Köf.5.039/2021/4. számú határozat

A Kúria
Önkormányzati Tanácsának

végzése

Az ügy száma: Köf.5039/2021/4.

A tanács tagja: Dr. Balogh Zsolt a tanács elnöke, Dr. Horváth Tamás előadó bíró, Dr. Patyi András bíró, Dr. Varga Eszter bíró, Dr. Varga Zs. András bíró

Az indítványozó: Pest Megyei Kormányhivatal (1052 Budapest, Városház u. 7.)

Az indítványozó képviselője: Dr. Danka Ferenc jogi szakvizsgával rendelkező főosztályvezető

Az érintett önkormányzat: Albertirsa Város Önkormányzat (2730 Albertirsa, Irsay Károly utca 2.)

Az érintett önkormányzat képviselője: Dr. Vass Irén ügyvéd (……)

Az ügy tárgya: önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének vizsgálata

Rendelkező rész

A Kúria Önkormányzati Tanácsa Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület használat általános rendjéről szóló 17/2005. (VII. 01.) önkormányzati rendelete más jogszabályba ütközésének vizsgálatára indult eljárást megszünteti.

A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

Az indítvány alapjául szolgáló tényállás

[1] Az indítványozó Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (3) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva felülvizsgálta Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének (a továbbiakban: önkormányzat) a közterület használat általános rendjéről szóló 17/2005. (VII. 01.) számú önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Ör.). A törvényességi felügyeleti eljárás során az indítványozó megállapította, hogy az Ör. 26. §-a és 27. § (1) bekezdése jogszabálysértő, mivel a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) nem hatalmazza fel a helyi önkormányzatot arra, hogy az általa létesített közút közlekedési célú használatáért, illetve annak fokozott igénybevételéért úthasználati díjat állapítson meg.

[2] Az indítványozó a fentiek okán törvényességi felhívással élt, melyben foglaltaknak az önkormányzat nem tett eleget.

Az indítvány és az önkormányzat védirata

[3] Az indítványozó a 2021. november 17. napján kelt beadványában a Kúria Önkormányzati Tanácsának (a továbbiakban: Önkormányzati Tanács) eljárását kezdeményezte és indítványozta, hogy az Önkormányzati Tanács – a törvényességi felhívásban részletezett okból – az Ör. 26. §-ának és 27. § (1) bekezdésének más jogszabállyal való összhangját vizsgálja felül és e rendelkezéseket semmisítse meg.

[4] Az érintett önkormányzat képviselő-testülete 2021. szeptember 30. napján tartott ülésén hozott 25/2021. (X. 01.) önkormányzati rendeletével módosította az Ör.-t oly módon, hogy a kifogásolt §-okat hatályon kívül helyezte. Az önkormányzat 2021. december 8-án kelt védiratában úgy nyilatkozott, hogy mivel az Ör. hatályon kívül helyezésével az érintett önkormányzat a törvényes állapotot helyreállította, kérte az indítvány elutasítását. Védiratához csatolta az Ör. hatályos, egységes szerkezetbe foglalt szövegét.

Az Önkormányzati Tanács döntésének indokolása

[5] A Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapította, hogy az Önkormányzat honlapja szerint rendeletmódosítás folytán az indítvánnyal érintett rendelkezéseket a képviselő-testület a védiratban foglaltaknak megfelelően döntésével hatályon kívül helyezte. 

[6] A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 139. §-a alapján az Önkormányzati Tanács eljárásában a normakontroll sajátosságaira figyelemmel alkalmazza a Kp. általános szabályait, így az az eljárás megszüntetésére vonatkozó szabályokat is. A Kp. 81. § (1) bekezdés g) pontja értelmében, a bíróság az eljárást bármely szakaszában megszünteti, ha a közigazgatási szerv a jogsérelmet a kereseti kérelemnek eleget téve orvosolta. A kifejtettek alapján az Önkormányzati Tanács a Kp. 139. §-a alapján alkalmazandó 81. § (1) bekezdése g) pontja alapján az Ör. egyes rendelkezései más jogszabályba ütközésének vizsgálatára indult eljárását megszüntette.

[7] A Kúria szükségesnek tartja felhívni az Önkormányzat figyelmét, hogy a hatályos Ör. jelen döntés meghozatalakor a Nemzeti Jogszabálytárban nincs szabályszerűen feltöltve.

Záró rész

[8] Az Önkormányzati Tanács a végzését a Kp. 141. § (2) bekezdése alapján tárgyaláson kívül hozta meg.

[9] A Kp. 141. § (4) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének vizsgálatára irányuló eljárásban a feleket teljes költségmentesség illeti meg és saját költségeiket maguk viselik.

[10] A végzés elleni jogorvoslatot a Kp. 116. § d) pontja és a 146. § (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2022. február 22.

Dr. Balogh Zsolt s.k.a tanács elnöke
Dr. Horváth Tamás s.k.előadó bíró
Dr. Patyi András s.k. bíró
Dr. Varga Eszter s.k.bíró
Dr. Varga Zs. András s.k. bíró