Tájékoztató a Kúria Pfv. IV. 20085/2017 számú, a kaposvári szegregációs ügyben hozott ítéletéről

Dátum

A jogsértés megállapítása és a további jogsértéstől eltiltás, illetve a jogsértés abbahagyásra kötelezés mellett a bíróság a jogsértés megszüntetése körében konkrét intézkedéseket is elrendelhet az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésére.

A Kúria hatályában fenntartotta a Pécsi Ítélőtáblának az egyenlő bánásmód megsértését az alperesek részéről megállapító jogerős ítéletét arra is kiterjedően, hogy az megtiltotta a Kaposvár, Pécsi úti szegregált tagiskolában 2017. szeptember 1-től új első osztály indítását, és előírta deszegregációs terv elkészítését, határidő tűzésével.

A jogerős ítélettel szemben a felperes és az EMMI IV. r. alperes nem élt felülvizsgálati kérelemmel. Az I-II-III. r. alperesek arra hivatkoztak, hogy jogsértést nem követtek el, és a jogerős döntés ellentétes a szabad iskolaválasztáshoz való joggal, nem alkalmas a kívánt hatás kiváltására és érdemben nem hajtható végre.

A Kúria a felülvizsgálati kérelmeket nem találta alaposnak. Megállapította, hogy korábbi, 2010-es, a jogellenes elkülönítést megállapító ítéletét követően a jogsértéstől eltiltó rendelkezésnek az alperesek nem szereztek érvényt, a helyzet az iskolában érdemben nem változott. A szabad iskolaválasztáshoz való jog nem abszolút jog, hiszen akkor adott esetben egyetlen intézmény sem lenne megszüntethető. Az adott esetben a jogellenes elkülönítés, az egyenlő bánásmód sérelmének mielőbbi megszüntetése élvez elsőbbséget az összes körülmény mérlegelése mellett.

A Kúria szerint a jelen esetben a felperes érdemben végrehajtható kereseti kérelmet terjesztett elő, amely nem csupán az iskola megszüntetésére irányult. A végrehajthatóságra utal az is, hogy miután a Kúria a jogerős ítélet végrehajtásának felfüggesztésére irányuló kérelmet elutasította, ténylegesen nem indult új első osztály, megoldható volt a gyermekek elhelyezése, az új körzethatárok kijelölése és elkészült a deszegregációs terv is.

Budapest, 2017. október 4.

A Kúria Sajtótitkársága