Például 08/14/2022
Például 08/14/2022

Tájékoztató a Kúria Polgári Kollégium Gazdasági Szakága bírái által kialakított vélemény a Ctv. 131/A. § (1) bek.-nek értelmezéséről

A 2012. április 12-én a Bíróképző Akadémián a cégbírók részére megtartott képzésen határozott kérésként merült fel, hogy a Kúria a lehető legrövidebb időn belül foglaljon állást a 2006. évi V. tv. (Ctv.) 2012. március 1-jével hatályos, a 2011. évi CXCVII. tv. (Mód. tv.) 139. § (3) bekezdésével beiktatott 131/A. § (1) bekezdésével összefüggésben felmerült jogértelmezést igénylő kérdésekben, mivel az alább vázolt három kérdéskörben nem egységes a cégbíróságok álláspontja, továbbá eltér egyes cégbíróságok, valamint egyes a felszámolási ügyekben eljáró bíróságok álláspontja  is.

Tájékoztató a Kúria Pfv.I.21.372. számú ügyében hozott határozatról

A lakás kiürítése iránt indított felülvizsgálati eljárásban – egyebek mellett – a haszonélvezeti jog gyakorlásáról kellett dönteni abban az esetben, amikor az ingatlan egy meghatározott eszmei hányadán egyszerre két személyt – a felperest és az I. rendű alperest is – özvegyi haszonélvezeti jog illeti meg.

A felülvizsgálati kérelmet előterjesztő I-III. rendű alperesek azt kifogásolták, hogy az ügyben eljárt bíróságok álláspontját semmilyen törvényhely nem támasztja alá, számukra az nem elfogadható „csak azért, mert a bíróság mondja”.

Tájékoztató a Kúria Pfv.I.21.911/2011. számú ügyében hozott - elvi tartalmú - határozatról

A Kúriának a közös tulajdon megszüntetése iránt indított felülvizsgálati eljárásban a 2012. április 18-án megtartott tárgyaláson a következő jogkérdésekben kellett állást foglalnia:

I.A Legfelsőbb Bíróság 1/2008. (V.19.) PK vélemény 2. pontja értelmezhető-e úgy, hogy a megváltott tulajdoni hányad ellenértékét minden esetben az ingatlan egészének értéke alapján – azt a tulajdoni hányadok szerint felosztva - kell meghatározni.

Tájékoztató a Kúria Gfv.X.30.354/2011/8. számú ügyéről

A per tárgya: közgyűlési határozat hatályon kívül helyezése

Nem jogszabálysértő, ha a részvénytársaság közgyűlése azonos tartalommal olyan új határozatokat hoz, amelyeket korábban a bíróság eljárási okokból helyezett hatályon kívül, amennyiben azok tartalma nem sért jogszabályt és a közgyűlés az új határozatok meghozatala során a jogszabályoknak valamint az alapszabálynak megfelelően járt el.

Tájékoztató a Kúria Gfv.X.30.232/2011. számú ügyében

A per tárgya: szerződés érvénytelenségének megállapítása

Amennyiben a felek szóban megállapodnak a részvények átruházásában, az új tulajdonosi struktúra ennek megfelelően kialakul, az új tulajdonosok feltüntetésével kerülnek kinyomtatásra az új részvények, a részvényesi jogokat ezen új, tulajdonosi összetételnek megfelelően gyakorolják, nem lesz érvénytelen az, az utóbb kötött írásbeli szerződés, amely, mintegy írásba foglalva tartalmazza a korábbi szóbeli megállapodásukat, amennyiben az, egyebekben nem valósítja meg, a Ptk.-ban szabályozott valamely érvénytelenségi okot.

Oldalak