Kvk.I.37.503/2010/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változat


A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA


Kvk.I.37.503/2010/2.szám


A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a személyesen eljárt kérelmezőnek az Országos Választási Bizottság 373/2010. (V.6.) számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelme tárgyában az alulírott napon - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

v é g z é s t :


A Legfelsőbb Bíróság a kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelmét hivatalból elutasítja. Ez ellen a végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

I n d o k o l á s


Az Országos Választási Bizottság (továbbiakban OVB) 2010. május 6-án kelt 373/2010. számú határozata, a mellékletét képező jegyzőkönyv (Jegyzőkönyv az országos listás mandátumok kiosztásának eredményéről) szerint állapította meg, hogy az egyes országos listák hány mandátumra jogosultak, és a mandátumra jogosult országos listákról, és a mandátumra jogosult országos listákról, mely jelöltek jutottaktmandátumhoz.


A jogorvoslati lehetőségre vonatkozó tájékoztatása szerint a határozat elleni bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet az OVB-nél /közölt levélcímen, fax számon/ lehet benyújtani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 7500 Ft. Faxon benyújtott beadványon az illeték nem róható le.


A határozat bírósági felülvizsgálata iránt a kérelmező 2010. május 9-én 12 óra 32 perckor (határidőben) elektronikus formában (e-mailban) nyújtott be kérelmet, ügyvédi képviselet és illeték lerovása nélkül.


A kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelme - több okból - érdemi vizsgálatra nem alkalmas.

I.


Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény /a továbbiakban: E.a.tv./ 3. §-ának /3/ bekezdése szerint a bírósági eljárások különböző típusaiban - az /1/ bekezdésben előírt, bizonyítási eszközkénti felhasználáson túlmenően - eljárási cselekményeket akkor lehet az elektronikus formán kívüli dokumentumokat mellőzve, csak elektronikusan aláírt elektronikus dokumentum, illetve elektronikus aláírás használatával foganatosítani, ha ezt az eljárástípusra vonatkozó jogszabály kifejezetten lehetővé teszi.


A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 84. §-ának /2/ bekezdése értelmében a bíróság a felülvizsgálat iránti kérelemről nemperes eljárásban határoz. A 105/1952. /XII.28./ MT rendelet 13. §-ának /3/ bekezdése értelmében a nemperes eljárásokban is a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény /a továbbiakban: Pp./ szabályait kell megfelelően alkalmazni.


A bírósági jogorvoslati kérelem csak elektronikus dokumentum formájában, elektronikus úton történő benyújtását sem a Ve., sem a Pp. kifejezetten nem teszi lehetővé. Az OVB határozatában részletes tájékoztatást nyújtott a jogorvoslati kérelem benyújtásának módjáról, amely az E.a.tv., a Ve. és a Pp. helytálló alkalmazásával nem tartalmazta a csak elektronikus formában való előterjesztés lehetőségét.


A Ve. 83. §-ának /1/-/2/ valamint /4/ bekezdései tartalmazzák a bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtásának szabályait. A kérelmező nem a Ve. szabályainak, illetve az OVB megfelelő tájékoztatásának megfelelően terjesztette elő kérelmét, ezért a csak elektronikus formában előterjesztett kérelme joghatály kiváltására nem alkalmas.

II.


A Ve. 84. §-ának /1/ bekezdése szerint a bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. Ez azt jelenti, hogy a határidőben benyújtott felülvizsgálati kérelmet jogi képviselő útján kell előterjeszteni, egyidejűleg csatolva a megbízást igazoló meghatalmazást. Ennek hiányában a benyújtott jogorvoslati kérelem érdemi elbírálására nincs lehetőség. A kérelmező a kötelező jogi képviselet (ügyvéd) nélkül terjesztette elő a bírósági felülvizsgálat iránti kérelmét.

III.


Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 1. § alapján a bírósági eljárásért illetéket kell fizetni. Az Itv. 74. § /1/ bekezdés pedig arról rendelkezik, hogy a bírósági eljárás illetéket illetékbélyeggel az eljárást kezdeményező iraton kell megfizetni.


A Legfelsőbb Bíróság 2010. március 8. napján meghozott, a Magyar Közlöny 41. számában 2010. március 23. napján közzétett 2/2010. KJE jogegységi határozatában megállapította, hogy a Ve. 82. § /1/ bekezdésében és 84. § /2/ bekezdésében szabályozott bírósági felülvizsgálat iránti nemperes eljárás nem tárgyi illetékmentes.


A Pp. 124. § (2) bekezdés szerint a bíróság a keresetlevelet - hiánypótlási felhívás kiadását mellőzve - idézés kibocsátása nélkül elutasítja, ha elmulasztották az eljárási illeték megfizetésre vonatkozó kötelezettség teljesítését. A Pp. 130. § /1/ bekezdés i/ pontja szerint pedig a bíróság a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül elutasítja, ha megállapítható, hogy nem fizették meg az eljárási illetéket.


Mindezek folytán a Legfelsőbb Bíróság a kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelmét az I. pont esetében a Ve. 83. §-ának /1/-/2/, /4/ bekezdései, a Pp. 124. §-ának /2/ bekezdése megfelelő alkalmazásával, a II. pont esetében a Ve. 84. §-ának /4/ bekezdése, a Pp. 73/A. §-ának b/ pontja és 73/B. §-a alapján, a III. pont estében a Ve. 83. §-ának /3/ bekezdése szerint eljárva a Pp. 124. §-ának /2/ bekezdése, 130. §-ának /1/ bekezdése i/ pontja alapján hivatalból elutasította.


A határozat elleni további jogorvoslatot a Ve. 84. §-ának /10/ bekezdése zárja ki.


Budapest, 2010. május 10.


Dr. Kozma György sk. tanácselnök,
Dr. Hajnal Péter sk. előadó bíró, Dr. Darák Péter sk. bíró