Például 06/18/2022
Például 06/18/2022

Tájékoztató a Kúria Pfv.VII.20.771/2011. számú ügyében

A 93.684.505 forint megbízási díj és járulékai megfizetése iránt indított perben a felek között vitás volt a magyar bíróság joghatóságának megállapítása, a jogviszony létrejötte, érvényessége, tartalma és jogi minősítése, a felperest megillető megbízási díj számításának módja, a díjkövetelés összege és esedékessége, és a követelés elévülésének kérdése is.

Tájékoztató a Pfv.VI.21.888/2011/4.számú ügyben

A felperes önkormányzat képviseletében eljárt polgármester a beszerzett értékbecslés alapján megállapított 19.905.000 forint vételáron eladta a perbeli önkormányzati ingatlant az alperesnek. Az önkormányzat vagyonrendelete szerint a közgyűlés a vagyonnal való rendelkezés jogát 20.000.000 forint forgalmi értékhatárig átruházta a polgármesterre. Ezt az értéket meg nem haladó ingatlan várospolitikai célból vagy közérdekből meghatározott célra történő elidegenítésekor a tulajdonosi jogok gyakorlójának nem kell versenyeztetési eljárást lefolytatnia.

Oldalak