A Kúria Polgári Kollégiuma megtartotta az Alaptörvény 2012. január 1-jei hatályba lépését követő első szakmai ülését

Dátum
Helyszín
Kúria

A Kúria Polgári Kollégiuma 2012. június 21-én 10 órai kezdettel megtartotta az Alaptörvény 2012. január 1-jei hatályba lépését követő, első szakmai ülését.

I. Az Ülés első napirendi pontként egyes, hibás teljesítéssel kapcsolatos korábbi (az 1980-as évek elején hozott) legfelsőbb bírósági iránymutatások hatályának fenn nem tartásáról szóló jogegységi indítványt bírálta el. A bíróságok szervezetésről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLVI. törvény (Bszi.) 2012. január 1-jei hatálybalépése óta most fordult elő először, hogy jogegységi tanácsként a Kúria Polgári Kollégiuma járt el.

Jogegységi indítványában a Polgári Kollégium vezetője a Bszi. 195.§-ának (3) bekezdése alapján azt indítványozta, hogy a Kúria Polgári Kollégiuma jogegységi tanácsként eljárva – az időközben bekövetkezett jogszabály-változásokra tekintettel - az I. sz. PGED II. pontjának utolsó mondatát és a II. ponthoz kapcsolódó indokolás utolsó bekezdését valamint a GK 11. számú állásfoglalást ne tartsa fenn.

A jogegységi tanács ülésén a Legfőbb Ügyész képviselője  az I. sz. PGED II. pontjának utolsó mondata és a II. ponthoz kapcsolódó indokolás utolsó bekezdése tekintetében egyetértett az indítvánnyal, a GK 11. számú állásfoglalás tekintetében azonban aggályait fejezte ki. Az ülésen felszólalók a Legfőbb Ügyész aggályai kapcsán hangsúlyozták, hogy a GK 11. számú állásfoglalás helyébe a Kollégiumi Ülés második napirendjeként szereplő PK vélemény tervezetének 4. pontjába foglalt korszerűbb iránymutatás lép.

A jogegységi ülés alapján a Kúria Polgári Kollégiuma mint jogegységi tanács – az indítvánnyal egyező tartalommal - elfogadta a 2/2012. sz. jogegységi határozatot.

II. Az Ülés  második napirendi pontként megvitatta és kisebb módosításokkal elfogadta a hibás teljesítéssel kapcsolatos egyes jogalkalmazási kérdésekről szóló PK vélemény tervezetét.

A PK vélemény tervezete a 2011. évi országos vizsgálat eredményeit összegző jelentés, és a Kúria Polgári Kollégiuma Tanácselnöki Értekezletének 2012. január  25-ei és 2012. május 16-ai ülésén, valamint a Civilisztikai Kollégiumvezetők Országos Tanácskozásán 2012. február 23-án elhangzott észrevételek alapján készült, és kiegészíti, néhány helyen pontosítja a hibás teljesítés egyes kérdéseiről szóló 1/2004. (XII. 2.) PK véleményt.

A 15 pontból álló PK vélemény egyaránt foglalkozik anyagi jogi és eljárásjogi kérdésekkel, így különösen a hibás teljesítés egyes fogalmi elemeivel, a szavatossági jogok egymáshoz való viszonyával és érvényesíthetőségének feltételeivel, a szavatossági jogok elévülésével, a keresetváltoztatás szavatossági perben érvényesülő korlátaival, a szavatossági kifogás tartalmával, a szavatossági igénnyel azonos tartalmú kártérítési igény érvényesíthetőségével valamint a jótállás tartalmával.

A Kúria Polgári Kollégiuma által elfogadott 1/2012. (VI. 21.) PK vélemény a jövőben a hibás teljesítés számos vitatott kérdése tekintetében korszerű, a joggyakorlat, jogirodalom és a jogalkotás legújabb fejleményeit is figyelembe vevő elvi állásfoglalásként fogja segíteni a joggyakorlatot.

A Kúria Sajtótitkársága