Köf.5.034/2013/7. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A KÚRIA
ÖNKORMÁNYZATI TANÁCSA

Köf.5034/2013/7.szám

Simonné dr. Grósz Melinda jogtanácsos által képviselt Heves Megyei Kormányhivatal (3300 Eger, Kossuth u. 9.) Indítványozónak Vámosi László polgármester által képviselt Andornaktálya Község Önkormányzata (Andornaktálya, II. Rákóczi Ferenc u. 160.) ellen helyi önkormányzati rendelet felülvizsgálatára irányuló nemperes eljárásban Andornaktálya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról és a település köztisztaságáról szóló 12/2012. (XII.18.) számú rendeletével módosított 15/2004. (IV.23.) önkormányzati rendelete felülvizsgálatára irányuló indítvány alapján nemperes eljárásban meghozta a következő

v é g z é s t:

A Kúria Önkormányzati Tanácsa az eljárást megszünteti.

Ez ellen a végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

I n d o k o l á s

Az Indítványozó 2013. április 18. napján postán előterjesztett indítványában kezdeményezte Andornaktálya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról és a település köztisztaságáról szóló 12/2012. (XII.18.) számú rendeletével módosított 15/2004. (IV.23.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: ÖR.) felülvizsgálatát a Kúriánál.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa Köf.5034/2013/2. számú végzésével tájékoztatta az érintett Önkormányzatot, hogy az indítványra vonatkozóan a Bszi. 52. §-a alapján állásfoglalást terjeszthet elő.

Az Érintett Önkormányzat 2013. május 6. és május 13 napján kelt beadványaiban arról tájékoztatta a Kúriát, hogy 2013. április 29-én tartott képviselő-testületi ülésén a kifogásolt 12/2012. (XII.18.) módosító rendelet 1. § (2) bekezdését, valamint ezáltal a 15/2004. (IV.23.) önkormányzati rendelet 2. sz. mellékletét hatályon kívül helyezte. Erre tekintettel kérte a Kúriát, hogy az Indítványozó elállása esetén tekintsen el az eljárás lefolytatásától.

A Kúria Köf.5034/2013/5. számú végzésében foglalt felhívásra reagálva az Indítványozó 2013. május 31-én kelt beadványában előadta, hogy az indítványát nem tartja fenn, és elfogadja az indítványnak megfelelő korrekcióként a 4/2013. (IV.30.) önkormányzati rendeletet, mellyel az Érintett Önkormányzat a kifogásolt rendeleteket hatályon kívül helyezte.

A Bszi. 51. § (2) bekezdés a) pontja értelmében az Önkormányzati Tanács az eljárást megszünteti, ha az indítvány benyújtója az indítványt visszavonta.

A fentiekre tekintettel a Kúria Önkormányzati Tanácsa a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A jelen végzés elleni jogorvoslat lehetőségét a Bszi. 49. §-a zárja ki.

Budapest, 2013. július 2.

 

Dr. Kozma György sk. a tanács elnöke
Dr. Balogh Zsolt sk. előadó bíró
Dr. Hörcherné Dr. Marosi Ildikó sk. bíró

A kiadmány hiteléül:

tisztviselő