Köf.5.031/2023/6. számú határozat

A Kúria
Önkormányzati Tanácsának
végzése

Köf.5031/2023/6.

A tanács tagjai: Dr. Hajnal Péter a tanács elnöke, Dr. Dobó Viola előadó bíró, Dr. Balogh Zsolt bíró, Dr. Kalas Tibor bíró, Dr. Kiss Árpád Lajos bíró

Az indítványozó: Pest Vármegyei Kormányhivatal (…….)

Az indítványozó képviselője: Dr. Danka Ferenc jogtanácsos

Az érintett önkormányzat: Budaörs Város Önkormányzata (……)

Az érintett önkormányzat képviselője: Dr. Buglos Katalin Ügyvédi Iroda, dr. Buglos Katalin ügyvéd (…….)

Az ügy tárgya: önkormányzati rendelet törvényességének vizsgálata

Rendelkező rész

A Kúria Önkormányzati Tanácsa Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének a súlykorlátozott forgalmú helyi közútra történő behajtásról szóló 27/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendeletének 5. § (1) bekezdése más jogszabályba ütközésének vizsgálatára indult eljárást megszünteti.

A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

A végzés alapjául szolgáló tényállás

  1. A Pest Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: indítványozó) a 2023. november 7. napján kelt PE/030/00202-12/2023. számú indítvánnyal a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 136. § (2) bekezdése, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 12. § (3) bekezdés b) pontja, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § a) pontja alapján indítványozta Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének a súlykorlátozott forgalmú helyi közútra történő behajtásról szóló 27/2021. (XII. 10.)  önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 5. § (1) bekezdése más jogszabályba ütközésének vizsgálatát, valamint megsemmisítését arra hivatkozással, hogy az  önkormányzat túllépte jogalkotási hatáskörét, mert a helyi közútra behajtás engedélyezésének jogintézményét nem a társadalmi rendeltetetésének megfelelő célra használta fel. Az elvi közútkezelői hozzájárulás megtagadását a szabálytalan építési tevékenységhez kapcsolódó „kvázi szankcióként” alkalmazza, megsértve ezáltal az épített környezet alakításáról szóló 1997. évi LXXIII. törvény 48-53. §-aiban foglalt magasabb szintű előírásokat.
  2. Az Önkormányzati Tanács a Kp. 140. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó 42. § (1) bekezdése alapján az érintett önkormányzatot felhívta az indítványra vonatkozó nyilatkozata megtételére.
  3. Az érintett önkormányzat védiratában előadta, hogy Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. november 8-án hatályon kívül helyezte az Ör. indítványozó által kifogásolt 5. § (1) bekezdését.
  4. Az indítványozó a 2023. december 7. napján kelt PE/030/00202-16/2023. számú beadványában bejelentette, hogy Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 24/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával hatályon kívül helyezte az Ör. támadott rendelkezését, ezáltal az érintett önkormányzat a törvényes állapotot helyreállította, így az indítványától eláll. Kérte továbbá az eljárás megszüntetését.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa döntésének indokolása

  1. A Kp. 139. §-a szerint, az Önkormányzati Tanács eljárásában a normakontroll sajátosságaira figyelemmel alkalmazza a Kp. általános szabályait, így az elállásra és az eljárás megszüntetésére vonatkozó szabályokat is. A Kp. 81. § (1) bekezdés g) pontja értelmében, a bíróság az eljárást bármely szakaszában megszünteti, ha a közigazgatási szerv vagy jogorvoslati szerve a jogsérelmet a kereseti kérelemnek eleget téve orvosolta.  A Kp. 81. § (1) bekezdés c) pontja értelmében, a bíróság az eljárást bármely szakaszában megszünteti, ha a felperes keresetétől elállt. A Kp. 140. § (1) bekezdés értelmében az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének megállapítására irányuló eljárást indítvánnyal kell megindítani, amire a keresetlevél szabályait kell alkalmazni. A Kp. 44. §-a értelmében az indítványozó az indítványától az alperes hozzájárulása nélkül, tárgyaláson kívüli eljárás esetén a Kúria ítéletének meghozataláig elállhat.
  2. A kifejtettek alapján az Önkormányzati Tanács az indítványozó nyilatkozata alapján megállapította, hogy indítványát – az Ör. vitatott rendelkezésének hatályon kívül helyezésére figyelemmel - visszavonta, azaz az indítványától (a keresetétől) elállt, ezért a Kp. 139. §-a alapján alkalmazandó 81. § (1) bekezdése c) és g) pontja alapján az Ör. 5. § (1) bekezdése más jogszabályba ütközésének vizsgálatára indult eljárását megszüntette.

A döntés elvi tartalma

  1. Amennyiben az indítványozó az előterjesztett indítványát nem tartja fenn, az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének vizsgálatára irányuló eljárás megszüntetésének van helye.

Záró rész

  1. Az Önkormányzati Tanács a végzését a Kp. 141. § (2) bekezdése alapján tárgyaláson kívül hozta meg.
  2. A Kp. 141. § (4) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének vizsgálatára irányuló eljárásban a feleket teljes költségmentesség illeti meg és saját költségeiket maguk viselik.
  3.  A végzés elleni jogorvoslatot a Kp. 116. § d) pontja és a 146. § (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2024. január 9.

Dr. Hajnal Péter s.k. a tanács elnöke
Dr. Dobó Viola s.k. előadó bíró
Dr. Balogh Zsolt s.k. bíró
Dr. Kalas Tibor s.k. bíró
Dr. Kiss Árpád Lajos s.k. bíró