A Kúria helyben hagyta a Klubrádió keresetét elutasító elsőfokú határozatot

Dátum

Tájékoztató a Kúria Kf.V.40.072/2021/7. számú ítéletéről, amelynek elvi tartalma szerint: nem lehet megújítani a médiaszolgáltatási jogosultságot, ha a Médiatanács végleges határozatában megállapította, hogy a médiaszolgáltató a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvényben (Mttv.) foglalt rendelkezéseket ismételten megszegte.

A médiaszolgáltató felperes a médiaszolgáltatási jogosultságának megújítását kezdeményezte az alperesnél. A hatóság vizsgálta a felperes médiaszolgáltatói tevékenységét és megállapította, hogy a felperes – jogerős határozatban már megállapítottan - ismételten jogsértő magatartást tanúsított, ezért az Mttv. 48. § (7) bekezdése alapján a jogosultsága nem újítható meg.

A felperes közigazgatási perben vitatta az alperesi döntés jogszerűségét. Az elsőfokú bíróság a keresetet elutasította.

A felperes fellebbezése folytán eljárt Kúria megállapította, hogy az elsőfokú bíróság ítélete jogszerű.

Az Mttv. 48. § (7) bekezdés szerint nem lehet megújítani a jogosultságot, ha a) pont: a Médiatanács végleges határozatában megállapította, hogy a médiaszolgáltató a szerződést, az Smtv.-ben vagy az Mttv.-ben foglalt rendelkezéseket ismételten megszegte. E törvényhely alapján az alperesnek az a feladata, hogy vizsgálja és megállapítsa, az a) pontban rögzített rendelkezések ismételt megszegése a médiaszolgáltató részéről megvalósult-e, és ha azt állapítja meg, hogy megvalósult, akkor – mivel az Mttv. alapján nincsen választási lehetősége, nem mérlegelhet és nem gyakorolhat méltányosságot - köteles a törvényalkotó akaratát teljesíteni, a médiaszolgáltatási jogosultságot nem újíthatja meg.

Az alperes határozatában a valósággal egyezően állapította meg: az Mttv. 48. § (7) bekezdés a) pontban rögzített rendelkezéseket a felperes ismételten megszegte. E megállapítást követően a hatóság csak és kizáróan a jogalkotói akaratot teljesíthette, nem dönthetett másként, a felperes médiaszolgáltatási jogosultságát nem újíthatta meg.

A határozat rendelkezésének alapjául szolgáló tényállásra, hogy a felperes valósított-e meg ismételten jogsértést avagy sem, nincsen hatása más műsorszolgáltatók magatartásának, ugyanis az Mttv. rendelkezéseinek a megsértését a felperes saját maga cselekedte.

A felperes többször hivatkozott műsorszolgáltatása tartalmára, amely nem képezte a per tárgyát, és a perbeli jogvita mikénti elbírálását nem befolyásolta. A médiaszolgáltatónak ismernie kell az Mttv. reá vonatkozó jogait és kötelezettségeit, amelyek meghatározzák működése kereteit, így a felperesnek is tudnia kellett azt, hogy az általa ismételten megvalósított jogsértő magatartás esetén a jogalkotó a műsorszolgáltatási jogosultság megújítását az Mttv. 48. § (7) bekezdésében nem engedélyezi.

A Kúria szerint az elsőfokú bíróság tisztázott tényállás és az irányadó jogszabályok helyes értelmezése alapján állapította meg ítéletében, hogy az alperes a döntésével nem sértette meg az ügyfélegyenlőség, az egyenlő bánásmód követelménye elveit, a hatékony jogorvoslathoz való jogát pedig felperes a perben akadályoztatás nélkül gyakorolta.