Köm.5.032/2019/2. számú határozat

A KÚRIA
Önkormányzati Tanácsának
h a t á r o z a t a

Az ügy száma: Köm.5032/2019/2.

A tanács tagjai: Dr. Patyi András a tanács elnöke
                          Dr. Varga Eszter előadó bíró
                          Dr. Dobó Viola bíró

Az indítványozó: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.)

Az indítványozó képviselője: Dr. Lakatos Szabolcs kamarai jogtanácsos

Az érintett önkormányzat: Tiszaeszlár Község Önkormányzata (4464 Tiszaeszlár, Rákóczi utca 91.)

Az érintett önkormányzat képviselője: Vajda László polgármester

Az ügy tárgya: rendeletalkotási kötelezettség elmulasztása

Rendelkező rész

A Kúria Önkormányzati Tanácsa

– elrendeli, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal vezetője Tiszaeszlár község – a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében előírt –településképi rendeletét 2019. november 30-ig Tiszaeszlár Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében alkossa meg

– elrendeli határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét;

– elrendeli, hogy határozatát – a Magyar Közlönyben való közzétételt követő nyolc napon belül – az önkormányzati rendelet kihirdetésével azonos módon hirdessék ki.

A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

I n d o k o l á s

Az indítvány alapjául szolgáló tényállás

[1] A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Indítványozó) a rendelkezésére álló információk alapján megállapította, hogy Tiszaeszlár Község Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Tktv.) 12. § (2) bekezdésében előírt rendeletalkotási kötelezettségét elmulasztotta. Az Indítványozó a 2019. február 19-én kelt, SZ/153/00580-1/2019. számú iratával törvényességi felhívással élt a Képviselő-testület felé azzal, hogy a jogalkotási kötelezettségének 2019. április 15-ig tegyen eleget. E határidő eredménytelenül telt el, ezért az Indítványozó a Kúria Önkormányzati Tanácsához fordult, és a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi. I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 148. § (1) bekezdése és 149. § (1) bekezdése alapján indítványozta a Tktv. 12. § (2) bekezdésében előírt rendeletalkotási kötelezettség elmulasztásának megállapítását és határidő tűzésével a Képviselő-testület kötelezését arra, hogy az előírt eljárásrend betartásával teljes körű településképi rendeletet fogadjon el.

[2] A Kúria Önkormányzati Tanácsa a fenti indítványnak helyt adott, és a 2019. július 2. napján kelt Köm.5013/2019/3. számú határozatával felhívta a Képviselő-testületet, hogy a jogalkotási kötelezettségének 2019. október 1. napjáig tegyen eleget. A Képviselő-testület 2019. október 2. napján arról tájékoztatta az Indítványozót, hogy a rendelet-tervezetet a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság szakvéleményének megfelelően átdolgozták, a rendelet-tervezetet az alakuló ülést követően terjesztik a Képviselő-testület elé.

Az indítvány

[3] Mivel a Kúria által megállapított határidő eredménytelenül telt el, ezért az Indítványozó a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 137. § (3) bekezdésben foglalt határidőn belül kezdeményezte, hogy a Kúria rendelje el, hogy az Indítványozó vezetője a Képviselő-testület nevében alkossa meg a településképi rendeletet.

A Kúria döntésének jogi indoka

[4] Az indítvány meglapozott.

[5] A Kúria megállapította, hogy a törvényi felhatalmazás által kötelező rendeletalkotás elmulasztása a közügyek intézésének akadálya lehet az adott településen, a rendelet megalkotásának hiánya a helyi választópolgárok jogait és kötelezettségeit közvetlenül érinti. Az Alaptörvény 32. cikk (5) bekezdése ezért akként rendelkezik, hogy a fővárosi és a megyei kormányhivatal kezdeményezheti a bíróságnál a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapítását. Ha a helyi önkormányzat a jogalkotási kötelezettségének a bíróság által a mulasztást megállapító döntésben meghatározott időpontig nem tesz eleget, a bíróság a fővárosi és a megyei kormányhivatal kezdeményezésére elrendeli, hogy a mulasztás orvoslásához szükséges önkormányzati rendeletet a helyi önkormányzat nevében a fővárosi és a megyei kormányhivatal vezetője alkossa meg.

[6] A Tktv. 12. § (2) bekezdése a települési önkormányzat tekintetében felhatalmazó rendelkezéseket tartalmaz a településképi rendelet megalkotására, meghatározva a kötelezően szabályozandó tárgyköröket. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (8) bekezdése értelmében a felhatalmazás jogosultja a jogszabályt köteles megalkotni, kivéve, ha a felhatalmazást adó jogszabályból kifejezetten más következik. A Kúria a Köf.5030/2018/3. számú döntésében kifejtette, hogy „a helyi jogalkotó irányába a Tktv. 12. § (2) bekezdése egyértelműen szabályozási kötelezettséget állapít meg.”

[7] A Kp. 150. § (1) bekezdése szerint, ha a Kúria – a törvényességi felügyeleti szervnek a jogalkotási kötelezettség teljesítésére kitűzött határidő eredménytelen elteltét követően előterjesztett indítványa alapján – azt állapítja meg, hogy a helyi önkormányzat jogalkotási kötelezettségének nem tett eleget, felhatalmazza a törvényességi felügyeleti szerv vezetőjét, hogy az önkormányzati rendeletet vagy a normatív határozatot a helyi önkormányzat nevében alkossa meg. Ugyanezen paragrafushely (2) bekezdése akként rendelkezik, hogy a Kúria elrendeli a felhatalmazó határozat hivatalos lapban való közzétételét. A közzétételt követően a helyi önkormányzat a jogalkotási kötelezettség elmulasztását nem orvosolhatja. A (3) bekezdés alapján, a Kúria határozata a törvényességi felügyeleti szervre és a helyi önkormányzatra kötelező.

[8] A Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapította, hogy az erre irányuló törvényi felhatalmazás és szabályozási kötelezettség, továbbá a mulasztásos törvénysértés megállapítása ellenére a Képviselő-testület nem alkotta meg a településképi rendeletet. Az indítványozó kezdeményezése megfelel a Mötv. 137. § (1)-(3) bekezdéseiben foglalt törvényi követelményeknek. Minderre tekintettel a Kúria Önkormányzati Tanácsa jelen határozatában elrendelte, hogy az Indítványozó vezetője 2019. november 30-ig a Képviselő-testület nevében alkossa meg Tiszaeszlár Község településképi rendeletét.

A döntés elvi tartalma

[9] A Képviselő-testület a településképi törvényben előírt szabályozandó tárgykörökben a település teljes közigazgatási területére kiterjedő településképi rendelet megalkotására köteles. Ha a helyi önkormányzat a Kúria által megadott határidőn belül nem tesz eleget a jogalkotási kötelezettségének, a Kúria – erre irányuló indítványra – felhatalmazza a törvényességi felügyeleti szerv vezetőjét, hogy az önkormányzati rendeletet a helyi önkormányzat nevében alkossa meg.

Záró rész

[10] A Kúria az indítványt a Kp. 141. § (2) bekezdése szerint tárgyaláson kívül bírálta el.

[11] A Kp. 141. § (4) bekezdése szerint önkormányzati rendelet törvényességének vizsgálatára, valamint jogalkotási kötelezettségének elmulasztása miatti eljárásokban a feleket teljes költségmentesség illeti meg és saját költségüket maguk viselik.

[12] Az önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségének elmulasztását megállapító határozat Magyar Közlönyben történő közzétételének elrendelése a Kp. 150. § (2) bekezdésén alapul.

[13] A helyben történő közzététel a Kp. 142. § (3) bekezdésén alapul.

[14] A határozat elleni jogorvoslatot a Kp. 139. § (1) bekezdése folytán alkalmazandó 116. § d) pontja és 150. § (3) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2019. október 22.

Dr. Patyi András s.k. a tanács elnöke,
Dr. Varga Eszter s.k. előadó bíró,
Dr. Dobó Viola s.k. bíró