Köm.5.017/2019/5. számú határozat

A KÚRIA
Önkormányzati Tanácsa
v é g z é s e

Az ügy száma: Köm. 5017/2019/5.

A tanács tagja: Dr. Patyi András a tanács elnöke; Dr. Dobó Viola előadó bíró; Dr. Horváth Tamás bíró

Az indítványozó: Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Kormányhivatal (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.)

Az érintett önkormányzat: Tyukod Nagyközség Önkormányzata (4762 Tyukod, Árpád út 33.)

Az ügy tárgya: településkép védelméről szóló rendelet megalkotása

Rendelkező rész

A Kúria Önkormányzati Tanácsa törvényen alapuló jogalkotási kötelezettség elmulasztásával kapcsolatos ügyben a Tyukod Nagyközség Önkormányzat településkép védelméről szóló önkormányzati rendelete megalkotásának elmaradása miatt indult eljárását megszünteti.

A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

Az indítvány alapjául szolgáló tényállás

[1] A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: indítványozó) 2019. május 24. napján kelt indítványt nyújtott be a Kúria Önkormányzati Tanácsához, amelyben kezdeményezte törvényen alapuló jogalkotási kötelezettség elmulasztásának megállapítását Tyukod Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tekintetében, mert az Önkormányzat nem tett eleget a településkép védelmével kapcsolatos jogalkotási kötelezettségének. Kérte a Kúriát, hogy határidő tűzésével hívja fel az Önkormányzatot a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Tktv.) 12. § (2) bekezdésén alapuló jogalkotási kötelezettsége teljesítésére.

[2] Az Önkormányzat védiratában nem vitatta törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségének elmulasztását. Jelezte, hogy e mulasztását pótolni kívánja és az állami főépítész részére már megküldte a településképi arculati kézikönyv tervezetét és a rendelet tervezetét is véleményezésre.

[3] Ezt követően az Önkormányzat képviselő-testülete 2019. július 23. napján tartott testületi ülésen elfogadta a településkép védelméről szóló 7/2019. (VII. 24.) önkormányzati rendeletet.

[4] A fentiekre figyelemmel az indítványozó 2019. július 29. napján kelt beadványában a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 139. § (1) bekezdése és 44. §-a alapján indítványát visszavonta és kérte a folyamatban lévő eljárás megszüntetését.
A Kúria Önkormányzati Tanácsa döntésének indokolása

[5] A Kp. 140. § (1) bekezdése alapján, a 139. § (1) bekezdése folytán alkalmazandó, 81. § (1) bekezdés c) pontja szerint a bíróság az eljárást megszünteti, ha a felperes keresetétől elállt.

[6] A fentiek alapján a Kúria Önkormányzati Tanácsa a visszavont indítvány alapján a törvényen alapuló jogalkotási kötelezettség elmulasztásának megállapítására irányuló eljárását megszüntette.

[7] Záró rész

[8] A Kúria az indítványt a Kp. 141. § (2) bekezdése szerint tárgyaláson kívül bírálta el.

[9] A Kp. 141. § (4) bekezdése szerint a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségének elmulasztása miatti eljárásokban a feleket teljes költségmentesség illeti meg és saját költségeiket maguk viselik.

[10] A végzés elleni jogorvoslatot a Kp. 139. § (1) bekezdése folytán alkalmazandó 116. § d) pontja és a 149. § (2) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2019. szeptember 10.

Dr. Patyi András s. k. a tanács elnöke,
Dr. Dobó Viola s. k. előadó bíró,
Dr. Horváth Tamás s.k. bíró