Tájékoztató a Legfelsőbb Bíróság Közigazgatási Kollégiuma elvi döntéseinek felülvizsgálatáról

Dátum

A Legfelsőbb Bíróság Közigazgatási Kollégiuma felülvizsgálta  az 1990. évtől 2009. évig meghozott jogegységi határozatait, kollégiumi állásfoglalásait és véleményeit.

I.  A jövőben nem alkalmazható jogegységi határozatokról és KK állásfoglalásokról a 6/2010. KJE határozat rendelkezik. (Magyar Közlöny 2010. nov. 25. 179. sz.)

II. A változatlanul alkalmazandó jogegységi határozatok a következők:

1/1999. KJE határozat a felettes rendőri szerv vezetőjének a panasz elbírálása tárgyában hozott határozata bíróság általi felülvizsgálatáról

4/1999. KJE határozat ügyvédnek, ügyvédi irodának a vállalkozók kommunális, illetve helyi iparűzési adóalanyiságáról

1/2000. KJE határozat az önkormányzat és a kényszerbérlő közötti polgári jogi jogviszony létrejöttéről

1/2002. KJE határozat az élet elvesztéséért járó kárpótlás megállapításáról és az ügyfélegyenlőség alapelvének érvényesüléséről

1/2004. KJE határozat az ügy érdemében hozott környezetvédelmi engedély megadásáról vagy elutasításáról szóló határozat bírósági felülvizsgálhatóságáról

2/2004. KJE határozat az önkormányzat perindítási jogosultságáról

2/2006. KJE határozat a közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt indított perben a határozat végrehajtásának felfüggesztéséről szóló döntés feltételeiről

1/2009. KJE határozat a 2004. évi CXL. törvény 109. § (1) és (2) bekezdése alapján téves, illetve nem alakszerű formában megjelenő közigazgatási aktus felülvizsgálatáról, valamint

a 2010. évben hozott közigazgatási jogegységi határozatok

III. A felülvizsgálat nem terjedt ki azokra a jogegységi határozatokra és állásfoglalásokra, amelyeket a Közigazgatási Kollégium más kollégiummal együttesen hozott, illetőleg a Legfelsőbb Bíróság kollégiumainak ügybeosztására vonatkozó elnöki döntés alapján az ügycsoport más kollégium ügykörébe került. Ezekről későbbiekben az érintett kollégiummal egyetértésben dönt a Közigazgatási Kollégium, illetőleg az ügyrend szerinti kollégium. 

1. A felülvizsgálandó – de ma még alkalmazandó – már nem a  közigazgatási ügyszakhoz tartozó jogegységi határozatok a következők:

2/1999. KJE határozat társadalombiztosítási ügyben  közigazgatási határozattal szembeni bírósági felülvizsgálatról

3/1999. KJE határozat egészségbiztosítási és nyugellátások iránti igények érvényesítésével kapcsolatos perek illeték- és költségmentességéről

1/2005. KJE határozat nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv határozatának módosítására, illetve visszavonására rendelkezésre álló határidőről

4/2005. KJE határozat a társadalmi szervezet bírósági nyilvántartásba vehetőségéről

1/2006. KJE határozat az 1989. évi XXXII. törvény 3. § (3) bekezdése alapján a pártok társadalmi szervként történő továbbműködtetéséről

4/2006. KJE határozat a közhasznú szervezetet létesítő okirat tartalmáról

5/2006. KJE határozat az alapítvány kezelő szervének kijelöléséről, valamint

a Polgári Kollégiummal közösen hozott jogegységi határozatok.

2. A felülvizsgálandó – de ma még alkalmazandó – már nem a közigazgatási ügyszakhoz tartozó KK állásfoglalásokat a 6/2010. KJE határozat sorolja fel.

IV. Az elmúlt – közel 20 évben – a Legfelsőbb Bíróság Közigazgatási Kollégiuma a joggyakorlat egységének biztosítása érdekében számos kollégiumi állásfoglalást, majd véleményt tett közzé. Ezek egy része az alapul fekvő jogszabály megváltoztatása miatt meghaladottá vált.  Az állásfoglalások és vélemények más része – némely rész pontosításával – továbbra is helytálló, azonban nem minden esetben hozzáférhető. Ezért a Közigazgatási Kollégium úgy döntött, hogy valamennyi korábbi állásfoglalását, véleményét felülvizsgálja, s a továbbra is fenntartandókat – új számozással – ismét közzéteszi; utalva arra, hogy mely állásfoglalással, véleménnyel megegyező tartalmú.

A továbbra is alkalmazandó KK véleményeket a 3/2010. (XI.8.) KK vélemény tartalmazza, a korábbi KK állásfoglalások  és vélemények helyébe pedig a 4-18/2010. KK vélemények léptek.

Néhány állásfoglalás a bekövetkezett változások miatt jelentősen átdolgozva – vélemény formájában – később kerül közzétételre (így különösen a KK 6., KK 31. és a KK 34. állásfoglalás).

Az 1990. év óta közzétett KK állásfoglalásokat és véleményeket – az előzőekben ismertetett kivételekkel - a Kollégium nem tartja fenn.

Budapest, 2010. december  13.

/dr. Kozma György/
kollégiumvezető