Tájékoztató a Kúria Kfv.I.35.138/2018/5. számon elbírált ügyében

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2018. június 27.

Egy szerződés alapján közfeladatot ellátó, a magánjog szabályai szerint létrehozott, kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló nonprofit tevékenységet végző gazdasági társaság a hatósági jogkörök gyakorlásának átruházása nélkül nem minősül az Áfa tv. szerinti közhatalom gyakorlására jogosított szervezetnek.

Amennyiben egy szerződésben pontosan és világosan meghatározásra kerülnek a teljesítés feltételei, körülményei, az elszámolás rendje, a késedelmes teljesítés következményei, akkor az az Áfa tv. szerinti ellenértéknek minősül. Ezt nem befolyásolja a pénzösszeg átalányjelleggel való folyósítása.

A felperes az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, nonprofit tevékenységet végző gazdasági társaság. A felek feladatellátási és vagyonhasználati Szerződést kötöttek. Az Önkormányzat 2014. évre vonatkozóan a Szerződésben rögzített feladatok ellátására 23.850.000 forint kompenzációt biztosított a felperes részére. A felperes az Önkormányzat részére számlát nem bocsátott ki, és a kompenzáció összegét illetően általános forgalmi adót nem számított fel.

Az adóhatóság a felperesnél általános forgalmi adó adónemben bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzést végzett. és adóhiánynak minősülő adókülönbözetet állapított meg, azzal hogy a felperes a támogatást konkrét szolgáltatásnyújtások ellenértékeként kapta, azaz adóköteles ügylet történt, tehát áfa adóalapját képezte. Ennek ellenére a felperes a teljesítésekről nem bocsátott ki számlákat.

A felülvizsgálati eljárásban a Kúria előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményezett a hozzáadott értékadóról szóló 2006/112 HÉA irányelv (a továbbiakban: Irányelv) 2. cikkének, 9. cikkének, illetve 13. cikkének értelmezése körében. Az Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: EUB) C-182/17. számon hozott döntést.A felperes felülvizsgálati kérelem e alapján eljáró Kúria megállapította, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 7.§ (1) bekezdésében nevesített tárgyi hatályon kívüliséghez meghatározott kettős konjunktív feltétel egyik eleme sem teljesült a felperes tekintetében.. Sem a személyi – közhatalmi tevékenységet végző szervezet – és tárgyi feltétele – közhatalmi tevékenység – sem állt fenn.

A felperest nem illeték meg őt az Önkormányzatot a Szerződésben meghatározott feladatok tekintetében megillető hatósági jogkörök. (C-182/17. számú ügy 46. pontja) Másfelől rá mindenekelőtt a magánjog szabályai vonatkoztak, mivel cégbejegyzésre kötelezett jogi személynek minősült, amelyből következően a működését és az ügyvezetését tekintve az Önkormányzattól elkülönült, szilárd önállósággal rendelkezett. (C-182/17. számú ügy 48. pontja)

Bár a felperes a Szerződésben foglaltak szerint valóban közfeladatokat látott el, azonban ezt  nem hatóságként tette. A felperes ugyanis nem rendelkezett – magánjogi jellegénél fogva – az Önkormányzatot megillető hatósági jogkörök egyikével sem. (C-182/17. számú ügy 56. pontja) Ebből következően e tevékenység sem minősülhetett az Áfa tv. szerinti közhatalmi tevékenységnek.A Kúria az ellenérték tekintetében sem osztotta a felperes érvelését. A felperes tevékenysége a Szerződés alapján ugyanis ellenérték elérésére irányult, tehát az megfelelt az Áfa tv. 6.§ (1) bekezdésében definiált gazdasági tevékenység fogalmának, ezért a Szerződésben nevesített feladatok ellátása e tekintetben is az Áfa tv. tárgyi hatálya alá tartozott.A Szerződésben meghatározott pénzösszeget a felperes nem intézményfinanszírozáshoz támogatásnak, hanem konkrét feladatok ellátásért ellenértékként kapta. Az EUB által már több döntésében (C-182/17. számú ügy 32. pontja; C-174/14. számú ügy 32. pontja; C-283/12. számú ügy 37. pontja) is nevesített közvetlen kapcsolat, „kölcsönös nyújtás elve” a felperes által nyújtott szolgáltatás – Szerződésben meghatározott közfeladatok – és az Önkormányzat által szolgáltatott ellenérték – a Szerződésben meghatározott pénzösszeg – között fennállt.

A fentiek alapján a felperes nem minősült az Áfa tv. szerinti közhatalom gyakorlására jogosított szervezetnek, a Szerződésben nevesített feladatok ellátása során ezért nem közhatalmat gyakorolt, továbbá a Szerződésben meghatározott pénzösszeg az általa nyújtott szolgáltatás ellenértékének minősült. Ennek megfelelően a Szerződésben meghatározott feladatok elvégzése áfa köteles szolgáltatásnyújtásnak minősült.

Budapest, 2018. június 27.

A Kúria Sajtótitkársága