Köf.5.019/2021/4. számú határozat

A Kúria
Önkormányzati Tanácsa

Köf.5019/2021/4.

A Kúria, Budapest Főváros Kormányhivatala indítványozónak a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ellen önkormányzati rendelet törvényességi vizsgálata iránt indított eljárásban, az indítványozó által előterjesztett ideiglenes alkalmazási tilalom tárgyában – tárgyaláson kívül – meghozta a következő

végzést:

A Kúria Budapest Főváros Kormányhivatala, a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a gépjármű elhelyezési kötelezettség helyi szabályairól szóló 33/2020. (XI.25.) önkormányzati rendelete 5. § (2) és (3) bekezdésére vonatkozó, ideiglenes alkalmazási tilalom elrendelésére irányuló kérelmét elutasítja.

E végzés ellen fellebbezésnek, felülvizsgálatnak nincs helye.

Indokolás

Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: indítványozó) 2021. június 9-én kelt és a Kúriára 2021. június 10-én érkezett indítványában vizsgálni és visszamenőleges hatállyal megsemmisíteni kérte Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a gépjármű elhelyezési kötelezettség helyi szabályairól szóló 33/2020. (XI.25.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Ör.), másodlagosan kérte az Ör. 5. § (2) bekezdésének 2021. január 1. napjára visszamenőleges hatállyal történő megsemmisítését.

Az indítványozó a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 145. §-a alapján kérte, hogy a Kúria Önkormányzati Tanácsa az ügydöntő határozat közzétételét követő napig az Ör. 5. § (2) és (3) bekezdésének ideiglenes alkalmazási tilalmát rendelje el. Előadta, hogy az Ör. 5. § (2) és (3) bekezdésének alkalmazása a járvány gazdasági hatásai közepette közvetlenül és hátrányosan, alkotmányos jogaikat sértve érinti a rendelet hatálya alá tartozó kérelmezőket.

Az indítványozó szerint az Ör. megjelölt rendelkezései hatályban tartásának hosszadalmas, csak peres eljárásban helyreállítható következményei lehetnek, amelyek elkerülése célszerű. Az Ör. megváltási díj összegét meghatározó 5. § (2) bekezdése nélkül is meghozható az engedélyező vagy elutasító polgármesteri döntés, amely kizárólag építésügyi szempontokon alapul. Az ideiglenes alkalmazási tilalom kimondásának eredményeként a kérelmező az engedélyt megszerezheti, ugyanakkor a kötőerővel rendelkező megállapodás aláírására nem kerül sor.

Az indítványozó jogalapként és az ideiglenes alkalmazási tilalom elrendelése további indokaként lényegében a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) előírásaira hivatkozott. A rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében 2021. december 31. napjáig az önkormányzat által nyújtott szolgáltatásért, végzett tevékenységéért megállapított díj, az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás keretében felmerülő díj, illetve egyéb díjfizetési kötelezettség – így a gépjármű elhelyezési kötelezettség megváltási díjának – mértéke nem lehet magasabb, mint a Korm. rendelet hatálybalépését (2020. december 19. napját) megelőző napon hatályos és alkalmazandó mérték volt.

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának (a továbbiakban: önkormányzat) védirata szerintaz Ör. 5. § (2) bekezdése vonatkozásában az azonnali jogvédelem elrendelése az Ör. 2. (2) bekezdésének hatálya alá tartozó építtetőkre is hátrányos lenne. A megváltási összegnek az utólagos megállapítására – a visszaható hatályú jogalkotás ás jogalkalmazás tilalmára figyelemmel – nincs lehetőség. Az esetlegesen elrendelendő alkalmazási tilalom azzal a tényleges következménnyel járna, hogy az azonnali jogvédelem idején nem lenne lehetőség a parkolóhelylétesítési kötelezettség pénzbeli megváltására vonatkozó kérelemről való döntésre, illetve az erre vonatkozó megállapodás megkötésére, ami az építtető számára is egyértelműen hátrányos lenne, mivel elesne a parkolóhely-létesítési kötelezettség pénzbeli megváltásának lehetőségétől.

A Kp. 145. § (1) bekezdése szerint a Kúria – az azonnali jogvédelemre vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával – kérelemre vagy hivatalból elrendelheti az önkormányzati rendelet alkalmazásának ideiglenes tilalmát. A Kp. 51. § (3) bekezdése szerint a bíróság az arányosság elve alapján, a közérdek és valamennyi fél szempontjából azt mérlegeli, hogy az azonnali jogvédelem elmaradása nem okoz-e súlyosabb hátrányt, mint amilyennel az azonnali jogvédelem biztosítása járna.

A Kúria megítélése szerint az esetleges peres eljárások költségei, amennyiben az Ör. jogi konstrukciójából erednek, nem relevánsak az ideiglenes alkalmazási tilalom elrendelése indokaként, hiszen az Ör.-t megelőző szabályozás is már ilyen rendszerre épült. Súlyosabb sérelem az Ör. törvényességének elbírálásig tehát ezen az alapon senkit sem ér.

A Korm. rendelet szigorítási tilalmára hivatkozással az ideiglenes alkalmazási tilalom igénye pedig azért nem megalapozott, mert a normakontroll iránti igény elbírálásának egyik kérdése éppen az, hogy az Ör. által szabályozott pénzügyi követelmény megfelel-e a Korm. rendeletben szabályozott díj fogalmának, vagy sem. Az ezen az alapon elrendelt előzetes tilalom ugyanakkor az Ör. 3. §-ának hatálya alá tartozó érintett jogalanyokat mindenképpen nagyobb hátránnyal sújtaná, mint az alkalmazás mellőzése, hiszen akkor a gépjármű-elhelyezési kötelezettség megváltására egyáltalán nem lenne lehetőség. Akik a megváltást választanák, azok számára az építési megvalósítás minden bizonnyal költségesebb lenne.  

A Kúria alaptalannak tartja az indítványozó érvét, miszerint az Ör. megváltási díj összegét meghatározó 5. § (2) bekezdése nélkül is meghozható az engedélyező vagy elutasító polgármesteri döntés, amely kizárólag építésügyi szempontokon alapul. Ilyen módon ugyanis az egész szabályozásra nem lenne igény, amely feltételezésre alappal nincs ok, figyelemmel éppenséggel az Ör. személyi hatályára.

A Kúria ezért úgy ítélte meg, hogy az Ör. 5. § (2) és (3) bekezdésének az ügydöntő határozat meghozataláig történő alkalmazása nem okoz nagyobb hátrányt, mint amit a rendelkezések ideiglenes alkalmazási tilalmának elrendelése. Erre tekintettel a Kúria az ideiglenes alkalmazási tilalom elrendelése iránti kérelmet elutasította.

A végzés elleni fellebbezés lehetőségét a Kp. 112. § (2) bekezdése, a felülvizsgálat lehetőségét a Kp. 116. § d) pontja zárja ki.

Budapest, 2021. június 22.

Dr. Patyi András s.k. a tanács elnöke,
Dr. Horváth Tamás s.k. előadó bíró,
Dr. Balogh Zsolt s.k. bíró,
Dr. Varga Eszter s.k. bíró,
Dr. Varga Zs. András s.k. bíró