Köf.5.043/2012/3. számú határozat

KÚRIA

Köf.5043/2012/3.szám

A KÚRIA
ÖNKORMÁNYZATI TANÁCSA

A Kúria Önkormányzati Tanácsa a Szombathelyi Városi Bíróság indítványa alapján Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének az Ajka város fizető parkolási rendszerének szabályozásáról szóló – többször módosított – 13/2003. rendelete törvényellenességének vizsgálatára irányuló nemperes eljárásban meghozta a következő

h a t á r o z a t o t:

1. A  Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapítja, hogy Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Ajka város fizető parkolási rendszerének szabályozásáról szóló – többször módosított – 13/2003. (V.8.) rendelete  törvényellenes, ezért azt megsemmisíti.

2. A Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapítja, hogy Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Ajka város fizető parkolási rendszerének szabályozásáról szóló – többször módosított – 13/2003. (V.8.) rendelete a Szombathelyi Városi Bíróság előtt folyamatban lévő 14.P.20.900/2010/20/I. számú ügyben, továbbá valamennyi, a megsemmisítés időpontjában valamely bíróság előtt folyamatban lévő egyedi ügyben  nem alkalmazható.

3. A Kúria Önkormányzati Tanácsa elrendeli határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét. A megsemmisített rendelkezés a határozatnak a Magyar Közlönyben való közzétételét követő napon veszti hatályát.

4. A Kúria Önkormányzati Tanácsa elrendeli, hogy a határozat közzétételére – a Magyar Közlönyben való közzétételt követő nyolc napon belül – az önkormányzati rendelet kihirdetésével azonos módon kerüljön sor.

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.

I n d o k o l á s

I.

A Szombathelyi Városi Bíróság az előtte folyamatban lévő 14.P.20.900/2010/20/I. számú ügyben a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 155/C §-a alapján indítványt terjesztett elő Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének Ajka város fizető parkolási rendszerének szabályozásáról szóló – többször módosított – 13/2003. rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. §-a törvényellenességének vizsgálatára. Az Ör. 2. §-a a rendelet személyi hatályát fogalmazza meg. E szerint: „A rendelet személyi hatálya kiterjed az 1. §-ban meghatározott fizető parkolót igénybe vevő jármű üzemben tartójára. E rendelet értelmezésében üzembentartó a jármű forgalmi engedélyébe bejegyzett tulajdonos vagy üzembentartó illetve aki, a járművet egyéb jogcímen használja.” Az indítványozó álláspontja szerint az Ör. vizsgálni kért rendelkezése a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) - az előtte folyamatban lévő ügy keletkezésekor hatályban volt – a 15. § (4) bekezdésbe ütközik, mert eltérően határozza meg az üzembentartó fogalmát.

Az indítványozó bíróság kifejtette, hogy a Kkt. 15. § (3) bekezdése hatalmazta fel az érintett önkormányzatot parkolási díj és pótdíj szedésére, amikor kimondta, hogy „közút területén vagy a közút területén kívüli közterületen létesített, illetőleg kijelölt várakozóhelyen a közút kezelője díj és pótdíj szedését rendelheti el.” A Kkt. 15. § (4) bekezdése szerint pedig „[a]z (1) bekezdésben, továbbá a 33/A. § szerinti használati díj vagy útdíj, valamint pótdíj megfizetéséről a gépjármű tulajdonosa (üzemben tartója) gondoskodik.” Az indítványozó bíróság szerint az Ör.2. §-a a Kkt. - fent idézett - 15. § (4) bekezdésével ellentétben áll.

II.

1. Az indítványozó bíróság beadványában hivatkozott arra, hogy Ajka Város Önkormányzata az Ör.-t a Kkt. 15. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alkotta meg. Az Ör. preambuluma szerint: „Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fizető parkolási rendszer szabályozására a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15. § (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  a következő rendeletet alkotja:”

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (továbbiakban: Bszi.) 55. § (1) bekezdése szerint az Önkormányzati Tanács az indítványhoz kötve van, de az önkormányzati rendeletnek az indítványban megjelölt rendelkezésével szoros összefüggésben álló más rendelkezését is vizsgálhatja. Erre tekintettel az Önkormányzati Tanács először az Ör. egészét vizsgálta meg a Kkt. 15. § (3) bekezdés vonatkozásában.
   
Az Alkotmánybíróság a 109/2009. (XI. 18.) AB határozatában (a továbbiakban: Abh.) megállapította – többek között - a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 15. § (3) bekezdésének az alkotmányellenességét és azt megsemmisítette.

Az Alkotmánybíróság az Abh.-ban döntött arról is, hogy a Kkt. 15. § (3) bekezdésének megsemmisítése érinti-e a - felhatalmazó rendelkezésen alapuló, közterületen való várakozás tárgykörében alkotott - önkormányzati rendeletek érvényességét. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy önmagában a felhatalmazó rendelkezés hatályon kívül helyezése nem okozza szükségképpen a felhatalmazáson alapuló (az ügyben: önkormányzati rendeleti) szabályozás alkotmányellenességét. Ha a felhatalmazó jogalkotó közhatalma teljességének birtokában járt el, akkor a felhatalmazó rendelkezés későbbi sorsa nem befolyásolja a rá alapított jogszabályok sorsát. Amennyiben azonban e jogalkotói hatáskör csorbát szenvedett, úgy annak delegálására nem kerülhet sor alkotmányosan. (ABH 2009, 941, 964.) A testület megállapította, hogy a közterületen való várakozás tárgyában hozott önkormányzati rendeletek nem helyi közügyben, hanem delegált jogkörben való önkormányzati jogalkotás eredményeként jöttek létre. Következésképpen, mivel a felhatalmazói jogkör gyakorlására alkotmányellenesen került sor a Kkt. 15. § (3) bekezdés által, és a vizsgált önkormányzati rendeletek felhatalmazáson alapuló hatáskörben születtek, a felhatalmazó jogszabály alkotmányellenessége kihat a felhatalmazáson alapuló szabályok alkotmányosságára is.(ABH 2009, 941, 965.) Az Alkotmánybíróság ezért az Abh.-ban megsemmisítette a Kkt. 15. § (3) bekezdésébe foglalt felhatalmazás alapján született önkormányzati rendeleteket.

Ezt követően – a fenti érvek alapján - a Kkt. 15. § (3) bekezdése alapján létrejött miskolci parkolási rendeletet a 137/2010. (VII. 8.) AB határozat, a kaposvári parkolási rendeletet a 180/2010. (X. 20.) AB határozat, a szombathelyi parkolási rendeletet a 22/2011. (III. 30.) AB határozat, a pécsi parkolási rendeletet a 62/2011. (VII. 13.) AB határozat megsemmisítette.  

2. Jelen eljárásban a Kúria Önkormányzati Tanácsa az indítvány alapján észlelte, hogy az Ör. a Kkt. -  Alkotmánybíróság által az Abh.-ban megsemmisített - 15. § (3) bekezdésén alapul. Az Ötv. 16. § (1) bekezdés szerint az önkormányzat törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása alapján, annak  végrehajtására alkothat önkormányzati rendeletet. Mint ahogy az Alkotmánybíróság az Abh.-ban kifejtette, a parkolás önkormányzati szabályozása nem minősül helyi közügynek. Így a parkolási rendeletek önkormányzati megalkotása – ahogy a jelen ügyben vizsgált Ör. is – felhatalmazáson alapult. Az Ör. megalkotására felhatalmazó Kkt. 15. § (3) bekezdése alkotmányellenességében azonban – az Abh. szerint – osztoznak az ennek alapján létrejött önkormányzati rendeletek, így az Ör. is. Az Kkt. 15. § (3) bekezdés alkotmányellenessége és megsemmisítése miatt az Ör. felhatalmazás nélkül maradt, és az adott tárgy nem is helyi közügy, amire kiterjedhetne az önkormányzat eredeti jogalkotói jogköre. Márpedig az Ötv. 16. § (1) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet megalkotásának az abban foglaltak valamelyikén kell alapulnia. Mindezek alapján a Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapította, hogy az Ör. az Ötv. 16. § (1) bekezdésével ellentétes, ezért azt megsemmisítette.

3. A Kúria bírói kezdeményezés alapján járt el. A Bszi. 56. § /5/ bekezdése szerint, ha az önkormányzati tanács bírói kezdeményezés alapján semmisíti meg az önkormányzati rendeletnek a bíróság előtt folyamatban lévő ügyben alkalmazandó rendelkezését, az önkormányzati rendelet megsemmisített rendelkezése nem alkalmazható a bíróság előtt folyamatban lévő egyedi ügyben, valamint valamennyi, a megsemmisítés időpontjában valamely bíróság előtt folyamatban lévő egyedi ügyben. Erre tekintettel a Kúria az Ör. alkalmazási tilalmát rendelte el a jelen eljárása alapját képező Szombathelyi Városi Bíróság előtt folyamatban lévő 14.P.20.900/2010/20/I. számú ügyben, valamint valamennyi, a megsemmisítés időpontjában valamely bíróság előtt folyamatban lévő egyedi ügyben.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa a Bszi. 55. § /2/ bekezdés b/ pontja szerint elrendelte határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét. A megsemmisített rendelkezés a Bszi. 56. § /2/ bekezdés alapján a határozat Magyar Közlönyben való közzétételét követő napon veszti hatályát.
A Kúria egyben  a Bszi. 55. § (2) bekezdés c) pontja alapján  elrendelte, hogy a határozat közzétételére – a Magyar Közlönyben való közzétételt követő nyolc napon belül – az önkormányzati rendelet kihirdetésével azonos módon kerüljön sor.

Budapest, 2012. április 23.

Dr. Kalas Tibor sk. az Önkormányzati Tanács elnöke
Dr. Balogh Zsolt sk. előadó bíró
Dr. Marosi Ildikó sk. bíró