Köf.5.046/2012/6. számú határozat

 

Kúria

Köm.5046/2012/6.szám

A Kúria Önkormányzati Tanácsa a Simonné dr. Grósz Melinda jogtanácsos által képviselt Heves Megyei Kormányhivatal (3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9.) indítványa alapján a Gyöngyöspata Község Önkormányzata Képviselő-testülete (3035, Gyöngyöspata Fő út 65.) ellen a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettsége elmulasztása miatti nemperes eljárásban meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t:

1. A Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapítja, hogy Gyöngyöspata Község Önkormányzatának Képviselő-testülete törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségét elmulasztotta, amikor a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 5/2012. (IV.24.) önkormányzati rendeletének megalkotása során nem tett eleget a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 37. § (1) bekezdés d) pontjából és 132. § (4) bekezdés b) pontjából eredő szabályozási kötelezettségének.

2. A Kúria Önkormányzati Tanácsa felhívja Gyöngyöspata Község Önkormányzata Képviselő-testületét, hogy szabályozási kötelezettségének 2012. augusztus 1-éig tegyen eleget.

3. A Kúria Önkormányzati Tanácsa Gyöngyöspata Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 3/2009. (II.2.) rendelete 3. §-a, 5. § (1) bekezdése, 30/A. § (1) és (2) bekezdése törvényellenességének vizsgálatára és megsemmisítésére, továbbá a 22. § 30. §, és 35. §-ai vonatkozásában a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségének megállapítására irányuló indítvány tárgyában az eljárást megszünteti.

4. A Kúria Önkormányzati Tanácsa elrendeli határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét.

5. A Kúria Önkormányzati Tanácsa elrendeli, hogy a határozat közzétételére – a Magyar Közlönyben való közzétételt követő nyolc napon belül – az önkormányzati rendelet kihirdetésével azonos módon kerüljön sor.

A határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs.

I n d o k o l á s
I.

1. A Heves Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: indítványozó) a Kúriához fordult és kérte Gyöngyöspata Község Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban: önkormányzat) a szociális ellátásokról szóló 3/2009. (II.2.) rendelete (a továbbiakban: Ör.1.) törvényellenességének vizsgálatát és az önkormányzat jogalkotási kötelezettségének elmulasztása miatti eljárás lefolytatását. Az indítványozó előadta, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 132. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva megvizsgálta az Ör.1.-t és a Mötv. 132. § (1) bekezdés a) pontja alapján törvényességi felhívásban kezdeményezte a rendelet egyes szakaszainak módosítását, kiegészítését, és hatályon kívül helyezését. Az önkormányzat a törvényességi felhívásban foglaltaknak megadott határidőn belül nem tett eleget, ezért az indítványozó a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 48. § (1) bekezdése és a Mötv. 137. § (1) bekezdése alapján kezdeményezte a Kúriánál az Ör.1. 3. §-a, 5. § (1) bekezdése, 30/A. § (1) és (2) bekezdése törvényellenességének vizsgálatát és megsemmisítését, valamint a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségének megállapítását az Ör.1. 22. § 30. §, és 35. §-ai vonatkozásában.

2. A Kúria Önkormányzati Tanácsa határidő tűzésével felhívta az önkormányzatot, hogy az indítványra a Bszi. 52. §-a alapján állásfoglalást terjeszthet elő. Az önkormányzat válaszában tájékoztatta a Kúriát, hogy az indítványozó törvényességi felhívásában foglaltaknak – határidőn túl, de - eleget tett, s csatolta Gyöngyöspata Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által alkotott a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 5/2012. (IV.24.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Ör.2.). Az Ör.2. 21. §-a hatályon kívül helyezte az Ör.1.-et. Erre tekintettel a Kúria Önkormányzati Tanácsa felhívta az indítványozót, hogy indítványát fenntartja-e. Az indítványozó az önkormányzati rendelet törvényellenességének vizsgálatára irányuló indítványát nem tartotta fenn. Az önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapítására irányuló hatáskör tekintetében viszont az indítványozó az Ör.2. vonatkozásában is megfogalmazta azt a kérelmét, amely szerint az önkormányzat nem szabályozta a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 132. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Sztv. 37. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltakat.
Az indítványozó jelezte, hogy az Ör.2. vonatkozásában újabb törvényességi felhívás megtétele válik majd szükségessé.

II.

1. Jelen ügy tárgya tehát - a Bszi. 24. § (1) bekezdés g) pontja, 45. § (3) bekezdése, 57. §-a és a Mötv. 137. § (1) bekezdése alapján - a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának vizsgálata az Ör.2. vonatkozásában. A Kúria Önkormányzati Tanácsa ebben az ügyben jár el első alkalommal a helyi önkormányzat jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának vizsgálata tárgyában. E hatáskörében vizsgálhatja egy adott tárgyú önkormányzati rendelet egésze megalkotásának elmulasztását, illetve - mint ahogy a jelen ügyben is - hatályos rendelet meghatározott rendelkezéseihez kapcsolódó törvénysértő helyzetet eredményező mulasztást.

2. Az Sztv. 37. §-a szerint „(1) Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján
a) egészségkárosodott személynek minősül, vagy
b) a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti, vagy
c) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel – feltéve, hogy a családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási támogatásban, vagy gyermekgondozási díjban, terhességi-gyermekágyi segélyben – és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben [Gyvt. 41. § (3) bek.] nem tudják biztosítani, vagy
d) a települési önkormányzat rendeletében az aktív korúak ellátására jogosult személyek családi körülményeire, egészségi vagy mentális állapotára tekintettel meghatározott egyéb feltételeknek megfelel,
rendszeres szociális segélyre jogosult.”

Az Sztv. 132. § (4) bekezdés értelmében: „Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy rendeletben szabályozza
(…)
b) a rendszeres szociális segélyre való jogosultságnak a 37. § (1) bekezdés a)-c) pontjában foglaltakon túli, az aktív korúak ellátására jogosult személy családi körülményeire, egészségi vagy mentális állapotára vonatkozó feltételeit, valamint a feltételek fennállásának igazolási szabályait,”

Az Sztv. 37. § (1) bekezdése a rendszeres szociális segélyre jogosultság meghatározásakor négy ún. „vagylagos” feltételt említ, amelyek közül valamelyiknek a bekövetkezte már megteremti a jogosultságot. Az Sztv. 37. § (1) bekezdés a)-c) pontjai törvény által megadott jogosultságot keletkeztetnek szociális segélyre: ha az aktív korúak ellátására jogosult személy egészségkárosodottnak minősül, vagy a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti, vagy 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben nem tudják biztosítani. Ezek az ellátások az Alaptörvény XIX. cikk (1) bekezdésében megfogalmazott, az anyaság, betegség, rokkantság, özvegység, árvaság, önhibán kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén a „törvényben meghatározott támogatásra” jogosultság fogalmához kapcsolódnak, így az Sztv. ún. másodlagosan megadott alanyi jogot keletkeztet az ott meghatározott feltételek megléte esetén. Az Sztv. 37. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározottak a rendszeres szociális segélyre való jogosultság egy további esetét is megjelölik, nevezetesen az aktív korúak ellátására jogosult személy családi körülményeire, egészségi vagy mentális állapotára tekintettel is jogosult rendszeres szociális segélyre az önkormányzat rendeletében foglaltak alapján. Ebben az esetben tehát a segélyre való jogosultságot az önkormányzati rendelet teremti meg, az ún. másodlagosan megadott alanyi jogok az önkormányzat rendeletéből erednek. Az Sztv. szabályaiból megállapítható az is, hogy az önkormányzatok nem mérlegelhetnek abban, hogy e tárgyban alkotnak-e rendeletet vagy sem, mivel ebben az esetkörben meg kell határozniuk a jogosultság feltételét. Ezt a kettősséget (azaz, hogy törvényből, vagy az önkormányzati rendeletből ered-e a jogosultság) fejezi ki az Sztv. 132. § (4) bekezdés d) pontja, amikor úgy rendelkezik, hogy az önkormányzat rendeletben szabályozza a rendszeres szociális segélyre való jogosultságnak a 37. § (1) bekezdés a)–c) pontjában foglaltakon túli, az aktív korúak ellátására jogosult személy családi körülményeire, egészségi vagy mentális állapotára vonatkozó feltételeit, valamint a feltételek fennállásának igazolási szabályait. Megállapítható tehát: ha az önkormányzat a rendszeres szociális segélyre jogosultság ezen esetét (a feltételeket és a feltétel igazolásának szabályait) nem határozza meg, akkor az aktív korúak ellátására jogosult személy családi körülményeire, egészségi vagy mentális állapota alapján rendszeres szociális segélyre nem válik jogosulttá. Ez a helyzet azonban ellentétes az Sztv. 37. § (1) bekezdés d) pontjában, illetve a 132. § (4) bekezdés b) pontjában foglaltakkal, azaz a szabályozási hiány törvényen alapuló jogalkotási feladat elmulasztását eredményezi.

3. Az Ör.2. 7. §-a szabályozza – a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások körében - az aktív korúak ellátását. Ez a szakasz  meghatározza: „A Sztv. 33-34. §-aiban, a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendeletben és e rendeletben foglalt szabályok az irányadóak. A döntés a jegyző hatáskörébe tartozik.” Az Ör.2. 7. §-a a továbbiakban csak a rendszeres szociális segélyben részesülő személy kötelezettségeivel foglalkozik. Az Ör.2.-nek se a 7. §-a se más rendelkezése nem tesz eleget az Sztv. 37. § (1) bekezdés d) pontjából, illetve a 132. § (4) bekezdés b) pontjából eredő szabályozási kötelezettségnek, így a rendszeres szociális segélyre jogosultság – önkormányzati rendeleti meghatározottsághoz kötött – esete szabályozatlan maradt, ami lehetetlenné teszi az ezen az ágon történő segélyhez jutást.
Az Sztv. tehát az önkormányzatnak törvényi felhatalmazás alapján, annak végrehajtására rendeletalkotási kötelezettséget ír elő.  Gyöngyöspata Község Önkormányzatának Képviselő-testülete e szabályozási kötelezettségének nem tett eleget, ezért a Kúria Önkormányzati Tanácsa – a Bszi 24. § (1) bekezdés g) pontja, 45. § (3) bekezdése alapján - megállapította, hogy Gyöngyöspata Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 5/2012. (IV.24.) önkormányzati rendeletének megalkotása során az Sztv. 37. § (1) bekezdés d) pontján és 132. § (4) bekezdés b) pontján alapuló jogalkotási kötelezettségét elmulasztotta.

4. A Bszi. 59. §-a szerint ha az Önkormányzati Tanács megállapítja, hogy a helyi önkormányzat a törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségét elmulasztotta, határozatában határidő tűzésével elrendeli, hogy a helyi önkormányzat a jogalkotási kötelezettségének tegyen eleget. Erre tekintettel a Kúria Önkormányzati Tanácsa felhívta Gyöngyöspata Község Önkormányzata Képviselő-testületét, hogy szabályozási kötelezettségének 2012. augusztus 1-éig tegyen eleget.
A Mötv. 137. § (3) bekezdése szerint „Ha a helyi önkormányzat a Kúria által megadott határidőn belül nem tesz eleget jogalkotási kötelezettségének, a kormányhivatal a határidő leteltét követő harminc napon belül kezdeményezi a Kúriánál a mulasztás kormányhivatal által történő orvoslásának az elrendelését.” A rendeletpótlási eljárás szabályait a Mötv. 138. §-a tartalmazza. A Bszi. 60. §-a értelmében pedig „Ha az önkormányzati tanács a fővárosi és megyei kormányhivatal kezdeményezésére azt állapítja meg, hogy a helyi önkormányzat a megadott határidőn belül az 59. §-ban megállapított jogalkotási kötelezettségének nem tett eleget, határozatában határidő tűzésével elrendeli, hogy a fővárosi és megyei kormányhivatal vezetője a mulasztás orvoslásához szükséges önkormányzati rendeletet a helyi önkormányzat nevében alkossa meg. Az elrendelést követően a helyi önkormányzat a jogalkotási kötelezettség elmulasztását nem orvosolhatja.”

5. Az indítványozó eredeti beadványában az Ör.1.  3. §-a, 5. § (1) bekezdése, 30/A. § (1) és (2) bekezdése törvényellenességének vizsgálatára és megsemmisítésére, továbbá a 22. §, 30. §, és 35. §-ai vonatkozásában a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségének megállapítására irányuló indítványt terjesztett elő. Az Ör.1.-et az Ör.2. 21. §-a teljes egészében hatályon kívül helyezte, az indítványozó erre tekintettel indítványát visszavonta. A Bszi. 51. § (2) bekezdés a) pontja értelmében az Önkormányzati Tanács az eljárást megszünteti, ha az indítvány benyújtója az indítványt visszavonta. Erre tekintettel a Kúria Önkormányzati Tanácsa az Ör.1. vonatkozásában indult eljárást megszüntette.
   
6. A Kúria Önkormányzati Tanácsa a törvényen alapuló jogalkotási kötelezettség elmulasztásának megállapítására tekintettel elrendelte határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét, illetve ezt követő nyolc napon belül az önkormányzati rendelettel azonos módon történő helyi közzétételét. A Bszi. 55. § (2) bekezdés szerint, ha az Önkormányzati Tanács megállapítja, hogy az önkormányzati rendelet vagy annak valamely rendelkezése más jogszabályba ütközik - a megsemmisítés illetve a törvényellenesség megállapítása mellett - elrendeli határozatának a Magyar Közlönyben és a helyben szokásos módon történő közzétételét. Jelen ügyben a Kúria Önkormányzati Tanácsa az Ör.2. vonatkozásában a törvényellenességet az Sztv.-ben kapott felhatalmazás nem teljesítésében állapította meg. A Bszi. 57. §-a szerint „a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettsége elmulasztása miatti nemperes eljárásra a jogszabálysértő önkormányzati rendelet felülvizsgálatára irányuló nemperes eljárás szabályait jelen alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.” Az alcím a közzétételre vonatkozó eltérést nem tartalmaz. Mindezek alapján a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségének elmulasztását megállapító határozat Magyar Közlönyben való közzététele a Bszi. 55. § (2) bekezdésén és 57. §-án alapul.
A jogorvoslat kizárására irányuló rendelkezés a Bszi. 49. §-án alapul.

Budapest, 2012. június 19.

Dr. Kalas Tibor sk. az Önkormányzati Tanács elnöke
Dr. Balogh Zsolt sk. bíró
Dr. Hörcherné Dr.Marosi Ildikó sk. előadó bíró