Köf.5.024/2013/7. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A KÚRIA
ÖNKORMÁNYZATI TANÁCSA

Köf.5.024/2013/7.szám

A dr. Danka Ferenc jogtanácsos által képviselt Pest  Megyei Kormányhivatal (1052 Budapest, Városház u. 7.) Indítványozónak, Franka Tibor polgármester által képviselt Kerepes Nagyközség Önkormányzata (2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.) érintett Önkormányzat ellen,   helyi önkormányzati rendelet felülvizsgálatára irányuló nemperes eljárásban Kerepes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületének a lakcímbejelentés helyi szabályozásáról szóló 10/2010. (IV.01.) önkormányzati rendelete felülvizsgálatára irányuló indítvány alapján nemperes eljárásban meghozta a következő

v é g z é s t:

A Kúria Önkormányzati Tanácsa az eljárást megszünteti.

Ez ellen a végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

I n d o k o l á s

Az Indítványozó 2013. április 2. napján postán előterjesztett indítványában kezdeményezte Kerepes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületének a lakcímbejelentés helyi szabályozásáról szóló 10/2010. (IV.01.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: ÖR.) a felülvizsgálatát a Kúriánál.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa Köf.5024/2013/4. számú végzésével tájékoztatta az érintett Önkormányzatot, hogy az indítványra vonatkozóan a Bszi. 52.§-a alapján állásfoglalást terjeszthet elő.

Az Indítványozó 2013. május 14. napján kelt beadványában előadta, hogy az érintett Önkormányzat arról tájékoztatta, hogy az ÖR.-t hatályon kívül helyezte, ezáltal a törvényességi felhívásnak utólagosan eleget tett, ezért az Indítványozó az indítványát visszavonta és kérte az eljárás megszüntetését a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban. Bszi.) 51. § (2) bekezdés a) pontja alapján.

Az érintett Önkormányzat 2013. május 16. napján kelt beadványában bejelentette, hogy az ÖR.-t hatályon kívül helyezte, és kérte az eljárás megszüntetését.

A Bszi. 51. § (2) bekezdés a) pontja értelmében az Önkormányzati Tanács az eljárást megszünteti, ha az indítvány benyújtója az indítványt visszavonta.

A fentiekre tekintettel a Kúria Önkormányzati Tanácsa a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A jelen végzés elleni jogorvoslat lehetőségét a Bszi. 49. §-a zárja ki.

Budapest, 2013. július 2.

Dr. Kozma György sk. az Önkormányzati Tanács elnöke
Dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó sk. bíró
Dr. Balogh Zsolt sk. előadó bíró

A kiadmány hiteléül:

tisztviselő