Tájékoztató a Kúria Mfv.II. számú tanácsa által Mfv.II.10.754/2013/4. szám alatt elbírált ügyről

Dátum

A közszolgálati jogviszonyban álló felperes 30 %-kal eltérített illetményét az alperes 2012. március 1-jétől +10 %-ban állapította meg, melynek során a munkáltató figyelembe vette, hogy korábbi irányító feladatai megszűntek.

A felperes keresetében kifogásolta, hogy a munkáltató a teljesítményértékelését nem a tárgyévben kézbesítette számára, így az nem lehetett alapja az illetményeltérítése csökkentésének. Vitatta azt is, hogy az alperes döntését az okiraton szereplő időpontban hozta meg, továbbá állította, hogy az intézkedés az egyenlő bánásmód és a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményébe ütközött, illetve nem vehette volna figyelembe azt a tényt, hogy vezetői megbízását visszavonták.

A közigazgatási és munkaügyi bíróság a felperes keresetét elutasította.

A másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet helybenhagyta és megállapította, hogy a kereset elbírálása szempontjából nem volt jelentősége annak a ténynek, hogy a munkáltató nem készítette el időben a felperes teljesítményértékelését.

A felperes felülvizsgálati kérelme alapján indult eljárásban a Kúria a másodfokú ítéletet hatályában fenntartotta.

Megállapította, hogy a felperes felülvizsgálati kérelmében nem hivatkozott a Pp. 206. § (1) bekezdésére, erre figyelemmel a Kúria nem vizsgálta, hogy az eljárt bíróságok a tényállás megállapítása során a perbeli bizonyítékokat megfelelően értékelték-e. A Ktv. 2006. augusztus 9-éig hatályos 43. § (4) bekezdése a tárgyévet megelőző év teljesítményértékelése alapján biztosított lehetőséget a hivatali szerv vezetőjének arra, hogy az érintett besorolása szerinti fizetési fokozathoz tartozó alapilletményét eltérítse, míg a jogszabályhely módosítását követően erre a köztisztviselő szakmai munkájának értékelése alapján kerülhetett sor. Mindezekből megállapítható, hogy az alapilletmény eltérítése során az aktuális teljesítményértékelésen túl egyéb, az érintett köztisztviselő szakmai munkájához kapcsolódó tény, körülmény is figyelembe vehető. A hivatali szerv vezetője jogszerűen vonta értékelési körébe azt a körülményt, hogy a felperes a vizsgált időszakban már nem látott el vezetői tevékenységet, és eljárása nem sértette az egyenlő bánásmód követelményét.

Budapest, 2014. május 26.

A Kúria Sajtótitkársága