Kvk.I.37.141/2010/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változat


A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA


Kvk.I.37.141/2010/2.szám


A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága az M. J. elnök által képviselt ... Pártja kérelmezőnek az Országos Választási Bizottság 57/2010. /I.28./ számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálata iránti kérelme tárgyában az alulírott napon meghozta az alábbi

v é g z é s t :


A Legfelsőbb Bíróság a kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.


Ez ellen a végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

I n d o k o l á s


M. J. a ... Pártjának elnöke 2010. január 25-én kifogást nyújtott be az Országos Választási Bizottsághoz (továbbiakban OVB). Beadványában kérte a ... és a ... Párt kizárását az országgyűlési képviselők 2010-es választásokból hivatkozással arra, hogy kampányukat a választás időpontjának kitűzése előtt megkezdték. Előadta továbbá, hogy az óriásplakátokra a jogszabályokban megengedettnél többet költöttek.


Az OVB a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította. A kérelmezőt arról tájékoztatta, hogy bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet 3 napon belül az OVB-nél nyújthat be, amelyhez címét, levélcímét és faxszámát is megadta és tájékoztatta a kérelmezőt arról, hogy kérelmének legkésőbb 2010. január 31-én 16.00 óráig meg kell érkeznie és a bírósági eljárásban a jogi képviselet kötelező. Az OVB határozatát meghozatalának napján a kérelmezőnek kézbesítette.


A kérelmező 2010. január 31-én 16.18 perckor a választási információs szolgálathoz küldött e-mailban az OVB határozatának bírósági felülvizsgálatát kérte.


A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem érdemi vizsgálatra alkalmatlan.


A kérelmező a bírósági felülvizsgálat iránti kérelmét elektronikus úton terjesztette elő. Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény 3. § /3/ bekezdése szerint a bírósági eljárások különböző típusaiban - az /1/ bekezdésben előírt, bizonyítási eszközkénti felhasználáson túlmenően - eljárási cselekményeket akkor lehet elektronikus formán kívüli dokumentumokat mellőzve, csak az elektronikusan aláírt elektronikus dokumentum, illetve elektronikus aláírás használatával foganatosítani, ha ezt az eljárástípusra vonatkozó jogszabály kifejezetten lehetővé teszi.


A választási eljárás során meghozott határozat bírósági jogorvoslata iránti kérelem elektronikus dokumentum formájában, elektronikus úton történő benyújtását sem külön jogszabály, sem a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.), sem a Pp. rendelkezései nem teszik lehetővé. Az OVB felülvizsgálni kért határozata tartalmazta a bírósági jogorvoslat benyújtására vonatkozó Ve. 29/B. § d/ pontjának megfelelő tájékoztatást. A kérelmező nem ennek megfelelően - postai úton, személyesen, faxon - terjesztette elő a bírósági felülvizsgálat iránti kérelmét, ezért az joghatályok kiváltására alkalmas kérelemnek nem volt tekinthető, ezért annak érdemi elbírálására nem kerülhetett sor.


A Legfelsőbb Bíróság a fentiekre figyelemmel a bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet a Ve. 84. § /4/ bekezdése alkalmazásával érdemi vizsgálat nélkül elutasította.


A végzés ellen a Ve. 84. § /10/ bekezdése alapján további jogorvoslatnak helye nincs.


Budapest, 2010. február 3.


Dr. Madarász Gabriella sk. tanácselnök,
Dr. Darák Péter sk. előadó bíró, Dr. Hajnal Péter sk. bíró