Tájékoztató a Pfv.I.21.934/2016. számú ügyben, a régi Ptk. hatálya alá tartozó önálló zálogjog jogi természetéről

Dátum

A Kúria a jogerős ítéletet hatályon kívül helyezte, az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta, a keresetet elutasította és indokolásában kifejtette:
Az önálló zálogjog abban az esetben sem járulékos jellegű mellékkötelezettség, ha egyébként kölcsönszerződés biztosítására alapították: jogi sorsa nem függ a biztosított követelés jogi sorsától.
Ebből következik, hogy az önálló zálogjog kötelezettje az ellene folyó végrehajtás megszüntetése érdekében – az általa a végrehajtás megszüntetése iránt indított perben – nem vitathatja az önálló zálogjog mögött esetlegesen meghúzódó alapügylet (kölcsönszerződés) létrejöttét vagy érvényességét.

Budapest, 2017. szeptember 27.

A Kúria Sajtótitkársága