Köm.5.003/2018/5. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A KÚRIA
Önkormányzati Tanácsának
h a t á r o z a t a

Az ügy száma: Köm.5003/2018/5.

A tanács tagja: Dr. Balogh Zsolt a tanács elnöke, Dr. Horváth Tamás előadó bíró,
                        Dr. Dobó Viola bíró

Az indítványozó: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
                           (Nyíregyháza, Hősök tere 5.)

Az indítványozó képviselője: Dr. Lakatos Szabolcs jogtanácsos

Az érintett önkormányzat: Érpatak Község Önkormányzata
                                          (4245 Érpatak, Béke utca 28.)

Az érintett önkormányzat képviselője: Orosz Mihály Zoltán polgármester

Az ügy tárgya: zárszámadási rendelet

 

Rendelkező rész

A Kúria Önkormányzati Tanácsa

- elrendeli, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal vezetője Érpatak Község 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletét 2018. május 30-ig Érpatak Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében alkossa meg;

- elrendeli határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét;

- elrendeli, hogy határozatát – a Magyar Közlönyben való közzétételt követő nyolc napon belül – az önkormányzati rendelet kihirdetésével azonos módon hirdessék ki.

A határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs.

I n d o k o l á s

Az indítvány alapjául szolgáló tényállás

[1] A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) kezdeményezésére a Kúria Önkormányzati Tanácsa a Köm.5023/2017/6. számú határozatában megállapította, hogy Érpatak Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) törvényből eredő jogalkotási kötelezettségét elmulasztotta, mert nem alkotta meg a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletét és felhívta a képviselő-testületet, hogy jogalkotási kötelezettségének 2017. december 31-ig tegyen eleget .

[2] Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti elő úgy, hogy a zárszámadásról rendelet legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. Az Áht. 91. § (2) bekezdése tételesen meghatározza, hogy a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul milyen mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni, azaz a zárszámadási rendelet megalkotásához vezető eljárásra nézve is szabályokat fogalmaz meg.

[3] A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény (a továbbiakban: Hatásköri törvény) 138. § (1) bekezdés k) pontja értelmében a képviselő-testület gazdálkodási feladata és hatásköre, hogy elfogadja a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót (zárszámadás), ennek keretében elfogadja a normatív költségvetési hozzájárulásoknak a költségvetési törvény előírása szerinti elszámolását.

[4] A kormányhivatal megállapította, hogy az önkormányzat határidőig, illetve a törvényességi felhívást követően sem alkotta meg  a zárszámadási rendeletét. A kormányhivatal ezt követően fordult a Kúria Önkormányzati Tanácsához, hogy az Önkormányzati Tanács határozatával állapítsa meg az önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási feladatának elmulasztását, ezért hívja fel az Önkormányzat képviselő-testületét, hogy szabályozási kötelezettségének tegyen eleget. A Kúria Önkormányzati Tanácsa a Köm.5023/2017/6. számú határozatában ekként határozott.

Az indítvány és az érintett önkormányzat állásfoglalása

[5] Mivel a határidő eredménytelenül telt el, Érpatak Község polgármestere levelében a kormányhivatalt arról tájékoztatta, hogy a zárszámadási rendeletet a képviselő-testület nem alkotta meg. Erre tekintettel a kormányhivatal a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 137. § (3) bekezdésben foglalt határidőn belül kezdeményezte, hogy a Kúria rendelje el: a kormányhivatal vezetője az Önkormányzat nevében alkossa meg  a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletet.

[6] Az Önkormányzat polgármestere 2018. február 9-én kelt levelében ugyancsak kérte a Kúriát a rendeletpótlás elrendelésére.

A Kúria döntésének jogi indoka

[7] Az indítvány meglapozott.

[8] A Kúria megállapítja, hogy a törvényi felhatalmazás által kötelező rendeletalkotás elmulasztása – adott esetben – a közügyek intézésének akadálya lehet az adott településen, a rendelet meg nem alkotása a helyi választópolgárok jogait és kötelezettségeit közvetlenül érinti. Az Alaptörvény 32. cikk (5) bekezdése ezért akként szól, hogy „A fővárosi és a megyei kormányhivatal kezdeményezheti a bíróságnál a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapítását. Ha a helyi önkormányzat a jogalkotási kötelezettségének a bíróság által a mulasztást megállapító döntésben meghatározott időpontig nem tesz eleget, a bíróság a fővárosi és a megyei kormányhivatal kezdeményezésére elrendeli, hogy a mulasztás orvoslásához szükséges önkormányzati rendeletet a helyi önkormányzat nevében a fővárosi és a megyei kormányhivatal vezetője alkossa meg.”

[9] Ezáltal a rendeletpótlási eljárás az Alaptörvényen nyugszik, a jogszabályalkotásra irányuló jogalkotói hatáskör az Alaptörvény rendelkezésein alapul. A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 150. §-a továbbá ekként rendelkezik:
„[Felhatalmazás önkormányzati rendelet vagy normatív határozat megalkotására]
(1) Ha a Kúria – a törvényességi felügyeleti szervnek a jogalkotási kötelezettség teljesítésére kitűzött határidő eredménytelen elteltét követően előterjesztett indítványa alapján – azt állapítja meg, hogy a helyi önkormányzat jogalkotási kötelezettségének nem tett eleget, felhatalmazza a törvényességi felügyeleti szerv vezetőjét, hogy az önkormányzati rendeletet vagy a normatív határozatot a helyi önkormányzat nevében alkossa meg.
(2) A Kúria elrendeli a felhatalmazó határozat hivatalos lapban való közzétételét. A közzétételt követően a helyi önkormányzat a jogalkotási kötelezettség elmulasztását nem orvosolhatja.
(3) A Kúria határozata a törvényességi felügyeleti szervre és a helyi önkormányzatra kötelező.”

[10] Jelen ügyben a Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapította, hogy az erre irányuló törvényi felhatalmazások, továbbá a mulasztásos törvénysértés megállapítása ellenére az Önkormányzat nem alkotta meg a 2016.  évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletét. A zárszámadásról szóló rendelet megalkotása a törvény szerint kötelező. A kormányhivatali kezdeményezés megfelel a Mötv. 137. § (1)‒(3) bekezdéseiben foglalt törvényi követelményeknek. Minderre tekintettel a Kúria Önkormányzati Tanácsa jelen határozatában elrendelte, hogy a kormányhivatal vezetője 2018. május 30-ig az Önkormányzata Képviselő-testülete nevében alkossa meg a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletet.

[11] Az Önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségének elmulasztását megállapító határozat Magyar Közlönyben és a helyben szokásos módon történő közzétételének elrendelése a Kp. 150. § (2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2018. március 13.

Dr. Balogh Zsolt s. k. a tanács elnöke,
Dr. Horváth Tamás s. k. előadó bíró,
Dr. Dobó Viola s. k. bíró