Ítélt dolog (res iudicata) vizsgálata szerződés uzsorás jellegének megállapításához

Dátum

Tájékoztató a Kúria Pfv.V.21.235/2018/12. számú egyedi ügyben hozott határozatról:
A peres felek között 1994-ben és 1999-ben kötött szerződésekből eredően korábban többféle kártérítési és kártalanítási igény tárgyában születtek jogerős határozatok.

Az adott ügyben előterjesztett keresetében a felperes – egyebek mellett – az 1999-es szerződés uzsorás jellegére hivatkozva annak érvénytelensége (semmissége) megállapítását kérte. Az alperes ellenkérelmében elsődlegesen arra hivatkozott, hogy a felperes keresete ítélt dolog (res iudicata) mert a korábbi eljárások során ezt a kérdést is jogerősen elbírálták a bíróságok, ezért a per megszüntetését kérte.

Az elsőfokú bíróság az alperes álláspontjával nem értett egyet, és az érvénytelenség iránti keresetet érdemben elbírálta, a keresetet ítéletével elutasította. A másodfokú bíróság a pert megszüntette, és az elsőfokú ítéletet hatályon kívül helyezte. Határozatának indokolása szerint a korábbi – kártérítés illetve biztatási kár miatti kártalanítás iránti – ügyben hozott jogerős határozat értelemszerűen magában foglalta azt is, hogy a felperes által a semmisségi keresetében állított okok, körülmények az 1999-es megállapodás uzsorás jellegének és ebből eredő semmisségének megállapítására nem szolgálhatnak alapul. Álláspontja az volt, hogy a szerződés semmisségét eredményező ok esetleges fennálltát az akkor eljárt bíróságnak a szerződés teljesítésének elmulasztására alapított kártérítési igény érvényesítése iránti korábbi perben is hivatalból észlelnie kellett, továbbá utalt arra, hogy a semmisség körében a felperes a jelen perben nem adott elő olyan tényt, bizonyítékot, amely az 1999-es megállapodás megkötésével a felek között létrejött jogviszony vizsgálata, jogi minősítése során a korábbi perben már ne állt volna rendelkezésre.

A felperes felülvizsgálati kérelme folytán eljárt Kúria a másodfokú végzést hatályon kívül helyezte, és a másodfokú bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára (a fellebbezések érdemi vizsgálatára) utasította. A Kúria rámutatott, hogy az uzsorára alapított szerződés semmissége iránti kereset tekintetében nem állapítható meg az ítélt dolog (res iudicata) fennállta, ha a felek közötti, korábbi perben előterjesztett kártérítési kereset elbírálásakor a bíróság – erre irányuló, nyilvánvaló tényadatok hiányában – nem vizsgálta (nem vizsgálhatta) az uzsorás jelleg megállapításához szükséges objektív és szubjektív feltételek fennálltát.

Budapest, 2018. november 15.

A Kúria Sajtótitkársága