Köf.5.043/2013/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A KÚRIA
ÖNKORMÁNYZATI TANÁCSA

Köf.5.043/2013/2.szám

A dr. Ivanits Viktor Miklós jogtanácsos által képviselt Fejér Megyei Kormányhivatal (8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.) Indítványozónak, Cece Nagyközség Önkormányzat (7013 Cece, Deák F. u. 113.) érintett Önkormányzat ellen,   Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 23/2005. (XI.30.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 9/2013. (V.6.) önkormányzati rendelete, valamint a helyi adókról szóló 23/2005. (XI.30.) önkormányzati rendelete  felülvizsgálatára irányuló indítvány alapján nemperes eljárásban meghozta a következő

v é g z é s t:

A Kúria Önkormányzati Tanácsa az eljárást megszünteti.

Ez ellen a végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

I n d o k o l á s

Az Érintett Önkormányzat 2012. november 28-án elfogadta   Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 23/2005. (XI.30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Hör.) módosításáról szóló 20/2012. (XII.10.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Ör1.), mellyel szemben az Indítványozó FEB/02/449-1/2013. szám alatt törvényességi felhívással élt. Megállapította, hogy az Ör1. - álláspontja szerint - a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 27. § (2) bekezdésébe, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2012. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabtv.) 32. §-ába, a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet 118. § (2) bekezdésébe és 36. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiba, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 7. § e) pontjába ütközik. Mindezek alapján az Indítványozó felhívta az Érintett Önkormányzatot, hogy a törvényességi felhívásban foglaltakat vizsgálja meg, és 2013. május 30-ig tájékoztassa a tett intézkedésekről. Felhívta a figyelmét arra is, hogy amennyiben a határidő eredménytelenül telik el, mérlegelési jogkörében dönthet a törvényességi felügyeleti eljárás egyéb eszközeinek alkalmazásáról.

Az Érintett Önkormányzat jegyzője az Indítványozóhoz 2013. május 13-án érkezett levelében arról tájékoztatta az Indítványozót, hogy a képviselő-testület az Ör1.-et hatályon kívül helyezte 9/2013. (V.6.) önkormányzati rendeletével (a továbbiakban: Ör2.).

Ez követően az Indítványozó 2013. május 28. napján postán előterjesztett indítványában az Ör2., valamint a Hör.-nek a módosítás után, azaz 2013. május 6. napján hatályos 14. § (2) bekezdés b) pontjának a felülvizsgálatát és megsemmisítését indítványozta a Kúria Önkormányzati Tanácsánál a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 136. § (2) bekezdése és a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 24. § (1) bekezdés f) pontja alapján. Előadta, hogy az Ör2. továbbra is ellentétes a Stabtv. 32.   §-ában foglaltakkal, valamint az Ör2. 1. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt módosításra az önkormányzat nem rendelkezett felhatalmazással, ezért az a Htv. 6. § c) pontját sérti. Hangsúlyozta, hogy az önkormányzat a törvényességi felhívásban foglaltaknak nem tett eleget, mert nem szüntette meg a jogszabálysértést, hanem újabbat idézett elő, ezért a törvényességi felhívás eredménytelen maradt.

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 31. cikk (1) bekezdése értelmében Magyarországon a helyi közügyek intézése és a helyi közhatalom gyakorlása érdekében helyi önkormányzatok működnek, a (3) bekezdés szerint a helyi önkormányzatokra vonatkozó szabályokat sarkalatos törvény határozza meg. A 32. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján  a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között rendeletet alkot. A 34. cikk (4) bekezdése rögzíti, hogy a Kormány a fővárosi és megyei kormányhivatal útján biztosítja a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletét. Az Érintett Önkormányzat az Alaptörvény értelmében jogalkotói jogkörrel felruházott alkotmányos szerv.

Az Országgyűlés a Mötv.-t – annak preambuluma értelmében  – kifejezetten az Alaptörvényben meghatározott önkormányzati jogok kiteljesítése céljából alkotta meg.

Az Mötv. 132. § (2) bekezdése értelmében „a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárásának a célja a helyi önkormányzat képviselő-testülete, bizottsága (...)  működése jogszerűségének biztosítása”.

A kormányhivatal és az érintett önkormányzat között a törvényességi felügyelet eljárás a Mötv. 134. § (1) bekezdése szerinti ún. „konzultációs” szakasszal indul. Ennek keretében a kormányhivatal – jogszabálysértés észlelése esetén - harminc napos határidő tűzésével felhívja az érintettet annak megszüntetésére. Az érintett a felhívásban foglaltakat köteles megvizsgálni és a megadott határidőn belül az annak alapján tett intézkedéséről vagy egyet nem értéséről a kormányhivatalt írásban tájékoztatni.
A határidő eredménytelen elteltével a kormányhivatal mérlegeli a törvényességi felügyeleti eljárás egyéb eszközeinek alkalmazását illetve tizenöt napon belül kezdeményezheti a Kúriánál az önkormányzati rendelet jogszabállyal való összhangjának felülvizsgálatát.
A törvényességi felügyeleti eljárás ”konzultációs” szakaszának jelentősége éppen az érintett önkormányzat Alaptörvényben szabályozott jogalkotói jogkörének tiszteletben tartását célozza. Az önkormányzati autonómiába tartozó kérdés, hogy az érintett önkormányzat - megfontolva az állított jogsértést -, azt jogalkotói jogkörében eljárva maga orvosolja, avagy meggyőzze a kormányhivatalt a szabályozása törvényességéről. A Mötv. 132. §-ában intézményesített felügyeleti eljáráshoz társított jogkövetkezmények alkalmazására és ezek között az önkormányzati jogalkotás szempontjából leginkább korlátozó jellegű kúriai normakontroll eljárásra csak abban az esetben kerülhet sor, ha az érintett önkormányzat nem tudott, vagy nem kívánt élni jogalkotói jogának védelmével.

A Bszi. 51. § (1) bekezdése c) pontja alapján az önkormányzati tanács az indítvány beérkezésétől számított 15 napon belül érdemi vizsgálat nélkül elutasítja az indítványt, ha azt a fővárosi és megyei kormányhivatal nem a helyi önkormányzatokról szóló törvényben foglaltaknak megfelelő tartalommal nyújtja be. A (2) bekezdés b) pontja értelmében az önkormányzati tanács az eljárást megszünteti, ha az (1) bekezdés alapján az indítványt érdemi vizsgálat nélkül el kellett volna utasítani.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa a fenti tényállás alapján megállapította, hogy jelen esetben az Indítványozó törvényességi felhívásában az Ör1. jogszabályba ütközésére hívta fel az Érintett Önkormányzat figyelmét, és ezzel a rendelettel összefüggésben kezdte meg az Érintett Önkormányzattal a törvényességi felügyeleti eljárás ún. „konzultációs” szakaszát. Az Érintett Önkormányzat határidőben tájékoztatta a kormányhivatalt arról, hogy a kifogásolt rendeletet hatályon kívül helyezte.
Az Indítványozó ezt követően olyan önkormányzati rendelet miatt fordult a Kúriához - és kérte az Ör2. és a Hör. felülvizsgálatát – amellyel összefüggésben nem adott lehetőséget az Érintett Önkormányzatnak alapjogai Mötv. 134. §-ában foglaltak szerint védelmére. Ennek hiányában pedig nem is minősíthette a törvényességi felügyeleti eljárást eredménytelennek.
A kormányhivatal a Mötv.-ben szabályozott feladatát csak a törvény preambulumában megfogalmazott célkitűzéssel összhangban láthatja el, vagyis az Alaptörvényben meghatározott önkormányzati jogok tiszteletben tartása mellett kell őrködnie a működés törvényessége felett. Ennek a két célkitűzésnek az összhangját hivatott megteremteni a törvényességi felhívás jogintézménye, melynek a fent idézett jogszabályhelyek értelmében az a funkciója, hogy az önkormányzati jogok tiszteletben tartása mellett a kormányhivatal lehetőséget adjon az érintett önkormányzatnak arra, hogy saját hatáskörében, az önkormányzati autonómiájába való beavatkozás nélkül tudja az esetlegesen jogszabálysértő helyzetet megszüntetni.

Mivel a jelen esetben nem került sor a kifogásolt Ör2. és Hör. rendeletekkel kapcsolatban a Mötv.-ben foglaltaknak megfelelő törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatására, ezért a Kúria Önkormányzati Tanácsa a Bszi. 51. § (2) bekezdés c) pontja értelmében az eljárást a rendelkező részben foglaltak szerint megszüntette.

A fentiekre tekintettel a Kúria Önkormányzati Tanácsa a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A jelen végzés elleni jogorvoslat lehetőségét a Bszi. 49.§-a zárja ki.

Budapest, 2013. július 2.

Dr. Kozma György sk. tanácselnök
Dr. Hörcherné Dr.Marosi Ildikó sk. előadó bíró
Dr. Balogh Zsolt sk. bíró

A kiadmány hiteléül:

tisztviselő