Köm.5.007/2014/3. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A KÚRIA
Önkormányzati Tanácsának

h a t á r o z a t a

Az ügy száma: Köm.5007/2014/3.
A tanács tagjai: Dr. Kozma György a tanács elnöke; Dr. Hörcherné Dr. Marosi Ildikó előadó bíró; Dr. Balogh Zsolt bíró
Az indítványozó: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (Miskolc, Városház tér 1.)
Az indítványozó képviselője: Dr. Jerebák József főosztályvezető
Az érintett önkormányzat: Muhi Község Önkormányzata (Muhi, Rákóczi út 2.)
Az ügy tárgya: jogalkotási kötelezettség elmulasztása

Rendelkező rész

A Kúria Önkormányzati Tanácsa

- megállapítja, hogy Muhi Község Önkormányzata a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében foglalt jogalkotási kötelezettségének nem tett eleget;
- elrendeli, hogy Muhi Község Önkormányzata jogalkotási kötelezettségének 2014. július 31-ig tegyen eleget;
- elrendeli határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét;
- elrendeli, hogy a határozat közzétételére – a Magyar Közlönyben való közzétételt követő nyolc napon belül – az önkormányzati rendelet kihirdetésével azonos módon kerüljön sor.

A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

Az indítvány alapjául szolgáló tényállás:

1. Az indítványozó 2012. december 5-én tájékoztatta az érintett önkormányzatot arról, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (a továbbiakban: Ht.) kialakított új hulladékgazdálkodási előírások a települési önkormányzatok feladatait és rendeletalkotási kötelezettségeit is módosította. Felhívta ezért az érintett önkormányzatot a tárgykörben hatályos rendeleti szabályozásának áttekintésére és a szükséges jogalkotási feladatok ellátására.

2. Az indítványozó 2013. szeptember 4-én ismételten tájékoztatást adott az érintett önkormányzatnak a Ht.-ből adódó jogalkotási feladatokra.

3. Az indítványozó 2013. szeptember 19-én adatgyűjtési céllal kereste meg az érintett önkormányzatot a hulladékgazdálkodási tevékenységével összefüggésben, egyben tájékoztatta arról, hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) a folyékony hulladék gyűjtésére vonatkozó szabályozás tekintetében a 44/C. § (2) bekezdésére is figyelemmel a 45. § (6) bekezdésében adott a települési önkormányzatok számára nem mellőzhető rendeletalkotási felhatalmazást. A rendeletek megalkotásának határidejét 2013. november 5-ében jelölte meg.

4. Az érintett önkormányzat képviseletében eljáró Sajóörösi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 2013. október 10-én kelt válasza szerint Muhi község nem alkotott rendeletet sem a hulladékgazdálkodással kapcsolatos Ht.-beli, sem pedig a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz (folyékony hulladék) begyűjtésére vonatkozó Vgtv.-beli felhatalmazás alapján. Az érintett önkormányzat területén nem épült ki a közműves csatornahálózat sem, ezért annak begyűjtéséről „a környékbeli szolgáltatók (tiszaújvárosi emődi, miskolci szakcégek és vállalkozók)” útján gondoskodnak. Az összegyűjtött folyékony lakossági hulladék az érintett önkormányzat esetében a tiszaújvárosi, valamint a miskolci hatóságilag kijelölt lerakóhelyen kerül elhelyezésre. A jegyző arról tájékoztatta az indítványozót, hogy az érintett önkormányzat 2013. október végéig eleget tesz úgy a Ht. mint a Vgtv. alapján fennálló jogalkotási kötelezettségének.

5. Az indítványozó 2013. december 18-án BO-13/652-1/2014. számú törvényességi felhívásával fordult az érintett önkormányzathoz, amelyben 2014. február 17-i határidővel felhívta a Vgtv. 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazáson alapuló rendeletalkotási kötelezettségének teljesítésére.

Az indítvány és az érintett önkormányzat állásfoglalása

6. Az érintett önkormányzat a törvényességi felhívásban megjelölt határidőben a felhívásban foglaltaknak nem tett eleget, ezért az indítványozó a Kúria előtt indítványozta annak megállapítását, hogy az érintett önkormányzat elmulasztotta a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályozására vonatkozó törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségét. Kérte, hogy a Kúria határidő tűzésével kötelezze az érintett önkormányzatot jogalkotási kötelezettségének teljesítésére. Indítványát az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésére, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 5. § (4) bekezdésére, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 19. pontjára, valamint a Vgtv. 45. § (6) bekezdésében foglaltakra alapította.

7. Az érintett önkormányzat a részére állásfoglalás benyújtására szóló felhívással kézbesített indítványra a kitűzött határidőben állásfoglalást nem terjesztett a Kúria elé.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa döntésének indokolása

8. Az indítvány megalapozott.
A Kúria rögzíti, hogy az indítvány határidőben, azaz az indítványozó számára nyitva álló tizenöt napos határidő eltelte előtt megérkezett.

9. Az indítvány értelmében az érintett önkormányzat elmulasztott eleget tenni a Vgtv. 45. § (6) bekezdése szerinti felhatalmazásból származó jogalkotási kötelezettségének. A törvényi felhatalmazás alapján az érintett önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, illetve a Jat. 5. § (4) bekezdése alapján köteles jogalkotói hatalmát gyakorolni.

10. A Vgtv. 45. § (6) bekezdése értelmében „[f]elhatalmazást kap a települési önkormányzat képviselő-testülete, hogy a törvény 44/C. § (2) bekezdésében meghatározottakat rendeletben szabályozza”. A Vgtv. 44/C. § (2) bekezdése az önkormányzati rendeletalkotási kötelezettség tartalmát és terjedelmét adja meg. A Vgtv. 44/C. § (2) bekezdésében megadott felsorolás közművesítés hiányában a háztartási szennyvíz begyűjtésével és elszállításával összefüggő, a helyi közösség jogait és kötelezettségeit érintő magatartási szabályok megalkotását írják elő az érintett önkormányzat számára.

11. Ugyanakkor tágabb összefüggésben a Vgtv. 44/B. § - 44/J. §-ok azokat a kérdéseket rendezi, amelyek az érintett önkormányzat Mötv. 13. § (1) bekezdés 19. pontja szerint, valamint a Vgtv. 4. § (2) bekezdés d) pontján alapuló kötelező feladatához kapcsolódnak. A Vgtv. hivatkozott rendelkezései – hasonlóan a kommunális hulladék gyűjtésének és elszállításának avagy a közterületi várakozás (parkolás) közszolgáltatásaihoz - a háztartási szennyvíz elszállításával összefüggő közszolgáltatási jogviszony három szereplőjének magatartási szabályait rögzíti. Ebben a jogviszonyban az önkormányzat mint a közfeladat kötelezettje, a vállalkozó mint a szolgáltatást ténylegesen nyújtó (koncessziós) társaság, végül a helyi közösség mint a szolgáltatást (kötelezően) igénybe vevő fogyasztó jelenik meg. Az önkormányzati felhatalmazás tehát arra vonatkozik, hogy az önkormányzati jogalkotó a törvényi keretek között alakítja ki a fogyasztói jogokat és kötelezettségeket érintő magatartási szabályokat. A jogalkotói kötelezettség elmulasztása a közszolgáltatási szerződés három szereplőjén számon kérhető jogszabályi alapjainak hiányát eredményezi.

12. Az érintett önkormányzat a törvényességi felhívásban foglaltakra nem tett észrevételt, előzetesen jelzett jogalkotási szándéka ellenére kötelezettségének teljesítéséről nem adott számot. Elmulasztotta azt is, hogy a Kúria által kézbesített felhívásban foglaltaknak eleget téve állást foglaljon a mulasztás megállapítására vonatkozó indítványban foglaltakra. A Kúrai a mulasztást úgy értékelte, hogy az érintett önkormányzat a jogalkotási kötelezettségének nem tett eleget.

13. A Bszi. 59. §-a értelmében „[h]a az önkormányzati tanács megállapítja, hogy a helyi önkormányzat a törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségét elmulasztotta, határozatában határidő tűzésével elrendeli, hogy a helyi önkormányzat a jogalkotási kötelezettségének tegyen eleget.” A vizsgált esetben a jogalkotási kötelezettség a Vgtv. 45. § (6) bekezdése szerinti valamennyi kérdéskör szabályozására kiterjed. A Kúria Önkormányzati Tanácsa a határidő meghatározásakor a rendeletalkotás időigényére volt tekintettel.

14. A Mötv. 137. § (3) bekezdése értelmében a Kúria által megszabott határidő eredménytelen eltelte rendelet-pótlási eljárásba torkollhat. Végső fokon a hiányzó – bármely tartalmú önkormányzati - rendeletet kúriai felhatalmazás alapján a kormányhivatal vezetője alkotja meg – a helyi közösség érdekében.

Az alkalmazott jogszabályok

15. 1995 évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdés; 2011. évi CLXI. törvény 59. §

A döntés elvi tartalma

16. A jogalkotási kötelezettség elmulasztása a közszolgáltatás kötelezettjének és a fogyasztók jogainak és kötelezettségeinek tisztázatlanságát, a közszolgáltatás teljesítésének esetlegességét eredményezi.

Záró rész

17. A Kúria Önkormányzati Tanácsa a törvényen alapuló jogalkotási kötelezettség elmulasztásának megállapítására tekintettel elrendelte határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét. A határozat Magyar Közlönyben való közzététele a Bszi. 55. (2) bekezdésének és 57. §-án alapul.

18. A jogorvoslat lehetőségét a Bszi. 49. §-a zárja ki.

Budapest, 2014. május 13.

Dr. Kozma György sk. a tanács elnöke,
Dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó sk. előadó bíró,
Dr. Balogh Zsolt sk. bíró