Kvk.I.37.551/2018/9. számú határozat

A Kúria
v é g z  é s e

Az ügy száma: Kvk.I.37.551/2018/9.

A tanács tagjai: dr. Hajnal Péter a tanács elnöke, dr. Heinemann Csilla előadó bíró, Huszárné dr. Oláh Éva bíró

A kérelmező: Demokratikus Koalíció

A kérelmező képviselője: dr. Czeglédy és Társai Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Fodor Tímea ügyvéd)

Az eljárás tárgya: választási ügyben hozott határozat felülvizsgálata

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél: a kérelmező

A felülvizsgálni kért határozat: a Nemzeti Választási Bizottság 964/2018. számú határozata

Rendelkező rész

A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 964/2018. számú határozatát megváltoztatja, és a jelen végzés mellékletét képező jegyzőkönyv szerint állapítja meg az országgyűlési képviselők 2018. április 8-i választás országos listás eredményét.

A felülvizsgálati eljárási illeték az állam terhén marad.

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs

Indokolás

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

[1] A Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB) 964/2018. (04.27.) számú határozatával állapította meg a 2018. április 8-i országgyűlési képviselő választás listás eredményét.

A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem

[2] A kérelmező a határozat ellen 2018. április 30-án felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 221. § (1) bekezdése és a 241. § (2) bekezdése alapján. Kérte egyrészt a Budapest IV. kerület 053. és Baja 009. szavazókörökben a pártlistás szavazatok újraszámolását, másrészt a felülvizsgálati kérelemben megjelölt 38 szavazókörben a Ve. 218. § (2) bekezdés c) pontja szerint a választás eredményének megsemmisítését, a szavazás megismétlését.

[3] Az újraszámolás iránti kérelmét arra alapította, hogy a kérelmező a Budapest IV. kerület 053. szavazókörében pártlistán 0 szavazatot szerzett, ezzel szemben a jegyzőkönyvben egy sorral lejjebb szereplő Szegény Emberek Magyarországért Párt esetében 91 szavazatot rögzítettek. A pártok országos támogatottsága, illetve a szavazókör egyéni eredményei alapján valószínűsíthető, hogy a kérelmező pártlistás szavazatait egy sorral elírták. Ugyanez figyelhető meg a Baja 009. szavazókörben a Magyar Szocialista Párt-Párbeszéd Magyarországért közös pártlistája kapcsán. Nézete szerint azáltal, hogy a szavazatszámláló bizottság nem a szavazólapok számának megfelelően készítette el a jegyzőkönyvet megsértette a Ve. 202. § (1) bekezdését és az eredményt a Ve. 199. §-ba ütközően állapította meg, mely a Ve. 241. § (2) bekezdés a) pontja alapján a választás eredményét megállapító határozattal szembeni jogorvoslat során támadható.

[4] A felülvizsgálati kérelem mellékletében feltüntetett 37 szavazókör esetében pedig arra mutatott rá, hogy az egyes szavazókörben megjelent jogosultak számához képest meghatározott számú egyéni szavazólap hiányzott az urnákból, illetve többlet pártlistás szavazólap volt megtalálható, amely a Ve. 197. §-ra figyelemmel jelentős számú érvénytelen pártlistás szavazatot eredményezett. Kimutatása szerint a 33 szavazókörben összesítetten 338 egyéni szavazólappal volt kevesebb, míg 345 pártlistás szavazólappal több, ez a Ve. 197. § alkalmazásával 2530 érvénytelen pártlistás szavazatot jelentett. Ezekben a szavazókörökben a hiányzó egyéni, illetve a többlet pártlistás szavazólapok számszakilag azonosak vagy egymáshoz legalább nagyságrendileg közel állnak, így a Kúria Kvk.I.37.505/2018/2. és Kvk.I.37.495/2018/2. számú határozataira figyelemmel megállapítható, hogy a szavazatszámláló bizottság a Ve. 257. § (1)-(1a) bekezdéseinek megsértésével adta ki a szavazatlapokat.

[5] Négy szavazókörben több pártlistás szavazólap került kiadásra, ennek kihatásaként 372 érvénytelen pártlistás szavazat keletkezett. Ekként minden országos listára 394 érvénytelenített párlistás szavazat jutott, illetve egyéni jelöltenként 25 szavazat érvénytelenítésre került, továbbá 338 szavazat leadás maradt el. Ez utóbbi két körülményre tekintettel az országos lista tekintetében jelölő szervezetenként 25 töredékszavazat elvesztését, illetve 338 le nem adott egyéni szavazatból következő töredékszavazat el nem nyerése következett be. A jogszabálysértés így pártlistánként legfeljebb 757 szavazat elveszítését eredményezte, mely már érdemben is befolyásolja a választás eredményét, miután a határozat mellékletét képező d'Hondt mátrix szerint az utolsó országos listás mandátum megszerzéséhez szükséges szavazatszámban a különbség mindössze 754 szavazat. Emiatt a felülvizsgálati kérelemben megjelölt 37 szavazókörben a választás eredményének a megsemmisítése és a szavazás megismételtetése indokolt.

[6] Pécs 040 szavazóköre esetében a Kúria Kvk.V.37.522/2018/2. számú végzésben megállapított jogsértésre figyelemmel a jogsértés súlyosságára tekintettel a választás eredményére gyakorolt hatásának vizsgálata nélkül is a bírói gyakorlat alapján a szavazás megismétlésének szükségessége áll fenn.

A Kúria döntése és jogi indokai

[7] A felülvizsgálati kérelem részben alapos.

[8] A kérelmező Ve. 222. § (1) bekezdés szerinti érintettségét arra tekintettel állította, hogy az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán országos pártlistát állított, ezért az országos listás eredmény megállapításával összefüggésben érintett jelölő szervezet. Az érintettség kérdésével a Kúria már több iránymutató döntésében (pl. a Kvk.I.37.597/2014/5., Kvk.I.37.493/2014/3. és Kvk.III.37.298/2014/2. számú döntések) foglalkozott és mutatott rá arra, hogy a Ve. 222. §-ának (1) bekezdése szerinti érintettség akkor állapítható meg, ha a kérelmező saját jogaira és kötelezettségeire az állított jogsérelem közvetlenül kihat. Erre figyelemmel a Kúria a felülvizsgálati kérelem b) pontjában a Baja 009. szavazókörének újraszámolását indítványozó kérelem kapcsán érdemi vizsgálatot érintettség hiánya okán nem folytathatott, mivel az ott vitatott pártlistás eredmény az MSZP-Párbeszéd Magyarországért Párthoz kapcsolódik.

[9] A Kúria a kérelmező felülvizsgálati érvelése alapján 2. sorszámú végzésével elrendelte a Budapest IV. kerület 053. szavazókörében az újraszámolást, melynek eredményéről készült jegyzőkönyv (Kvk. 4, 5, 6. sorszám) alapján megállapította, hogy vélhetően sortévesztés miatt a kérelmezőre leadott érvényes 91 listás szavazatot a Szegény Emberek Magyarországért Párt listáján írták jóvá. A többi adat megegyezik az újraszámolás alapján is.

[10] A jogszabálysértésre figyelemmel a Kúria Kvk.7. sorszámú végzésével elrendelte az országos listás választási eredményen az újraszámolás adatainak átvezetését., amelyet az NVB valamennyi érintett adaton (rovaton) átvezetett, ennek jegyzőkönyvét Kvk.8. sorszám alatt csatolta. Ez már tartalmazza a más jelölő szervezetek által előterjesztett felülvizsgálati kérelmek folytán (Kvk.V.37.548/2018., Kvk.I.37.552/2018.) a Kúria által, összesen négy szavazókörben újraszámoltatott eredményeket is, így a jelen végzés melléklete az országos listás választási eredményt valamennyi változás figyelembevételével rögzíti.

[11] Az újraszámolás érintette az „Országgyűlési képviselők választása – jegyzőkönyv a listás választás eredményéről” A oldal c, „Szavazás adatai” rovatát, az érvénytelen szavazólapok száma 1-gyel csökkent, az érvényes szavazólapok száma 1-gyel nőtt. B oldal „A szavazatok száma pártlistánként” rovat egyes elemei, az érintett pártonként változtak: nőttek, illetve csökkentek. A kérelmező esetében + 91 a változás. A D oldal „Mandátum szerzésre jogosultak pártlisták” rovatai az előbbieket figyelembe véve nőttek, illetve csökkentek. A kérelmező esetében + 91 a változás. Az összes országos listás szavazatok száma 227-tel nőtt. A fenti három változásnak megfelelően módosultak a jegyzőkönyv E oldalán található „Mandátumok kiosztása” D'Hondt mátrix adatai. A szavazatszámokban bekövetkezett változások a mandátum kiosztásban nem eredményeztek módosulást.

[12] A Ve. 257. § (1) és (1a) bekezdések megsértésére alapozott, az egyéni választókerületekben a szavazatszámláló bizottság részéről felmerült jogsértések kiküszöbölését célzó indítvány kapcsán helyesen utalt a kérelmező arra, hogy a Kúria Kvk.I.37.495/2018/2. számú és Kvk.VI.37.494/2018/2. számú végzéseiben kimondta, a szavazatszámláló bizottság által elkövetett minden olyan jogsértés, amely az eredményt megállapító döntés törvényességét érintheti, a Ve. 241. § (2) bekezdés a) pontja alá tartozó jogorvoslat keretében támadható, s csak ezen jogorvoslat keretében van mód az eredmény megsemmisítésére és esetleg új választás elrendelésére.

[13] A Kúriának a kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelme kapcsán ezért azt kellett vizsgálnia, hogy a választás eredményére gyakorolt érdemi hatás hogyan értelmezhető az egyes szavazókörök szintjén elkövetett jogsértésekkel és ezzel összefüggésben a listás szavazatszámokkal kapcsolatban. A kialakult bírói gyakorlat alapján a választás eredményének megsemmisítésére és a szavazás megismételtetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha a jogsértés érdemi kihatással lehet a választás eredményére. A választási eredmény elleni jogorvoslat ennyiben speciális az egyéb választási jogorvoslathoz képest, hiszen a törvénysértés pontos megjelölése mellett szükséges bizonyítani, vagy legalább a valószínűsítés szintjén alátámasztani az eredmény megállapítása során bekövetkezett jogsértéseket is [Kvk.II.37.500/2014/6.szám]. A választás eredménye az egyéni választókerületek eredményei és az országos lista eredményei alapján megállapított mandátumok felosztása a jelöltek és a jelölőszervezetek között. Ebből következően a választás eredményére csak olyan jogsértés lehet befolyással, amely a mandátumok elosztására kihatással bír. A kérelmező által állított szavazóköri választási jogsértések a fentiekből adódóan akkor lehetnek kihatással a listás választás eredményére, ha a töredékszavazatok számítása és listás szavazatok elvesztése révén befolyásolják az országos listáról megszerezhető mandátumok elosztását. Ennek számítását is azonban a kérelmező érintettségére figyelemmel kellett elvégezni, vagyis azt kellett vizsgálni, hogy az általa bemutatott számítás eredményeképpen az országos listán megszerezhető mandátumainak számát ez miként befolyásolja.

[14] A kérelmező állítása szerint az utolsó országos listás mandátum megszerzéséhez szükséges szavazatszámban a különbség mindössze 754 szavazat. Ez az állítása téves. A D'Hondt matrix szerint az utolsó listás mandátumot a Jobbik Magyarországért Mozgalom szerezte meg         94 038,84 szavazattal. A kérelmező 99 809,33 szavazattal még kapott, de az utána következő 7. sorban szereplő 85 550,86 szavazattal már nem. Tehát ez utóbbi szavazatszámhoz kellene annyi többletszavazatot szereznie, hogy az meghaladja a Jobbik Magyarországért Mozgalom 94 038,84 szavazatát, és így mandátumot szerezne. Ez az érték azonban már egy mátrix szerinti osztott érték, amit ténylegesen fel kell szorozni azzal a számmal, ahol az így megnövekedett értékkel a kérelmező szavazatot nyerne. A kérelmező esetében ez a 7. sor (D'Hondt matrix táblázat bal oldala). Így a számítás alapján a kérelmezőnek (94 038,84 -  85 550 86) x 7 = 59 415,86 vagyis 59 416 szavazat többséget kellett volna valószínűsítenie, hogy a hibák a pártlistás eredményre érdemi kihatással legyenek.

[15] A kérelmező a számítása során figyelmen kívül hagyta azt is, hogy a fenti jogsértésekből adódó Ve. 197. §-a szerinti levonás, jogkövetkezmény alkalmazása valamennyi párt esetében ugyanolyan módon érvényesül. Ennél fogva ugyanazt a hatást fejti ki, vagyis a közöttük fennálló arányok nem változnak. Csak abban az esetben lennének befolyásoló tényezők az elkövetett jogsértések, ha azok következtében alkalmazott jogkövetkezmények kizárólag a kérelmező tekintetében jelennének meg.

[16] A kérelmező szerint a szavazóköri számlálóbizottságok működése jelentős számú érvénytelen listás szavazatot eredményezett. Ezzel kapcsolatban 10.285 szavazókörből konkrétan 37 szavazókörben tapasztalható jogsértésre utalt, ami 0,35%, ez a választás végső eredményére nincs kihatással. A 2018. évi országgyűlési képviselők választásán a listás szavazáson 1.02 % volt az érvénytelen szavazatok száma. A www.valasztas.hu weboldal korábbi választási adatait áttekintve megállapítható, hogy ez az arány nem kiugró, hasonló a korábbi választásokon tapasztalható kb. 1%-os érvénytelenségi arányhoz, pl. 2014. évi országgyűlési képviselők választásán a listás szavazáson ez 0.91 % volt. Még néhány adat az 1%-os érvénytelenségi arányhoz:
2006. évi országgyűlési képviselők választásán:
             Bp. Főv.13. sz. egyéni választókerület – érvénytelen: 1,12% – nyert Pál Tibor (MSZP)
            Jász-Nagykun-Szolnok megyei 08. sz. egyéni választókerület – érvénytelen 1,34% –
             nyert Varga Miklós (FIDESZ-KDNP)
2014. évi országgyűlési képviselők választásán:
           Bp. Főv.08.sz. egyéni választókerület – érvénytelen: 1,06% – nyert Tóth Csaba (MSZP-
           Együtt-DK-PM-MLP), Somogy megyei 01. sz. egyéni választókerület – érvénytelen
            0,97% - nyert Gelencsér Attila (FIDESZ-KDNP).
        ehhez tartozó 015. szavazókör: urnában lévő szavazólaptöbbség 4 db – érvénytelen 51 db
2018. évi országgyűlési képviselők választásán:
           Bp. Főv.01.sz. egyéni választókerület – érvénytelen: 1,47% – nyert Csárdi Attila (LMP)
           Somogy megyei 01. sz. egyéni választókerület – érvénytelen 1.03% – nyert Gelencsér
           Attila (FIDESZ-KDNP).

[17] A pécsi 040. választóköri események vonatkozásában a kérelmező által is hivatkozott Kvk.V.37.522/2018/2. számú végzés az egyedi jogsértést megállapította, de a kérelmező felülvizsgálati kérelme nem tárt fel és bizonyítékokkal nem valószínűsítette, hogy a jogsértés kérelmező érintettségébe tartozó eredményre kihatott-e, és ha igen, mennyiben.

[18] A Kúria a fentiekre tekintettel az NVB határozatát a Ve. 231.§ (5) bekezdés b) pontja alapján eljárva, a döntésének rendelkező részében és a mellékletet képező jegyzőkönyvben foglaltak szerint megváltoztatta, ezt meghaladóan a felülvizsgálati kérelmet elutasította.

Záró rész

[19] A Kúria a felülvizsgálati kérelmet a Ve. 228. § (2) bekezdése és a Kp. 157. § (7) bekezdése alapján alkalmazandó Kp. 124. § (5) bekezdésének megfelelően tárgyaláson kívül bírálta el.

[20] A kérelmezőt az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 5.§ (1) d) pontja alapján teljes személyes illetékmentesség illeti meg, és nyilatkozott az 5.§ (2) bekezdés szerinti illetékmentességi feltételéről. Kérelme részben alaptalan volt, ezért a felülvizsgálati eljárás illetéke a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 630.§ (5) bekezdése folytán alkalmazandó Kp. 35.§ (1) bekezdésének megfelelően, a Pp. 102.§ (1) bekezdése alapján az állam terhén marad.

[21] A további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232. § (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2018.május 3.

dr. Hajnal Péter sk. a tanács elnöke,
dr. Heinemann Csilla sk. előadó bíró,
Huszárné dr. Oláh Éva sk. bíró

 

MELLÉKLET

 

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA

 

A

JEGYZŐKÖNYV
A LISTÁS VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉRŐL

Ez a jegyzőkönyv 10 285 db listás szavazóköri jegyzőkönyv, a levélben leadott pártlistás szavazatok megszámlálásáról szóló jegyzőkönyv és az egyéni választókerületek választási eredményéről szóló 106 db jegyzőkönyv megfelelő adatainak összesítése alapján készült.

A VÁLASZTÁS EREDMÉNYE

a) Névjegyzéki adatok

A lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékben lévő választópolgárok száma

Átjelentkezett választópolgárok száma

A külképviseleti névjegyzékben szereplő választópolgárok száma

A levélben szavazók névjegyzékében szereplő választópolgárok száma

A választópolgárok száma összesen

AL

BL

C

DL

EL

7 675 374

200 040

58 310

378 449

8 312 173

b) Szavazók adatai

A szavazókörökben szavazóként megjelentek száma

Átjelentkezéssel, külképviseleten és levélben szavazók beérkezett érvényes borítékjainak száma

Szavazóként megjelent választópolgárok száma összesen

FL

IL

JL

5 335 736

460 532

5 796 268

 

c) Szavazás adatai

Urnában és beérkezett borítékokban lévő lebélyegzett szavazólapok száma

Érvénytelen
szavazólapok száma

Érvényes
szavazólapok száma

KL

ML

NL

5 791 868

59 585

5 732 283

 

 

 

B

 

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA

A SZAVAZATOK SZÁMA PÁRTLISTÁNKÉNT

 

A PÁRTLISTA NEVE, AZONOSÍTÓJA

 

SZAVAZAT

1

SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT

451

7 309

2

MOMENTUM MOZGALOM

274

175 229

3

DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ

176

308 161

4

SZEGÉNY EMBEREK MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT

320

3 048

5

KÖZÖS NEVEZŐ 2018

625

3 894

6

EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK JOBBLÉTÉÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT

494

1 003

7

ÖSSZEFOGÁS PÁRT

632

1 407

8

MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT

293

99 414

9

MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT – PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT

131

682 701

10

IRÁNYTŰ PÁRT

468

2 001

11

MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA

447

8 712

12

MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT

306

4 109

13

FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG – KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT

239

2 824 551

14

NET PÁRT

561

1 100

15

JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM

246

1 092 806

16

MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ ÉS TANULÓ EMBEREK PÁRTJA

597

1 292

17

MAGYAR MUNKÁSPÁRT

337

15 640

18

EGYÜTT - A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA

313

37 562

19

CSALÁDOK PÁRTJA

618

10 641

20

LEHET MÁS A POLITIKA

416

404 429

21

TENNI AKARÁS MOZGALOM

365

5 312

22

REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT

585

1 708

23

KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT

372

2 722

 

Pártlistákra leadott érvényes szavazatok száma összesen:

5 694 751

 

 

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA

 

C

A SZAVAZATOK SZÁMA NEMZETISÉGI LISTÁNKÉNT

 

A NEMZETISÉGI LISTA NEVE, AZONOSÍTÓJA

 

SZAVAZAT

1

MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA

183

26 477

2

ORSZÁGOS ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZAT

423

159

3

ORSZÁGOS ROMA ÖNKORMÁNYZAT

148

5 703

4

ORSZÁGOS RUSZIN ÖNKORMÁNYZAT

124

539

5

BOLGÁR ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT

267

104

6

MAGYARORSZÁGI GÖRÖGÖK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA

117

159

7

UKRÁN ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT

222

270

8

ORSZÁGOS HORVÁT ÖNKORMÁNYZAT

152

1 743

9

MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA

281

428

10

ORSZÁGOS SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT

195

1 245

11

ORSZÁGOS SZLOVÉN ÖNKORMÁNYZAT

358

199

12

ORSZÁGOS LENGYEL ÖNKORMÁNYZAT

169

210

13

SZERB ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT

208

296

 

Nemzetiségi listákra leadott érvényes szavazatok száma összesen:

37 532

 

 

D

 

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA

Az 5%-os határ:

286 615

A 10%-os határ:

573 229

A 15%-os határ:

859 843

MANDÁTUMSZERZÉSRE JOGOSULT PÁRTLISTÁK

A PÁRTLISTA NEVE, AZONOSÍTÓJA

LISTÁS SZAVAZAT

TÖREDÉK-SZAVAZAT

ÖSSZES SZAVAZAT

1

DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ

176

308 161

290 784

598 945

2

MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT –
PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT

131

682 701

454 910

1 137 611

3

FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG –
KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT

239

2 824 551

1 218 518

4 043 069

4

JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM

246

1 092 806

1 258 298

2 351 104

5

LEHET MÁS A POLITIKA

416

404 429

292 699

697 128

Mandátumszerzésre jogosult pártlisták
érvényes szavazatai összesen:

5 312 648

3 515 209

8 827 857

Összes országos listás szavazat:

8 865 389

Nemzetiségi kedvezményes kvóta:

23 831

MANDÁTUMSZERZÉSRE JOGOSULT NEMZETISÉGI LISTÁK

A NEMZETISÉGI LISTA NEVE, AZONOSÍTÓJA

KEDVEZMÉNYES MANDÁTUM

5% HATÁRT ELÉRTE-E

KEDVEZMÉNYES KVÓTÁVAL CSÖKKENTETT SZAVAZAT

1

MAGYARORSZÁGI NÉMETEK
ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA

183

1

NEM

2 646

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA

E

Kiosztandó listás mandátumok száma:

92

MANDÁTUMOK KIOSZTÁSA

SZAVAZAT

DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ

MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT – PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT

FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG –

KERESZTÉNYDEMOK-RATA NÉPPÁRT

JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM

LEHET MÁS A POLITIKA

6

12

42

25

7

/ 1

598 945,00

1 137 611,00

4 043 069,00

2 351 104,00

697 128,00

/ 2

299 472,50

568 805,50

2 021 534,50

1 175 552,00

348 564,00

/ 3

199 648,33

379 203,67

1 347 689,67

783 701,33

232 376,00

/ 4

149 736,25

284 402,75

1 010 767,25

587 776,00

174 282,00

/ 5

119 789,00

227 522,20

808 613,80

470 220,80

139 425,60

/ 6

99 824,17

189 601,83

673 844,83

391 850,67

116 188,00

/ 7

85 563,57

162 515,86

577 581,29

335 872,00

99 589,71

/ 8

74 868,13

142 201,38

505 383,63

293 888,00

87 141,00

/ 9

66 549,44

126 401,22

449 229,89

261 233,78

77 458,67

/ 10

59 894,50

113 761,10

404 306,90

235 110,40

69 712,80

/ 11

54 449,55

103 419,18

367 551,73

213 736,73

63 375,27

/ 12

49 912,08

94 800,92

336 922,42

195 925,33

58 094,00

/ 13

46 072,69

87 508,54

311 005,31

180 854,15

53 625,23

/ 14

42 781,79

81 257,93

288 790,64

167 936,00

49 794,86

/ 15

39 929,67

75 840,73

269 537,93

156 740,27

46 475,20

/ 16

37 434,06

71 100,69

252 691,81

146 944,00

43 570,50

/ 17

35 232,06

66 918,29

237 827,59

138 300,24

41 007,53

/ 18

33 274,72

63 200,61

224 614,94

130 616,89

38 729,33

/ 19

31 523,42

59 874,26

212 793,11

123 742,32

36 690,95

/ 20

29 947,25

56 880,55

202 153,45

117 555,20

34 856,40

/ 21

28 521,19

54 171,95

192 527,10

111 957,33

33 196,57

/ 22

27 224,77

51 709,59

183 775,86

106 868,36

31 687,64

/ 23

26 041,09

49 461,35

175 785,61

102 221,91

30 309,91

/ 24

24 956,04

47 400,46

168 461,21

97 962,67

29 047,00

/ 25

23 957,80

45 504,44

161 722,76

94 044,16

27 885,12

/ 26

23 036,35

43 754,27

155 502,65

90 427,08

26 812,62

/ 27

22 183,15

42 133,74

149 743,30

87 077,93

25 819,56

/ 28

21 390,89

40 628,96

144 395,32

83 968,00

24 897,43

/ 29

20 653,28

39 227,97

139 416,17

81 072,55

24 038,90

/ 30

19 964,83

37 920,37

134 768,97

78 370,13

23 237,60

/ 31

19 320,81

36 697,13

130 421,58

75 842,06

22 488,00

/ 32

18 717,03

35 550,34

126 345,91

73 472,00

21 785,25

/ 33

18 149,85

34 473,06

122 517,24

71 245,58

21 125,09

/ 34

17 616,03

33 459,15

118 913,79

69 150,12

20 503,76

/ 35

17 112,71

32 503,17

115 516,26

67 174,40

19 917,94

/ 36

16 637,36

31 600,31

112 307,47

65 308,44

19 364,67

/ 37

16 187,70

30 746,24

109 272,14

63 543,35

18 841,30

/ 38

15 761,71

29 937,13

106 396,55

61 871,16

18 345,47

/ 39

15 357,56

29 169,51

103 668,44

60 284,72

17 875,08

/ 40

14 973,63

28 440,28

101 076,73

58 777,60

17 428,20

/ 41

14 608,41

27 746,61

98 611,44

57 344,00

17 003,12

/ 42

14 260,60

27 085,98

96 263,55

55 978,67

16 598,29

/ 43

13 928,95

26 456,07

94 024,86

54 676,84

16 212,28

F/1

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA

MANDÁTUMOT SZERZETT LISTÁK ÉS JELÖLTEK

Mandátumot szerzett listák

Mandátumok
száma

Mandátumot szerzett jelöltek

 

neve                           sorszáma
                                  a listán

1

8

3

 

1

 

RITTER IMRE

1

MAGYARORSZÁGI NÉMETEK
ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA

 

1

7

6

 

6

 

GYURCSÁNY FERENC

DR. MOLNÁR CSABA

DR. VADAI ÁGNES

NIEDERMÜLLER PÉTER

SZÉKELY SÁNDOR

GRÉCZI ZSOLT

1

2

3

4

7

8

DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ

 

1

3

1

 

12

 

KARÁCSONY GERGELY

DR. TÓTH BERTALAN

GŐGÖS ZOLTÁN

TÓBIÁS JÓZSEF

MESTERHÁZY ATTILA CSABA

DR. MOLNÁR ZSOLT

GULYÁSNÉ DR. GURMAI ZITA

TORDAI BENCE

KORÓZS LAJOS

DR. VARGA LÁSZLÓ

BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ

BŐSZ ANETT

1

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT –
PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT

 

2

3

9

 

42

 

ORBÁN VIKTOR

SEMJÉN ZSOLT

KÖVÉR LÁSZLÓ

VERESNÉ NOVÁK KATALIN

KUBATOV GÁBOR

NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN

BALOG ZOLTÁN

HARRACH PÉTER PÁL

JAKAB ISTVÁN

GYŐRFFY BALÁZS

DR. TURI-KOVÁCS BÉLA

BÖRÖCZ LÁSZLÓ

FARKAS FLÓRIÁN

DR. MÁTRAI MÁRTA MÁRIA

NÉMETH ZSOLT

DR. BAJKAI ISTVÁN

DR. FÓNAGY JÁNOS

DR. LATORCAI JÁNOS

SZIJJÁRTÓ PÉTER

ROGÁN ANTAL

DR. FAZEKAS SÁNDOR

DR. TAPOLCZAI GERGELY

BALLA GYÖRGY

DR. MOLNÁR ÁGNES

BÁNKI ERIK

DR. KERÉNYI JÁNOS

DR. PESTI IMRE

BÍRÓ MÁRK

KÁRPÁTINÉ DR. JUHÁSZ HAJNALKA

SOLTÉSZ MIKLÓS

DÖMÖTÖR CSABA

HÉJJ DÁVID

DR. SELMECZI GABRIELLA

BARTOS MÓNIKA

HIRT FERENC

BECSÓ ZSOLT

DR. VEJKEY IMRE

NACSA LŐRINC

HALÁSZ JÁNOS

RÉVÉSZ MÁRIUSZ

DR. ZSIGMOND BARNA PÁL

L. SIMON LÁSZLÓ

1

2

3

4

7

8

9

10

12

13

14

16

17

18

19

20

21

22

25

26

27

32

33

34

35

36

37

38

39

40

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG –

KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT

 

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA

 

F/2

 

MANDÁTUMOT SZERZETT LISTÁK ÉS JELÖLTEK

Mandátumot szerzett listák

Mandátumok
száma

Mandátumot szerzett jelöltek

                 neve                                sorszáma
                                                           a listán

   

2

4

6

 

25

 

VONA GÁBOR

VOLNER JÁNOS

DÚRÓ DÓRA

DR. STEINMETZ ÁDÁM

DR. VARGA-DAMM ANDREA

ZSIGA-KÁRPÁT DÁNIEL

SNEIDER TAMÁS

MIRKÓCZKI ÁDÁM

DR. FÜLÖP ERIK

JANICZAK DÁVID

GYÖNGYÖSI MÁRTON

FARKAS GERGELY

DR. STAUDT GÁBOR

SZILÁGYI GYÖRGY

JAKAB PÉTER

HEGEDŰS LÓRÁNT GÉZÁNÉ

SZÁVAY ISTVÁN

DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY

ANDER BALÁZS

BANA TIBOR

MAGYAR ZOLTÁN

DR. APÁTI ISTVÁN

DR. BRENNER KOLOMAN

KEPLI LAJOS

STUMMER JÁNOS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM

 

4

1

6

 

7

 

DR. SZÉL BERNADETT

DR. HADHÁZY ÁKOS

DR. GÉMESI GYÖRGY

DR. SCHMUCK ERZSÉBET

UNGÁR PÉTER

DR. KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT

DEMETER MÁRTA

1

2

3

4

5

6

7

LEHET MÁS A POLITIKA