Kvk.I.37.180/2010/4. számú határozat

Nyomtatóbarát változat


A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA


Kvk.I.37.180/2010/4.szám


A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a személyesen eljárt dr. G. K. kérelmezőnek az Országos Választási Bizottság 2010. február 11-én kelt 89/2010. számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelme tárgyában az alulírott helyen és napon meghozta az alábbi

v é g z é s t :


A Legfelsőbb Bíróság az Országos Választási Bizottság 89/2010. számú határozatát helybenhagyja.


E végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

I n d o k o l á s


A kérelmező 2010. február 7-i kifogásában egy 2010. január 20-i keltezéssel ellátott szórólap-levéllel kapcsolatban kifogásolta, hogy arról hiányzik az impresszum. Előadta, hogy a levelet a postaládájában találta, annak időpontjáról azonban nem nyilatkozott. A Fővárosi Választási Bizottság a kifogást 2010. február 8-án áttette az Országos Választási Bizottsághoz (továbbiakban OVB). Az OVB 89/2010. számú határozatában a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította hivatkozással arra, hogy a kérelmező kifogásában nem jelölte meg, hogy a szórólapot mikor kapta meg, ezért nem bizonyította, hogy kifogását a jogszabálysértéstől számított 3 napon belül benyújtotta.


A kérelmező bírósági felülvizsgálata iránti kérelmében az OVB határozatának megváltoztatását, és kifogásának érdemi elbírálását kérte. Álláspontja szerint az impresszum hiányában megvalósuló jogsértés a szórólap nyomdából való elszállításától és a terjesztés megkezdésétől folyamatosan fennállt.


A kérelmező szóbeli előadásában hivatkozott a Legfelsőbb Bíróság korábbi eseti döntésére, amely szórólap esetében az impresszum hiányát jogsértőnek találta.


A kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelme nem alapos.


A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 77. § (1) bekezdése értelmében a kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított 3 napon belül beérkezzen. A Ve. 77. § (2) bekezdés b) pontja szerint a kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés bizonyítékait.


A kérelmező a Fővárosi Választási Bizottsághoz benyújtott kifogásában semmilyen előadást nem tett a tekintetben, hogy a szórólap levelet mikor kapta, így elmulasztotta annak igazolását, hogy kifogását a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított 3 napon belül nyújtotta be. A Legfelsőbb Bíróság úgy ítélte meg, hogy a szórólap-levél postaládába történő kézbesítése esetén a szórólappal kapcsolatos jogszabálysértés akkor következik be, amikor arról a választópolgár tudomást szerez. Önmagában a jogszabályi előírásoknak meg nem felelő szórólap kinyomtatása - anélkül, hogy arról a választópolgárok tudomást szereznének - folyamatos választási jogsértést nem valósít meg.


A fentiekre tekintettel a Legfelsőbb Bíróság az OVB határozatát a Ve. 84. § (7) bekezdés a) pontja alapján helybenhagyta.


A további jogorvoslatot a Ve. 84. § (10) §-a zárja ki.


Budapest, 2010. február 12.


Dr. Madarász Gabriella sk. tanácselnök,
Dr. Darák Péter sk. előadó bíró, Dr. Hajnal Péter sk. bíró