Köf.5.054/2012/2. számú határozat

K Ú R I A
Köf.5054/2012/2. szám

A KÚRIA
ÖNKORMÁNYZATI TANÁCSA

 

A Kúria Önkormányzati Tanácsa a Dr. Sárvári Nóra ügyvéd (1137 Budapest, Szent István körút 8.A. II/5.) által képviselt ÁBV Általános Befektetési és Vállalkozási Zrt. (1173 Budapest, Gyergyóalfalu u. 8.) indítványozónak,

Budapest Főváros Közgyűlése (1052 Budapest, Városház utca 9-11.) és Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzat Képviselő-testülete (1173 Budapest, Pesti út 165.) ellen,

Budapest Főváros Közgyűlésének a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelete és Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának Budapest XVII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról „17. KVSZ” szóló 3/2006. (III. 2.) önkormányzati rendelete Alaptörvény-és törvényellenességének vizsgálatára irányuló – az Alkotmánybíróság által a Kúriára áttett indítvány alapján – nemperes eljárásban meghozta az alábbi

 

v é g z é s t:

 

A Kúria Önkormányzati Tanácsa Budapest Főváros Közgyűlésének a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelete és Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának Budapest XVII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról „17. KVSZ” szóló 3/2006. (III. 2.) önkormányzati rendelete Alaptörvény-és törvényellenességének vizsgálatára irányuló eljárást megszünteti.

 

I n d o k o l á s

 

1. Az indítványozó az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 71. § (3) bekezdése szerinti eljárásban Budapest Főváros Közgyűlésének a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelete (a továbbiakban: Ör1.) és Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának Budapest XVII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról „17. KVSZ” szóló 3/2006. (III. 2.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör2.) Alaptörvény-ellenességének és egyben törvényellenességének a vizsgálatát kezdeményezte az Alkotmánybíróságnál.

2. Az Alkotmánybíróság az indítványt IV/2723-4/2012. számon iktatta, majd az ügyben meghozott 3097/2012. (VII. 26.) AB végzésben megállapította, hogy az alkotmányjogi panasz nem fogadható be, mert nem csak Alaptörvénybe ütközés, hanem más jogszabályba ütközés kérdése is felmerül az ügyben, és ezért az Alkotmánybíróságnak az Abtv. 37. § (1) bekezdése alapján nincs hatásköre az indítványt elbírálni. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy ilyen esetekben az indítványt át kell tenni az eljárásra hatáskörrel rendelkező Kúriára, mivel az Alaptörvény 25. cikk (2) bekezdés c) pontja értelmében a bíróság dönt az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközéséről és megsemmisítéséről. Ezért az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panasz befogadását az Abtv. 56. § (2) bekezdése alapján visszautasította és az Alkotmánybíróság Ügyrendjéről szóló 1/2012. (I. 3.) Tü. határozat 31. § (1) bekezdés b) pontja és 64. §-a alapján a panasznak az eljárásra hatáskörrel rendelkező Kúriára történő áttételéről rendelkezett.

3. Az Abtv. 37. § (1) bekezdése értelmében az Alkotmánybíróság utólagos absztrakt normakontroll, bírói kezdeményezés, és alkotmányjogi panasz hatáskörében az önkormányzati rendelet Alaptörvénnyel való összhangját akkor vizsgálja, ha a vizsgálat tárgya az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének vizsgálata nélkül, kizárólag az Alaptörvénnyel való összhang megállapítása. Az Alkotmánybíróság  a 3097/2012. (VII. 26.) AB végzésben megállapította, hogy az Alaptörvény-ellenesség mellett a más jogszabályba ütközés vizsgálatára is irányuló indítványok tekintetében nincs hatásköre eljárni, az eljárásra hatáskörrel a Kúria rendelkezik.

4. Az Alaptörvény 25. cikk (2) bekezdés c) pontja szerint a bíróság dönt az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközéséről és megsemmisítéséről. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 2. § (1) bekezdése értelmében a bíróságok a vitássá tett vagy megsértett jogról, az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközéséről és megsemmisítéséről, a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapításáról - törvényben szabályozott eljárás során - véglegesen döntenek. A Bszi. 24. § (1) bekezdése kimondja, hogy a Kúria dönt az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközéséről és megsemmisítéséről, az önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára irányuló eljárás részletes szabályait a Bszi. IV. fejezete tartalmazza. A fönti szabályok alapján megállapítható, hogy a Kúria elsődlegesen az önkormányzati rendeletek más jogszabályba ütközését vizsgálja, ugyanakkor – ahogy az Alkotmánybíróság  3097/2012. (VII. 26.) AB végzésben is megállapította - a jogi szabályozás nem zárja ki, hogy a Kúria Önkormányzati Tanácsa az Alaptörvény-ellenes és egyben más jogszabályba is ütköző önkormányzati rendelet vizsgálatát saját hatáskörben lefolytassa, s döntsön az ilyen típusú ügyekben is.

5. Ugyanakkor a Bszi. 48. § (1) bekezdése szerint a Kúria Önkormányzati Tanácsának normakontroll-eljárását „a helyi önkormányzattal szemben a felette törvényességi felügyeleti jogot gyakorló fővárosi és megyei kormányhivatal”, valamint a 48. § (3) bekezdés alapján a bíró kezdeményezheti „Ha a bírónak az előtte folyamatban lévő egyedi ügy elbírálása során önkormányzati rendelet olyan rendelkezését kell alkalmaznia, amelynek más jogszabályba ütközését észleli.” A kormányhivatal és a bíró norma-kontroll kezdeményezési jogán kívül a Kúria Önkormányzati Tanácsának eljárását a hatályos szabályok alapján más nem kezdeményezheti.

6. A Bszi. 51. § (1) bekezdése a) pontja szerint az Önkormányzati Tanács az indítvány beérkezésétől számított 15 napon belül érdemi vizsgálat nélkül elutasítja az indítványt, ha azt nem az arra jogosult fővárosi és megyei kormányhivatal vagy az egyedi ügyben eljáró bíró nyújtja be. A Bszi. 51. § (2) bekezdés b) pontja értelmében pedig az Önkormányzati Tanács az eljárást megszünteti, ha az (1) bekezdés alapján az indítványt érdemi vizsgálat nélkül el kellett volna utasítani.

7. A fentiek alapján a Kúria Önkormányzati Tanácsa az Ör1. és az Ör2. tekintetében az eljárást megszüntette.

Budapest, 2012. október 10.

Dr. Kalas Tibor sk. az Önkormányzati Tanács elnöke,
Dr. Balogh Zsolt sk. előadó bíró,
Dr. Hörcherné Dr.Marosi Ildikó sk. bíró