Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.21.124/2023. számú, közérdekű adat kiadása iránt indított perben hozott döntéséről

Dátum

A felperes keresetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján kérte az alperest a hulladékgazdálkodási tevékenység tárgyában létrejött szerződés és mellékletei kiadására kötelezni.

A másodfokú bíróság helybenhagyta az elsőfokú bíróság ítéletét, amelyben kötelezte az alperest a kért dokumentumok kiadására.

Az alperes és a beavatkozó felülvizsgálati kérelme alapján eljárt Kúria ítéletével a jogerős ítéletet a hatályában fenntartotta.

Megállapította, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatását, érdemi eldöntését követően a verseny tisztasága már indokoltan nem korlátozhatja az információszabadság érvényesülését, a közérdekű adatok megismerhetőségét.

A Kúria kifejtette, hogy abban az esetben, ha az adatkezelő nem tárja a bíróság elé, hogy az üzleti titok védelme mint megtagadási ok konkrétan mely adatokkal összefüggésben áll fenn, és ezen adatok nyilvánosságra kerülése miként okozna a titokgazda beavatkozónak az üzleti tevékenysége végzése szempontjából aránytalan sérelmet, az érdekmérlegelés nem végezhető el, ezért az Infotv. 27. § (3) bekezdésére hivatkozás nem lehet eredményes.

Végül rámutatott: az üzleti titokra alapított megtagadási ok fennállásának megítélése nem igényel minden esetben szakértői bizonyítást, ennek eldöntéséhez az adott esetben elegendő lehet a rendelkezésre álló iratok értékelése is.

Budapest, 2024. február 14.