Sajtó

Az önkormányzat a címzett és céltámogatással megvalósult beruházás Áfa-ját nem igényelheti vissza, nem helyezheti levonásba /1992. évi LXXIV. tv. 33. §, 1992. évi LXXXIX. tv. 10. 19. §/

Az adóhatóság a felperesnél 1997. év május hónapra vonatkozóan általános forgalmi adó (továbbiakban: Áfa) adónemben kiutalás előtti ellenőrzést végzett. Az adóhatóság az első fokú határozatban a felperes terhére adókülönbözetet írt elő, amit jogosulatlan visszaigénylésnek minősített. Az alperes határozatában az első fokú határozatot megváltoztatva az adókülönbözet és jogosulatlan visszaigénylés összegét 14.476.000 Ft-ra módosította, az első fokú határozat egyéb rendelkezéseit helybenhagyta. Határozatában a felperes által fizetendő Áfa tekintetében több megállapítást tett.

A Legfelsőbb Bíróság határozatával elutasította a Magyarok Világszövetsége ismételt kifogását, melyben a 2004. december 5-ei országos népszavazás újból megállapított eredményének megsemmisítését kérte

Az Országos Választási Bizottság (a továbbiakban: (OVB) 2/2005.(I.4.) OVB határozatával - megismételt eljárásban - megállapította, hogy az országos népszavazás eredménytelen, mert az összes választópolgár több mint egynegyede nem adott a megfogalmazott kérdésre azonos választ. Határozata indokolásában kifejtette, hogy az OVB 196/2004.(XII.11.) OVB határozatával megállapította az országos népszavazás eredményét, amelyet a Legfelsőbb Bíróság Kvk.III.37.316/2004/2. és Kvk.IV.37.315/2004/2. szám alatt hozott végzésével megsemmisített.

Szerződések semmisségének megállapítása iránt indított perben a Legfelsőbb Bíróság 2003. szeptember 22. napján kihirdetett rész- és közbenső ítéletének indokolása (LÜ-ÁPV.RT)

Az állami vállalatok átalakulásáról szóló 1989. évi XIII. tv. (Átv.) 21.§-a (2) bekezdésének az 1990. szeptember 18-ától hatályos szövegezése szerint az átalakuló vállalat vagyonmérlegében szereplő belterületi föld értékének megfelelő üzletrész (részvény) a föld fekvése szerinti önkormányzatot illeti meg. Az I.r. alperes jogelődje (a továbbiakban I.r. alperes) a "megfelelő" szót akként értelmezte, hogy az önkormányzatnak csak az arányos, a vállalati kötelezettségekkel csökkentett belterületi földértéknek megfelelő üzletrész, részvény adható ki.