A Legfelsőbb Bíróság határozatával elutasította a Magyarok Világszövetsége ismételt kifogását, melyben a 2004. december 5-ei országos népszavazás újból megállapított eredményének megsemmisítését kérte

Dátum

Az Országos Választási Bizottság (a továbbiakban: (OVB) 2/2005.(I.4.) OVB határozatával - megismételt eljárásban - megállapította, hogy az országos népszavazás eredménytelen, mert az összes választópolgár több mint egynegyede nem adott a megfogalmazott kérdésre azonos választ. Határozata indokolásában kifejtette, hogy az OVB 196/2004.(XII.11.) OVB határozatával megállapította az országos népszavazás eredményét, amelyet a Legfelsőbb Bíróság Kvk.III.37.316/2004/2. és Kvk.IV.37.315/2004/2. szám alatt hozott végzésével megsemmisített. A Legfelsőbb Bírósághoz benyújtott kifogásokban érintett 1154 szavazókörben a szavazás eredményének ismételt megállapítása, illetve a szavazás eredményét érintő panaszok kivizsgálása megtörtént. Az OVB törvénysértést vagy a szavazóköri eredményt befolyásoló adatrögzítési hibát nem tapasztalt.

Az OVB határozata ellen a kérelmező nyújtott be kifogást, amelyben kérte annak megsemmisítését és az OVB kötelezését arra, hogy "eredménymegállapító eljárását a jelen kifogással érintett szavazókörök által elvégzett újraszámlálások, illetve kifogás kivizsgálások alapján újból megállapított szavazóköri eredményekre alapítottan újra ismételje meg."

Kérelmező kifogásában kérte továbbá az OVB 3/2005.(I.04.) számú határozatának megváltoztatásával az OVB kötelezését a megismételt eredménymegállapító eljárásra kötelezett 1154 szavazókör eredményt tartalmazó jegyzőkönyveinek kiadására. Indokolásul előadta, hogy a kifogáshoz mellékelt jegyzék szerinti szavazókörökben az eredmény megállapítása és jegyzőkönyvezése vélelmezhetően törvénysértő módon történt. 105 szavazókörben a szavazatszámláló bizottságok nem végeztek el tényleges szavazat újraszámlálást, hanem többségi határozattal helybenhagyták a korábban megállapított eredményt, ezzel szembehelyezkedtek a Legfelsőbb Bíróság és az OVB döntéseivel.
Az OVB elzárkózott attól, hogy az újraszámlálást végre nem hajtó 105 szavazókör jegyzőkönyveit tételesen megvizsgálja, ezzel a jogorvoslat célja és értelme kerül veszélybe.

Az OVB 2005. január 4-i ülésen hozott 3/2005.(I.4.) számú határozatával megtagadta a kérelmező írásban beadott kérelmének teljesítését, melyben az érintett szavazókörök korábbi és új jegyzőkönyveinek kiadását kérte.

Az OVB korlátozta a népszavazást kezdeményező kérelmező eljárási jogait, különösen a jogorvoslati jogának gyakorlását.
Alkotmányos előírásokat sért, hogy a folyamatban levő jogorvoslati eljárások ellenére a jelen kifogás tárgyában a jogorvoslati eljárások jogerős lezárulása előtt döntések születtek. Az OVB és az Országos Választási Iroda jogellenesen tagadta meg a jegyzőkönyvek kiadását.

A kifogás nem alapos.

Az 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 128. §-a alapján a népszavazás eredményét a szavazatszámláló bizottságok jegyzőkönyvei alapján, azok beérkezését követően az OVB állapítja meg.

A Ve. 80. §-ának /4/ bekezdése értelmében az OVB eredményt megállapító döntése elleni kifogásról a Legfelsőbb Bíróság dönt.

A kérelmező által kezdeményezett 2004. december 5. napjára kitűzött országos népszavazás eredményét az OVB első ízben a 196/2004.(XII.11.) számú határozatával állapította meg. Ez ellen a határozat ellen a kérelmező kifogást nyújtott be, melynek eredményeként a Legfelsőbb Bíróság a Kvk.IV.37.315/2004/2. számú végzésével az OVB határozatát megsemmisítette és a 2004. december 5. napjára kitűzött országos népszavazás eredményének megállapítására vonatkozó eljárást megismételtette.
Határozatának indokolásában a Legfelsőbb Bíróság arra hivatkozott, hogy a kérelmező kifogásához csatolt lista szerint több mint ezeregyszáz szavazókörben névvel és lakcímmel megjelölt személyek jegyzőkönyvekben vagy más módon rögzítették, hogy a szavazatok jegyzőkönyvezésénél törvénysértések történtek.

Mivel a Ve. országos népszavazásra vonatkozó szabályai szerint a szavazóköri eredményekkel szemben benyújtott kifogások elbírálására kizárólag a Legfelsőbb Bíróság rendelkezik hatáskörrel, az országos népszavazás tényleges eredményének megállapításához a szavazatszámlálások törvényességével kapcsolatosan felmerült aggályokat a megjelölt szavazókörökben a szavazatok ellenőrzésével tisztázni kellett. Kizárólag ez az eljárás felelt meg a jogállamiság követelményének, melynek biztosítania kell a választások tisztaságába vetett közbizalom megtartását, erősítését. A szavazatok ellenőrzésének eredményeként az OVB megállapította, hogy az érintett szavazókörök közül 219 esetben az előzőtől eltérő eredmény került megállapításra. Az első népszavazási kérdés tekintetében az igenek száma 85 szavazattal csökkent, a nemek száma 62 szavazattal nőtt. Ez a százalékos eredmény tekintetében a korábban megállapított 65,02 %-ról az igenek száma 65,01 %-ra csökkent, így a nemek száma 34,98 %-ról 34,99 %-ra nőtt.
A második kérdés tekintetében az igenek száma 128 szavazattal nőtt, a nemek száma 158 szavazattal csökkent. A megállapított eredmény, ami 51,57 % igen és 48,43 % nem volt, változatlan maradt. Ezek - az eredményre nem kiható - változások egyes esetekben az előterjesztett kifogásokat alátámasztották.
A Legfelsőbb Bíróság határozata alapján a szavazatok ellenőrzése - túlnyomó többségben a szavazatok újraszámlálásával - tehát megtörtént, amelynek eredményeként az OVB helyesen állapította meg, hogy az első szavazatszámlálás törvényes volt, az eltérések hibahatáron belül maradtak.

A kérelmező az OVB 196/2004.(XII.11.) számú határozata ellen benyújtott kifogásában különböző típusú törvénysértéseket jelölt meg, ezért a Legfelsőbb Bíróság korábbi határozataiban nem rendelte el minden esetben szükségképpen a szavazatok újraszámolását, hanem a szavazatok ellenőrzésével a szabálytalanságok kivizsgálását írta elő. Ezáltal a választási szervekre bízta annak eldöntését, hogy az adott szavazókörben a bejelentők által észlelt szabálytalanságokat milyen módszerrel vizsgálják ki. A kifogásokban jelzett szabálytalanságok kivizsgálása megtörtént, a vizsgálat módszere - ezzel kapcsolatos kötelező előírás hiányában - jogorvoslati kifogás tárgyát nem képezheti. Nem törvénysértő ezért, hogy azokban a szavazókörökben, ahol a szavazatok ellenőrzését újraszámlálás nélkül is el tudták végezni, az újraszámlálásra nem került sor.

A kérelmező ismételt kifogásában már olyan bizonyítékokat nem tudott felhozni, melyek az eredmény megállapításának helyességét kétségessé tennék, nem maradt ellenőrizetlenül egyetlen bejelentett törvényességi észrevétel sem.

A Legfelsőbb Bíróság az OVB 2005. január 4-ei ülésének jegyzőkönyve alapján megállapította, hogy az OVB a szavazóköri jegyzőkönyvek átadásáról a kérelmező részére, határozatot nem hozott. A kifogásban felhozott 3/2005.(I.04.) OVB határozat más tárgyú ügyben született, így a határozat megváltoztatása kérdésében a Legfelsőbb Bíróság döntést nem hozhatott.

A Legfelsőbb Bíróság rámutat arra, hogy a rendeltetésszerű joggyakorlás a választási eljárás során is alapvető jogállami követelmény. Kérelmező újabb jogorvoslati kifogásával megalapozatlanul kísérli meg az országos népszavazás eredményének ismételt megsemmisítését, mivel a választási szervek a kérelmező kifogásait már tételesen kivizsgálták és az eredményre kiható törvénysértést nem állapítottak meg.

A Legfelsőbb Bíróság ezért a kérelmező kifogását a Ve. 80. § /4/ bekezdése alkalmazásával elutasította.

A jogorvoslatot a Ve. 79. §-ának /2/ bekezdése zárja ki.

Budapest, 2005. január 7.