Hibás teljesítés esetén a szavatossági igény elévülésével, illetve a kártérítési felelősség alóli kimentéssel kapcsolatos kérdések

Dátum

Pfv.V.21.298/2013/6

A Kúria a felperesek hibás teljesítés miatti elsődlegesen kellékszavatosság, másodlagosan kártérítés jogcímén előterjesztett kereseti kérelmét elutasító jogerős ítélet felülvizsgálata során megállapította, hogy a Ptk. 308/A. § (1) bekezdésének alkalmazása során a hiba – elévülés nyugvásának megszűnését eredményező – felismerését az jelenti, ha a jogosultak tudomást szereznek mindazokról a hibával kapcsolatos tényekről, amelyek ismerete szükséges a hiba miatti szavatossági igény érvényesítéséhez.

A felperesek a követelés érvényesíthetőségének helyzetébe kerültek akkor, amikor a kötelezett hibás teljesítését felismerték, és már meg tudták határozni a kötelezettel szemben érvényesíteni kívánt szavatossági igényüket. Az, hogy ezen időpontot követően a felek között még folytak egyeztető tárgyalások, a felperesi igényérvényesítés akadályát már nem képezte, ezért helytállóan állapította meg a másodfokú bíróság, hogy a felperesek szavatossági igénye elévült.

Jogszabálysértő ugyanakkor a másodfokú bíróság ítélete az alperes kártérítési felelősség alóli kimentése tekintetében.

Az alperes burkolólapok értékesítésével foglalkozó szakcég, akitől elvárható, hogy a termék lényeges tulajdonságaival tisztában legyen, ezzel kapcsolatosan teljes körű, megfelelő tájékoztatással lássa el a vásárlóit akkor is, ha a burkolólap foltosodása iránti hajlama tekintetében szabvány előírás nincs. Ha e tájékoztatási kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően  tett eleget , nem állapítható meg jogszerűen, hogy a kártérítési felelősség alól kimentette magát.

A kifejtettek értelmében a Kúria a jogerős ítéletet hatályon kívül helyezte, és a jogszabályoknak megfelelő az az alperest a felperesek javára hibás teljesítés miatt kártérítés megfizetésére kötelező elsőfokú ítéletet helybenhagyta.

Budapest, 2014. május 29.

A Kúria Sajtótitkársága