Köf.5.026/2023/3. számú határozat

A KÚRIA

Önkormányzati Tanácsának
végzése

Az ügy száma: Köf.5.026/2023/3.

A tanács tagja: Dr. Balogh Zsolt a tanács elnöke, Dr. Demjén Péter előadó bíró, Dr. Dobó Viola bíró, Dr. Hajnal Péter bíró, Dr. Kiss Árpád Lajos bíró

Az indítványozók: …… (…. alatti lakos; kézbesítési cím: ….) és ….

Az érintett önkormányzat: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata (…..)

Az ügy tárgya: önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének vizsgálata

Rendelkező rész

A Kúria Önkormányzati Tanácsa a Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 15/2012. (V.31.) önkormányzati rendeletének és az ezt módosító 18/2022. (XI.29.) önkormányzati rendeletének; valamint Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2005. (IV.28.) önkormányzati rendeletének és az azt módosító Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendeletének más jogszabályba ütközésének vizsgálatára irányuló indítványt visszautasítja.

Ezen végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

[1] Az indítványozó magánszemélyek – mint az alapügy felperesei – 2023. június 14. napján kelt pontosított keresetlevelükkel fordultak a Pécsi Törvényszék Közigazgatási Kollégiumához, melyben Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 15/2012. (V.31.) önkormányzati rendeletének és az ezt módosító 18/2022. (XI.29.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban Ör.1.); valamint Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2005. (IV.28.) Önkormányzati rendeletének és az azt módosító Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Ör.2.) jogszerűségi vizsgálatát kérték.

[2] A Pécsi Törvényszék 2023. augusztus 31. napján kelt 8.K.700.779/2023/4. számú végzésével elrendelte, hogy az indítványozók keresetlevelének 1. és 2. pontjában kifejtett kereseti kérelmeik elkülönülve kerüljenek elbírálásra, egyúttal ezen kereseti kérelmek tekintetében megállapította hatáskörének hiányát és elrendelte a keresetlevél áttételét a hatáskörrel rendelkező Kúriára. A végzését a közigazgatási perrendtartástól szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 12. § (1)-(2) bekezdéseire, valamint (3) bekezdés b) pontjára alapította.

[3] A Pécsi Törvényszék által felhívott Kp. 12. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Kúria első és végső fokon jár el a helyi önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének vizsgálatára irányuló eljárásban. Az Alaptörvény 25. cikk (2) bekezdése szerint a Kúria dönt az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközéséről és megsemmisítéséről.

[4] A Kp. 139. §-a értelmében az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének vizsgálatára irányuló eljárásokban a Kp. rendelkezéseit a XXV. fejezetében foglalt eltérésekkel, a normakontroll sajátosságaira figyelemmel kell alkalmazni.

[5] A Kp. 143. § (1) bekezdése szerint az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének vizsgálatára irányuló eljárást törvény által feljogosított szerv indítványozhatja. A hatályos törvények általános jelleggel az alapvető jogok biztosát és a helyi önkormányzat felett törvényességi felügyeletet gyakorló vármegyei, fővárosi kormányhivatalt jogosítják fel a normakontroll eljárás kezdeményezésére. A Kp. 144. §-a a kezdeményezésre a bíróságnak abban az esetben biztosít lehetőséget, amennyiben az előtte folyamatban lévő eljárásban önkormányzati rendelet olyan rendelkezését kell alkalmazni, amelynek más jogszabályba ütközését észleli.

[6] A kifejtettek alapján megállapítható, hogy a Kúria Önkormányzati Tanácsa hatáskörrel rendelkezik ugyan az Ör.1., és az Ör.2. más jogszabályba ütközésének vizsgálatára irányuló eljárásra, azonban ezen eljárást a törvény által feljogosított szerveken kívül mások, például magánszemélyek, jogi személyek nem kezdeményezhetik.

[7] Arra tekintettel, hogy a Pécsi Törvényszék a felperesek keresetlevelét – tartalma alapján az Ör.1. és az Ör.2. más jogszabályba ütközésének vizsgálatára irányuló eljárás lefolytatására irányuló indítványukat – áttette a hatáskörrel rendelkező Kúriára és a továbbiakban indítvánnyal nem élt, illetve a fent ismertetett jogszabályok alapján az indítványozó magánszemélyeknek nincs indítványozási joga, a Kúria Önkormányzati Tanácsa a Kp. 140. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó Kp. 48. § (1) bekezdés c) pontja alapján a magánszemélyek indítványát visszautasította.

[8] A Kúria tájékoztatja az indítványozókat, hogy az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény (a továbbiakban: Ob tv.) 34/A. § (1) bekezdése értelmében az alapvető jogok biztosa abban az esetben kezdeményezheti az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének vizsgálatára irányuló eljárást, ha a vizsgálata során észleli, hogy az alapvető jogokkal kapcsolatos visszásságot önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközése okozza.

[9] Az Önkormányzati Tanács tájékoztatja továbbá az indítványozókat, hogy az Ob tv. 18. § (1) bekezdés b) pontja alapján az alapvető jogok biztosához bárki fordulhat, ha megítélése szerint a helyi önkormányzat tevékenysége vagy mulasztása a beadványt tevő személy alapvető jogát sérti vagy annak közvetlen veszélyével jár, feltéve, hogy a rendelkezésre álló közigazgatási jogorvoslati lehetőségeket – ide nem értve a közigazgatási pert – már kimerítette, vagy jogorvoslati lehetőség nincs számára biztosítva. Az Ob tv. 19. §-a alapján az alapvető jogok biztosának eljárása ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hivatal előlegezi és viseli. A panasz benyújtásának módjáról az alapvető jogok biztosának honlapja (https://www.ajbh.hu/panasz-benyujtasa) ad részletes tájékoztatást.

A döntés elvi tartalma

Indítványozási jog hiányát kell megállapítani abban az esetben, ha valamely bíróság előtt folyamatban lévő ügyben a fél normakontroll indítványát a bíróság pusztán átteszi a Kúria Önkormányzati Tanácsához.

Záró rész

[10] Ezen végzés ellen a fellebbezés lehetőségét a Kp. 112. § (2) bekezdése, a felülvizsgálatot a Kp. 116. § d) pontja zárja ki.

[11] A Kúria Önkormányzati Tanácsa a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 45. § (2) bekezdése alapján öt bíró tagból álló tanácsban járt el.

Budapest, 2023. október 17.

Dr. Balogh Zsolt s.k. a tanács elnöke
Dr. Demjén Péter s.k. előadó bíró
Dr. Dobó Viola s.k. bíró
Dr. Hajnal Péter s.k. bíró
Dr. Kiss Árpád Lajos s.k. bíró