Tájékoztató a Kúria Pfv.VII.20.194/2012/.számú ügyében hozott határozatáról

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Dátum: 
2012. november 5.

A perben nem álló fogyasztó 2009. augusztus 14-én 2 db, a felperes által forgalmazott Karancs típusú elektromos tűzhelyet vásárolt, összesen 79.980 Ft-ért. A tűzhelyek üzembe helyezését a fogyasztó által felkért egyéni vállalkozó végezte.

2010. január 25-én az egyik tűzhely meghibásodott. A fogyasztó kérte a felperestől a termék kijavítását. A felperes azt visszautasította azzal, hogy a terméket nem az általa kijelölt szakszerviz helyezte üzembe, annak ellenére, hogy a vásárlás helyén felállított táblákon, illetve a használati utasításban is felhívta a figyelmet arra, hogy a szakszervizzel való beköttetés a jótállási igény érvényesítésének feltétele.

A fogyasztó által kezdeményezett békéltető testületi eljárásban az alperes az ajánlásában felhívta a felperest, hogy annak kézhezvételétől számított 15 napon belül javítsa meg, vagy cserélje ki a meghibásodott tűzhelyet, s amennyiben ezekre nem képes, fizesse vissza annak 39.990 forintos vételárát.

Az ajánlása indokolásában kifejtette, a fogyasztó hat hónapos határidőn belül jelentette be a jótállási igényét, minőségi kifogását. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003.(IX.22.) Kormányrendelet 1.§ (1) bekezdésében foglalt rendelkezések korlátozásának minősül a jótállási kötelezettség vállalás feltételeként a felperes által megjelölt szakszerviz útján történő üzembe helyeztetés előírása. A szakértelemmel rendelkező más, szakszervizként nem felsorolt vállalkozás általi üzembe helyezés sem veszélyeztetné a jótállásra kötelezett vállalkozás jogait. A kormányrendelet 1.§ (2) bekezdése értelmében semmis az a megállapodás, amely a kormányrendeletben foglaltaktól a fogyasztó hátrányára eltér. A felperest, a kormányrendelet alapján terhelő jótállási kötelezettség fennáll. A Ptk.305/A. § (2) bekezdésében írt, arra a vélelemre tekintettel, hogy a teljesítés időpontjában a hiba már megvolt, a Ptk. 306.§ (1) bekezdése alapján, a hibás teljesítés esetén a jogosultat a törvényben jelölt sorrendben megillető igények valamelyikének – felperes választása szerinti - kielégítésére hívta fel a felperest.

A felperes a keresetében az alperes ajánlásának hatályon kívül helyezését kérte a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.)34.§ (3) bekezdés a) pontja alapján. A jótállási kötelezettségét nem ismerte el. Utalva a Ptk.248.§ (2) bekezdésében foglaltakra, vitatta, hogy a jótállási kötelezettségének feltételéül nem volt jogosult kikötni a perbeli tűzhely szakszerviz általi üzembehelyeztetését.

Az elsőfokú bíróság felperesi keresetet elutasító ítéletét a másodfokú bíróság helyben hagyta. Jogi álláspontja az volt, hogy a bíróság hatáskörébe kizárólag az ajánlásba foglalt felhívás jogellenességének vizsgálata tartozik, annak indokaival – az elsőfokú bíróság véleményével ellentétesen – nem foglalkozhat. Az alperes ajánlását a Ptk.306.§(1) bekezdésével összhangban állónak tartotta, ezért az érdemben helytálló elsőfokú határozatot helyben hagyta.

A felperes felülvizsgálati kérelme alapján eljárt Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta. Az Fgytv.33.§(1) bekezdésében foglaltakra tekintettel az volt a jogi álláspontja, hogy az Fgytv.34.§(4)bekezdésére alapított kereset alapján a bíróságnak mind az ajánlásba foglalt döntést, mind annak indokait vizsgálnia kell. Úgy ítélte, hogy a jótállásra kötelezett a kormányrendelet 3.§(3) bekezdése alapján nincs elzárva attól, hogy a tartós fogyasztási cikk jellegére, beszerelésének, beüzemelésének bonyolultságára tekintettel a jótállási kötelezettség feltételéül az általa kijelölt szakszerviz közreműködését írja elő. A perbeli tűzhely esetében azonban ilyen kikötést megalapozó különleges indokot a felperes nem bizonyított. Az üzembe helyezés szakszerviz általi elvégeztetésének a jótállási kötelezettség feltételeként való előírása a kormányrendeletben foglaltaktól a fogyasztó hátrányára történt eltérésnek minősül. A kormányrendelet 1.§(2) bekezdése értelmében semmis kikötés miatt, a Ptk.305/A.§(2) bekezdése illetve a Ptk.306.§(1) bekezdése alapján a fogyasztót megillette a jótállási igény érvényesítésének lehetősége.

Budapest, 2012. november 5.

A Kúria Sajtótitkársága