Köf.5.026/2013/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A KÚRIA
önkormányzati tanácsa

Köf.5026/2013/2.szám

A Dr. Rácz Vanda jogtanácsos által képviselt Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal (2800 Tatabánya, Fő tér 4.) indítványozónak Esztergom Város Önkormányzata (2800 Esztergom, Széchenyi tér 1.) érintett Önkormányzat ellen,  a parkolás rendjéről, a kerékbilincs használatáról, valamint a parkolóhelyek megváltásáról szóló 14/2004. (IV.1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára irányuló, az Indítványozó által 2013. április 10. napján előterjesztett indítványa folytán megindult nemperes eljárásban  meghozta a következő

v é g z é s t :

A Kúria Önkormányzati Tanácsa az indítványt érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Ez ellen a végzés ellen további felülvizsgálatnak nincs helye.

I n d o k o l á s

Az Indítványozó 2013. április 10. napján előterjesztett indítványában Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 134.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének a parkolás rendjéről, a kerékbilincs használatáról, valamint a parkolóhelyek megváltásáról szóló 14/2004. (IV.1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára irányuló nemperes eljárást kezdeményezett a Kúriánál.

Az Indítványozó kérelmében előadta, hogy a Mötv. 134.§ (1) bekezdésében alapján KEB/3/25-1/2013.ügyiratszámon - 2012. február 13-án kelt - törvényességi felhívással élt, melyben felhívta az érintett Önkormányzatot, hogy a vonatkozó törvényességi felhívást ismertesse a képviselő-testülettel, a jogszabálysértés megszüntetésére, az ezzel kapcsolatos tájékoztatásra 2013. március 25-ig biztosított határidőt, mely eredménytelenül eltelt.

Az Indítványozó indítványát 2013. április 10. napján terjesztette elő, postai úton.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 51.§ (1) bekezdésének b) pontja alapján az önkormányzati tanács az indítvány beérkezésétől számított 15 napon belül érdemi vizsgálat nélkül elutasítja az indítványt, ha azt a fővárosi és megyei kormányhivatal a helyi önkormányzatokról szóló törvényben előírt határidőn túl nyújtja be.

A Mötv. 136.§ (2) bekezdése értelmében a  kormányhivatal a helyi önkormányzat tájékoztatásának kézhezvételétől vagy a tájékoztatás adására nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől számított tizenöt napon belül kezdeményezheti a Kúriánál az önkormányzati rendelet jogszabállyal való összhangjának felülvizsgálatát.

Tekintettel arra, hogy az érintett Önkormányzat számára jogszabálysértés megszüntetésére nyitva álló határidő 2013. március 25. napján eredménytelenül eltelt, az Indítványozó részére az indítványa előterjesztésére nyitva álló 15 napos határidő 2013. április 9. napján letelt, így az indítvány elkésett.

Megjegyzi egyebekben a Kúria Önkormányzati Tanácsa azt is, hogy a Bszi. 51. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, az Önkormányzati Tanács előtti eljárás megindítására nyitva álló 15 napos határidő – figyelemmel a Legfelsőbb Bíróság 4/2003. KPJE-re is – anyagi jogi határidőnek minősül. Ezért az Indítványozó akkor járt volna el helyesen, ha az indítvány az érintett Önkormányzat által elmulasztott határidőt követően a 15. napon megérkezik a Kúriára. Ehhez képest az Indítványozó a postabélyegző tanúsága szerint indítványát a 16. napon adta postára.

A fentiekre tekintettel a Kúria Önkormányzati Tanácsa az indítványt a Bszi. 51.§ (1) bekezdés b) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

A jelen végzés elleni jogorvoslat lehetőségét a Bszi. 49.§-a zárja ki.

Budapest, 2013. április 23.

Dr.Kozma György sk. a tanács elnöke
Dr. Hörcherné Dr. Marosi Ildikó sk. előadó bíró
Dr. Balogh Zsolt sk. bíró

A kiadmány hiteléül:

tisztviselő