Tájékoztató a Kúria a 2012. március 14-én, tárgyaláson kívül, a Kfv.I.35.347/2011/4. ítéletében elvi jelentőségű jogkérdésekben való döntéséről

Dátum

A Magyar Államkincstár határozatával a felperes részére 70.356.261 Ft többlettámogatást  állapított  meg,  a  Magyar  Köztársaság 2007.  évi költségvetéséről szóló, 2006. évi CXXVII. törvény alapján igényelt normatív hozzájárulás címén.

A felperes keresetében, majd felülvizsgálati kérelmében is arra hivatkozott, hogy az alperes az eredetileg fennálló esedékességi időponthoz képest, később, csak bíróság ítélet hatására teljesített, ezért a késedelembe esés miatt a Ptk. 301. § / 1/, /2/ bekezdése, valamint a 232. § /2/ bekezdése alapján kamatot köteles fizetni.

A Kúria megállapította, hogy nem két fél, magánjogi megállapodáson alapuló szerződéséről volt szó konkrét ügyben, hanem közjogi aktusról, azaz a támogatás alakszerű közigazgatási határozattal került megállapításra. Amikor a jogalkotó közjogi  jogviszonyban  (például  egy  téves  hatósági  döntés  miatt  annak reparációjakor, illetőleg éppen ennek céljából) kamatfizetést kíván előírni, azt a tételes jogszabályban teszi meg, illetve kell megtennie.

Ilyen  esetben  a  Ptk.  alkalmazásának  nincs  helye,  a  jogalkotó  kamatfizetési kötelezettséget csak arra az esetre írt elő, ha a támogatott szervezetnek van valamely okból visszafizetési kötelezettsége az állami költségvetés felé. Attól még, hogy  e  körben  nincs  további  rendelkezés  a speciális  jogviszonyra vonatkozó jogszabályban, nem lehet áttérni a Ptk. alkalmazására, mert a felek között nem a Ptk-n alapuló szerződéses jogviszony jött létre, hanem közjogi.

Budapest, 2012. április 2.

A Kúria Sajtótitkársága