Kvk.I.37.181/2010/4. számú határozat

Nyomtatóbarát változat


A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA


Kvk.I.37.181/2010/4.szám


A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a személyesen eljárt dr. G. K. kérelmezőnek az Országos Választási Bizottság 2010. február 11-én kelt 90/2010. számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelme tárgyában az alulírott helyen és napon meghozta az alábbi

v é g z é s t :


A Legfelsőbb Bíróság az Országos Választási Bizottság 90/2010. számú határozatát helybenhagyja.


Ez ellen a végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

I n d o k o l á s


A Fővárosi Választási Bizottság 2010. február 4-i 7/2010. és 8/2010. számú határozatával elnököt, illetve elnökhelyettest választott. A döntések nem tartalmaztak jogorvoslati záradékot, illetve indokolást. A kérelmező a határozatokkal szemben 2010. február 6-án fellebbezést terjesztett elő. Az Országos Választási Bizottság (továbbiakban OVB) 90/2010. számú határozatával a fellebbezést elutasította megállapítva, hogy a választási bizottságnak döntését nem mindig kell a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 29/A. §-a szerinti határozati formában meghozni. Csak a választási eljárással összefüggő kérelmeket, kifogásokat kell a Ve. 29/B. §-a szerinti határozati formában elbírálni. E körben utalt a Legfelsőbb Bíróság Kvk.III.37.782/2009/4. számú határozatának indokolásában foglaltakra.


A kérelmező 2010. február 11-én előterjesztett felülvizsgálati kérelmében az OVB határozatának megváltoztatását és a fellebbezésének helyt adó döntés meghozatalát kérte. Egyrészt kifogásolta, hogy a Ve. 81. § (2) és (4) bekezdése értelmében az OVB nem hozhat fellebbezést elutasító döntést, másrészt azt az álláspontját fejtette ki, hogy a Fővárosi Választási Bizottság határozatainak tartalmára a Ve. 29/B. §-a irányadó.


A bírósági felülvizsgálati kérelem érdemben nem alapos.


Amint azt a Legfelsőbb Bíróság Kvk.III.37.782/2009/4. számú határozatának indokolásában választási bizottság működésével kapcsolatos mulasztást sérelmező kifogás tárgyában már kifejtette: a választási eljárással összefüggő kérelmek, kifogások tekinthetők olyan ügynek, amelyről határozati formában kell dönteni, mivel a határozati formát igénylő eljárások feltételezik kérelmező létét.


Ennek megfelelően a Legfelsőbb Bíróság úgy ítélte meg, hogy a választási bizottság elnökének és elnökhelyettesének megválasztása nem tekinthető a Ve. 29/B. § (1) és (2) bekezdése, valamint a 29/C. § (1) bekezdése szerinti határozatnak, ezért a Fővárosi Választási Bizottság nem sértett választásra irányuló jogszabályt, amikor e döntéseit nem a Ve. 29/B. §-a előírásainak megfelelően szövegezte meg.


Az OVB érdemben helyes döntést hozott, amikor a Fővárosi Választási Bizottság döntéseit nem változtatta meg. A Legfelsőbb Bíróság alaposnak találta a kérelmező által előadottakat a tekintetben, hogy a Ve. 81. § (4) bekezdése a fellebbezéssel megtámadott határozat helybenhagyására vagy megváltoztatására ad lehetőséget. Az OVB határozatának rendelkező részében használt "a fellebbezést elutasítja" kifejezés tehát szövegszerűen nem felel meg a Ve. előírásainak, azonban tartalmilag megegyezik azzal, mintha a Fővárosi Választási Bizottság döntéseit helybenhagyta volna. Ezért a Legfelsőbb Bíróság az érdemben helyes OVB határozatot a fentiek megállapítása mellett helybenhagyta.


A további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 84. § (10) bekezdése zárja ki.


Budapest, 2010. február 12.


Dr. Madarász Gabriella sk. tanácselnök,
Dr. Darák Péter sk. előadó bíró, Dr. Hajnal Péter sk. bíró