Köf.5.038/2019/3. számú határozat

A KÚRIA
Önkormányzati Tanácsának
végzése

Az ügy száma: Köf.5038/2019/3.

A tanács tagja: Dr. Patyi András a tanács elnöke; Dr. Dobó Viola előadó bíró, Dr. Balogh Zsolt bíró

Az indítványozók: Sz. G.
                             Sz. G.

Az érintett önkormányzat: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az ügy tárgya: önkormányzati rendelet törvényességének vizsgálata   

Rendelkező rész

A Kúria Önkormányzati Tanácsa a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII.15.) számú rendelete ellen irányuló indítványt visszautasítja.

A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

Az indítvány alapjául szolgáló tényállás

[1] Az indítványozók 2019. május 12. napján keresetlevelet nyújtottak be a Kaposvári Járásbírósághoz. Az indítványozók a keresetlevelük tartalma alapján kérték Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII.15.) számú rendeletének (a továbbiakban: Ör.) jogszabályba ütközésének vizsgálatát, mert álláspontjuk szerint az Ör. rendelkezései a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény IV. címében meghatározott a tulajdonjog tartalmára és védelmére vonatkozó rendelkezésekbe ütközik.

[2] A Kaposvári Járásbíróság 2019. október 1. napján kelt végzésével a keresetlevelet áttette a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 174. § (1) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének vizsgálatára hatáskörrel rendelkező Kúriához.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa döntésének indokolása

[3] Az Alaptörvény 25. cikk (2) és (3) bekezdése szerint a Kúria dönt az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközéséről és megsemmisítéséről. Az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének vizsgálatára irányuló, valamint a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségének elmulasztása miatti eljárásokra a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvényt (a továbbiakban: Kp.) a XXV. fejezetében foglalt eltérésekkel a normakontroll sajátosságaira figyelemmel kell alkalmazni.

[4] Az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének vizsgálatára irányuló eljárás során az eljárás indítványozója a Kp. 143. § és 144. §-a alapján a törvény által feljogosított szerv, illetve a bíróság, ha az előtte folyamatban lévő eljárásban önkormányzati rendelet, olyan rendelkezését kell alkalmazni, amelynek más jogszabályba ütközését észleli. Indítványozó az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 34/A. § (1) bekezdése értelmében az alapvető jogok biztosa, ha a vizsgálata során észleli, hogy az alapvető jogokkal kapcsolatos visszásságot önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközése okozza.

[5] Ezen szabályok alapján megállapítható, hogy a Kúria Önkormányzati Tanácsa rendelkezik hatáskörrel az Ör. más jogszabályba ütközésének vizsgálatára irányuló eljárásra, azonban előtte absztrakt normakontroll eljárást a kormányhivatalokon, az alapvető jogok biztosán és a peres ügyben ítélkező bírákon kívül magánszemélyek, jogi személyek nem kezdeményezhetnek.

[6] A Kúria arra tekintettel, hogy a Kecskeméti Járásbíróság az indítványozók keresetlevelét – tartalma alapján az Ör. más jogszabályba ütközésének vizsgálatára irányuló eljárás lefolytatására irányuló indítványát – áttette a hatáskörrel rendelkező Kúriára és továbbiakban indítvánnyal nem élt, illetve a fent ismertetett jogszabályok alapján az indítványozó magánszemélynek nincs indítványozási joga, a Kúria Önkormányzati Tanácsa a Kp. 140. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó Kp. 48. § (1) bekezdés c) pontja alapján az Ör. tekintetében az indítványt visszautasította.

Záró rész

[7]  A végzés elleni jogorvoslatot a Kp. 116. § d) pontja zárja ki.

Budapest, 2019. december 18.

Dr. Patyi András s. k. a tanács elnöke,
Dr. Dobó Viola s. k. előadó bíró,
Dr. Balogh Zsolt s.k. bíró