Tájékoztató a Kúria Pfv.II.20.982/2011. számú ügyében hozott határozatról

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2012. április 16.

Az 1998-ban indult perben az I.r. felperesi kft. ügyvezetője, a II.r. felperes élettársi közös vagyon megosztása címén érvényesített igényt az alperessel szemben, az utóbbi körben az alperes a II. r. felperessel szemben viszontkeresettel élt. Az 1990-1995 között fennállott élettársi kapcsolatból eredően a II. r. felperes és az alperes között között több lakó-, üdülő-, illetve üzlethelyiség ingatlan közös tulajdonának megszüntetése, két ingatlan eladásából származó vételár megosztása és kölcsönösen előterjesztett használati díjak tekintetében volt vita.

Speciális jogkérdésként merült fel, hogy az élettársi vagyonközösségből eredő egyik követelés engedményezése figyelembe vehető-e a perben vagy sem. E tárgyban az első fokú bíróság az alperesnek az együttélés alatt szerzett egyik ingatlannal kapcsolatos megtérítési igényét azon az alapon utasította el, hogy az alperes a II. r. felperessel szembeni követelését még 1999-ben harmadik személyre engedményezte, így a követelés nem őt illeti, a másodfokú bíróság viszont a II. r. felperest megtérítés jogcímén 11.550.720 forintban marasztalta, mert – álláspontja szerint – az engedményezést hivatalból nem lehetett volna figyelembe venni. A II. r. felperes felülvizsgálati kérelmében – egyebek mellett – a másodfokú bíróságnak ezt a döntését vitatta.

A Kúria a részítéletében rámutatott, hogy a II. r. felperes a fellebbezési ellenkérelmében hivatkozott az engedményezésre, s minthogy erre a fellebbezési eljárásban is lehetőség van, a másodfokú bíróságnak az engedményezést figyelmen kívül hagyó határozata téves. Arra tekintettel viszont, hogy a kötelezettet (II. .r. felperes) csak az engedményes (perben nem álló harmadik személy) értesítette az engedményezésről, az alperes (engedményező) azt – az engedményezési okirat érvénytelenségére hivatkozva – vitatta, ezáltal a jogosult személye ez idő szerint bizonytalan, a II. r. felperest az összeg bírói letétbe helyezésére kötelezte.

Budapest, 2012.április 16.

A Kúria Sajtótitkársága