A tagállami ítélet megfeleltetése tárgyában hozott ügydöntő határozat ellen nincs helye felülvizsgálatnak

Dátum

Tájékoztató a Kúria Bfv.II.750/2018. számú jelentős ügyben 2018. október 15-én hozott határozatáról:

I. A törvényszék a végzésével két terhelt tekintetében elismerte a külföldi (holland) bíróság ítéletének érvényét és megállapította, hogy a büntetés-végrehajtás átvételének feltételei fennállnak. A külföldi ítélet érvényének elismeréséről a nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvény (Nbjt.) 47. § (1) bekezdése, míg a szabadságvesztés büntetés végrehajtásának átvételéről az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény (Eutv.) 120. § (1) bekezdése alapján rendelkezett.
A védelmi fellebbezések folytán eljárt ítélőtábla, mint másodfokú bíróság a végzésével mindkét terheltet érintően megváltoztatta az elsőfokú végzést. Megállapította, hogy a külföldi bíróság ítélete figyelembe vehető és azt az elsőfokú bíróság végzésében elismert tartalommal megfeleltetettnek tekinti. A szabadságvesztés büntetés végrehajtását átvette. Az ideiglenes végrehajtási letartóztatás elrendelését megtagadta. Egyebekben az elsőfokú végzést mindkét terheltet érintően helybenhagyta.
Miután a szabályozás 2018. január 1-től megváltozott, a másodfokú bíróság az Eutv. 109. § (1) bekezdése alapján rendelkezett arról, hogy a tagállami ítélet a magyar bíróság ítéletével azonos érvényű, azaz figyelembe vehető (helyesen: veendő). Az Eutv. 111/A. § (2) bekezdés a) pontja alapján mondta ki, hogy a tagállami ítéletben kiszabott szabadságvesztés büntetést az elsőfokú végzésben elismert tartalommal megfeleltetettnek tekinti.

II. A bíróság jogerős határozata ellen a két terhelt védője nyújtott be felülvizsgálati indítványt a megtámadott határozatok hatályon kívül helyezése és új eljárás elrendelése érdekében. A védő az indítványának indokait részletesen kifejtette.

III. A védő felülvizsgálati indítványa – mindkét terheltet érintően – a törvényben kizárt.
A védő felülvizsgálati indítványa 2018. május 28-án érkezett a Kúriára. Időközben – 2018. július 1. napjával – azonban hatályba lépett a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (továbbiakban: Be.). A Kúria a 2018. július 1-je előtt érkezett felülvizsgálati indítványt a Be. alapján bírálta el, tekintettel arra, hogy a Be. 868. § (1) bekezdésében meghatározott átmeneti rendelkezés szerint az új törvény rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő büntetőeljárásokban is alkalmazni kell.

A Be. 648. §-a értelmében felülvizsgálatnak kizárólag a bíróság jogerős ügydöntő határozata ellen van helye.

Az Eutv. szabályozása – 2018. július 1. napjától – ugyancsak változott. Az Eutv. 111/G. § (3) bekezdésében foglalt szabályozás szerint a bíróságnak a külföldi ítélet megfeleltetéséről hozott határozata ügydöntő határozat.

A megfeleltetésről hozott végzés tehát – a törvény kötelező rendelkezésénél fogva – ügydöntő határozat, felülvizsgálat tárgyát mégsem képezheti. Az Eutv. 108. § – 2018. július 1. napjától hatályos – (2) bekezdése ugyanis külön rendelkezéssel kimondja, hogy a büntetőügyben eljáró tagállami bíróság által hozott jogerős, a büntetőjogi felelősséget érdemben elbíráló ítélet vagy határozat (a továbbiakban: tagállami ítélet) megfeleltetése során hozott ügydöntő határozat ellen felülvizsgálatnak nincs helye. A felülvizsgálatot tehát külön rendelkezéssel az Eutv. zárja ki.

A tagállami ítélet megfeleltetése tárgyában hozott határozattal szemben az Eutv. – 2018. január 1. napjától hatályos – 111/H. § (1) bekezdésében meghatározott jogorvoslat lehetséges. Aszerint a bíróság a megfeleltetésről szóló határozatot – a 111/H § (1) bekezdés a)-d) pontjában felsorolt esetekben – hivatalból, illetve az eljáró bíróság, az ügyészség, a terhelt vagy a védő indítványára kiegészítheti vagy megváltoztathatja.

A kifejtettek alapján a Kúria a védő felülvizsgálati indítványát, mint a törvényben kizárt indítványt a Be. 656. § (2) bekezdés a) pontja alapján elutasította.

Budapest, 2018. október 17.

A Kúria Sajtótitkársága