OVB nem hozott határozatot, a Legfelsőbb Bíróság által felülvizsgálható döntés az ügyben nem született.


A Ve. 84. §-ának /2/ bekezdése értelmében a bíróság a bírósági felülvizsgálat iránti kérelemről nemperes eljárásban határoz.


A 105/1952. (XII.28.) MT rendelet 13. §-ának /3/ bekezdése értelmében a nemperes eljárásokban is a Pp. szabályait kell megfelelően alkalmazni. Erre tekintettel a Legfelsőbb Bíróság a Pp. 130. § /1/ bekezdésének b) pontja alapján - figyelemmel a Ve. 82. §-ának /1/ bekezdésében foglaltakra - a kérelmet hivatalból elutasította. E döntésre tekintettel a kérelmező által kért szóbeli nyilatkozattételre sem kerülhetett sor.


A határozat elleni további jogorvoslatot a Ve. 84. §-ának /10/ bekezdése zárja ki.


Budapest, 2010. június 24.


Dr. Madarász Gabriella sk. tanácselnök,
Dr. Darák Péter sk. előadó bíró, Dr. Hajnal Péter sk. bíró