Tájékoztató a Kúria Polgári Kollégium Gazdasági Szakága bírái által kialakított vélemény a Ctv. 131/A. § (1) bek.-nek értelmezéséről

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2012. május 8.

A 2012. április 12-én a Bíróképző Akadémián a cégbírók részére megtartott képzésen határozott kérésként merült fel, hogy a Kúria a lehető legrövidebb időn belül foglaljon állást a 2006. évi V. tv. (Ctv.) 2012. március 1-jével hatályos, a 2011. évi CXCVII. tv. (Mód. tv.) 139. § (3) bekezdésével beiktatott 131/A. § (1) bekezdésével összefüggésben felmerült jogértelmezést igénylő kérdésekben, mivel az alább vázolt három kérdéskörben nem egységes a cégbíróságok álláspontja, továbbá eltér egyes cégbíróságok, valamint egyes a felszámolási ügyekben eljáró bíróságok álláspontja  is. Az érintett ügyek száma rendkívül jelentős, túlzás nélkül több tízezres nagyságú.

Az értekezleten felmerült megválaszolandó kérdések az alábbiak voltak:
1.) A Mód. tv. kényszertörlési eljárásra vonatkozó  rendelkezéseinek hatályba lépése vagyis 2012. március 1-je előtt elrendelt kényszer-végelszámolások esetén a kényszer-végelszámolás átfordulhat-e felszámolási eljárássá?
2.) Amennyiben a törvényességi felügyeleti eljárás  2012. március 1-je előtt indult, akkor ha 2012. március 1-jét követően került sor a cég megszűntnek nyilvánítására, kényszer-végelszámolási avagy kényszertörlési eljárást kell-e elrendelni?
3.) 2012. január 1-től vagy 2012. március 1-től számítandó a Mód. tv. 131/A. § (1) bekezdésében szereplő egy éves határidő?
A problémát tovább árnyalja, hogy dr. Vas Imre országgyűlési képviselő módosító törvényjavaslatot nyújtott be, mely egyebek mellett módosítani javasolja a Mód. tv.-el beiktatott 131/A. § (1) bekezdésében írtakat. Ez önmagában is jelzi, hogy a hatályos szabályozás nehezen eldöntendő jogértelmezési kérdéseket vet fel, illetve nem a jogalkotói szándéknak megfelelően történt a törvényi rendelkezés megfogalmazása.

A fenti kérdésekben a Kúria Polgári Kollégiuma Gazdasági Szakágának bírái – 2012. május 3-án tartott tanácskozásukon - a következő

v é l e m é n y t

alakították ki:
1.) kérdés
A hatályos törvény rendelkezéséből az következik, hogy a 2012. március 1-je előtt elrendelt kényszer-végelszámolási eljárások esetén a Mód. tv. hatályba lépésétől számított egy éven belül a kényszer-végelszámolási eljárás a 2012. március 1-je előtt hatályos szabályok szerint folyik. Ezért a kényszervégelszámolónak jogában áll, hogy a cég felszámolását kezdeményezze a kényszer-végelszámolásra vonatkozó szabályoknak megfelelően, alkalmazva a Ctv. 118.  §-ának (2) bekezdésében írtakat. Ugyanakkor a 131/A. § (1) bekezdésében írtakból következően arra is lehetősége van, hogy kényszertörlési eljárást kezdeményezzen akár azért, mert a cégnek nincs vagyona, akár azért mert úgy ítéli meg, hogy a rendelkezésre álló egy éven belül a kényszer-végelszámolás befejezése, a cég törlésére irányuló kérelem előterjesztése nem várható. Hangsúlyozzuk, hogy a vonatkozó szabályozás nem írja elő a Mód. tv. hatályba lépésétől számított egy év leteltének szükségességét, tehát a cég már a fenti időtartam eltelte előtt is bármikor kérheti a kényszertörlési eljárás elrendelését.

A fenti jogértelmezés a T/6842. számú törvénymódosítási javaslat szabályai alapján is irányadó, mert a javaslat csak azt pontosítja, teszi egyértelművé, hogy kényszertörlési eljárás lefolytatását a kényszer-végelszámoló kezdeményezheti akkor is, ha a cég vagyona nem fedezi a hitelezői követeléseket.

Amennyiben a jogalkotó szándéka az, hogy a 2012. március 1-je előtt elrendelt kényszer-végelszámolás ne fordulhasson át felszámolássá, akkor azt kellene egyértelműen kimondania, hogy a kényszer-végelszámolásra vonatkozó szabályok közül nem alkalmazhatóak a Ctv. 118.  §-ának (2) bekezdésében írtak.

2) kérdés
Nem vitásan az általános szabályok szerinti törvényességi felügyeleti eljárás egy egységet képez, még akkor is, ha ügyvitelileg elkülönülő szakaszokra bontható. Az általános szabályok szerinti törvényességi felügyeleti eljárásban legalább egy eredménytelen intézkedésnek meg kell előznie a cég megszűntnek nyilvánítását, de nem ritka a több eredménytelen intézkedés alkalmazása sem. Alapvető jogalkalmazási szabály, hogy az eljárás megindulásakor hatályos szabályok irányadóak akkor, ha jogszabály másként nem rendelkezik. Az adott tényállás mellett azonban az a kérdés, hogy a törvényességi felügyeleti eljárás megindulásakor hatályos eljárási szabályok rögzülnek-e oly módon, hogy az kihat a törvényességi felügyeleti eljárás befejezését követő elkülönülten szabályozott eljárásra is.

E kérdésben az álláspontunk az, hogy bár egy végzésben kerül sor a legsúlyosabb törvényességi felügyeleti szankció alkalmazására, vagyis a cég megszűntnek nyilvánítására és az azt követő eljárás, a kényszervégelszámolás / kényszertörlési eljárás elrendelésére, illetve a felszámolás kezdeményezésére ezen eljárások új eljárások, melyekre ezen eljárások megindulásakor hatályos szabályok az irányadóak. Ez következik többek között abból, hogy ha a cégbíróság a Ctv. 84. § (1) bekezdésében biztosított lehetőségével él és a cég felszámolását kezdeményezi ezen felszámolási eljárásra nem azon szabályok lesznek irányadóak, melyek a törvényességi felügyeleti eljárás megindulásakor hatályosak voltak, hanem azok, melyek a felszámolási eljárás megindulásakor hatályosak. Önmagában az a körülmény, hogy a törvényszék ugyanazon szervezeti egysége a cégbíróság folytatja le a törvényességi felügyeleti eljárást, dönt a cég megszűntnek nyilvánításáról és rendeli el - méghozzá egy végzésben - a kényszertörlési eljárást, nem befolyásolja azt a tényt, hogy a kényszer-végelszámolás/ a kényszertörlési eljárás a törvényességi felügyeleti eljárástól elkülönült önálló eljárás, ez következik a vonatkozó szabályok Ctv.-n belüli elhelyezéséből is. Ezért álláspontunk szerint 2012. március 1-jét követően csak olyan, a megszűntnek nyilvánító végzést követő eljárást rendelhet el a cégbíróság, melyet az akkor hatályos jogszabályi rendelkezések biztosítanak, vagyis nem rendelhet el kényszer-végelszámolást, csak kényszertörlési eljárást, illetve kezdeményezheti a cég felszámolását. Ellenkező álláspont esetén - figyelemmel arra, hogy az általános szabályok szerinti törvényességi felügyeleti eljárás akár évekig is folyhat - akár 2013. februárjában is a cég kényszer-végelszámolásáról kellene határozni, amely 2013. március 1-jén szükségszerűen át kellene, hogy alakuljon kényszertörlési eljárássá.

3) kérdés
A Mód. tv. 2012. január 1-jén lépett hatályba - figyelemmel a 167. § (1) bekezdésében írtakra -, a (2)-(4) bekezdésben meghatározott kivételekkel. Többek között a kényszertörlési eljárásra vonatkozó szabályok a kivételek között szerepelnek és a kényszertörlési eljárásra vonatkozó rendelkezések nem 2012. január 1-jén, hanem 2012. március 1-jén léptek hatályba. E szabályokból következően a helyes jogértelmezés az, hogy nem a törvény általánosnak tekinthető hatályba lépése időpontjától, vagyis 2012. január 1-től számítandó a 131/A. § (1) bekezdésében meghatározott egy éves határidő, hanem a kényszertörlési eljárásra vonatkozó szabályok hatályba lépésétől, azaz 2012. március 1-jétől.

(E jogértelmezéssel van összhangban a T/6842. törvényjavaslat 4. §-ának szövege, mely egyértelművé teszi, hogy a 131/A. § (1) bekezdésében meghatározott határidő 2012. március 1-jével kezdődik.)

Budapest, 2012. május 3.

Dr. Török Judit
kollégiumvezető-helyettes