Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.22.037/2011. számú ügyben hozott határozatáról

Dátum

Az ügyben elvi kérdésként merült fel: megtagadhatja-e a bíróság kép- és hangfelvétel készítését, ha a rendőrség képviseletében eljáró jogtanácsos nem járult hozzá ahhoz, hogy a sajtó jelenlévő képviselője róla kép- és hangfelvételt készítsen. A fenti ügyben a tanács elnöke a kép- és hangfelvétel készítését megtiltotta, függetlenül attól, hogy a Pp. 134/A. § (3) bekezdése szerint a sajtó az állami feladatot ellátó, e feladatkörében eljáró személyről a nyilvános tárgyaláson hozzájárulása nélkül is készíthet kép-, illetve hangfelvételt. A megtagadás indoka az, hogy ha az ilyen minőségben eljáró személy tiltakozik a tárgyaláson a képmása vagy hangfelvétel elkészítése ellen, úgy vélelmezhető, hogy tárgyalási feladatainak ellátásában e sajtótevékenység zavarja. A Pp. 2. § (1) bekezdése szerint a bíróság feladata egyben alapelvi kötelezettsége, hogy a feleknek a perek tisztességes lefolytatásához való jogát is érvényesítse. Ha a sajtó tevékenysége a felet a perbeli jogai és kötelességei gyakorlásában korlátozzák, úgy sérül a tisztességes eljáráshoz való joga, ami szükségessé teszi, hogy a bíróság a képmása vagy a hangfelvétele rögzítését megtiltsa, amelyre egyébként a Pp. 134/A. § (1) bekezdése is lehetőséget ad.

Budapest, 2012. május 2.

A Kúria Sajtótitkársága