Tájékoztató az Új Ptk. Jogegységi Csoportok 2017. február 17-én tartott tanácskozásáról

Dátum

A Kúria Elnökének kezdeményezésére az új Ptk. bírói gyakorlatának alakulását figyelemmel kísérő jogegységi csoportok az ország bíráiból a szervezeti keretektől függetlenül kialakított, önkéntes, kizárólag szakmai érdeklődésen alapuló szakmai közösségek. A jogegységi csoportok 2016-ban kezdték meg munkájukat, amelyet az erre a célra kialakított online felületen végeznek. A jogegységi csoportok ez évi tanácskozására 2017. február 17-én került sor a Kúrián, amely alkalommal a csoportok tagjai az eddig megszerzett tapasztalataikat személyesen is megosztották egymással. A kötetlen információcserét megelőzően valamennyi csoportból egy-egy bíró rövid előadás keretében adott tájékoztatást a csoport által gondozott jogterületen az új Ptk. alkalmazása során látókörébe került kérdésekről. A jogegységi csoportok szakmai munkáját dr. Kovács Zsuzsanna, a Kúria bírája fogja össze. A csoportokban a technikai, szervezési feladatokat a csoportfelelősök látják el: a Családjog és öröklési jog csoportban dr. Gelencsér Dániel főtanácsadó, a Jogi személyek csoportban dr. Jójárt Eszter főtanácsadó, a Kötelmi jog, érvénytelenség csoportban dr. Pomeisl András főtanácsadó, a Dologi jog csoportban dr. Mocsár Attila Zsolt, a Kúria bírája, az Ember mint jogalany, személyiségi jog csoportban dr. Kovács Zsuzsanna, a Kúria bírája. 

Az új Ptk. Második könyve (az ember mint jogalany, személyiségi jogok) területét gondozó csoportból dr. Szalay Katalin (Tiszafüredi Járásbíróság) a gondnokság alá helyezéssel kapcsolatos szabályozás változásának bírósági gyakorlatot érintő hatásáról számolt be, dr. Hercsik Zita (Fővárosi Ítélőtábla) a sérelemdíj alkalmazásának gyakorlatát ismertette két ítélőtáblai döntés kapcsán, és dr. Szigeti Krisztina (Budapest Környéki Törvényszék) az új Ptk. tükrében a személyiségi jogokról általánosságban tartott előadást.

Az új Ptk. Negyedik (családjog) és Hetedik (öröklési jog) könyveiben szereplő jogterülettel foglalkozó csoportból Bereczné dr. Klapper Ellen (Miskolci Járásbíróság) az új Ptk. családjogi ügyekben megkezdett alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatokról adott számot.

Az új Ptk. Harmadik könyvében (jogi személy) szabályozott jogterületet gondozó csoportból Cogoiné dr. Boros Ágnes (Debreceni Ítélőtábla) a jogi személyekre vonatkozó szabályok alkalmazásának gyakorlati tapasztalatairól számolt be.

Az új Ptk. Hatodik könyve (kötelmi jog) bírói gyakorlatát figyelemmel kísérő csoportból dr. Szűcsné dr. Vida Ágnes (Nyíregyházi Törvényszék) a Kötelmi jog – érvénytelenség jogegységi csoport működéséről adott tájékoztatást.

Az új Ptk. Ötödik könyvében (dologi jog) szabályozott jogterületet gondozó csoportból dr. Mocsár Attila Zsolt (Kúria) egy konkrét jogesetben felmerült kérdésről, az üzletrész „dologiságáról” adott ismertetést.

Budapest, 2017. március 8.

A Kúria Sajtótitkársága