Köf.5.017/2013/3. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

Kúria
Önkormányzati Tanácsa

Köf. 5017/2013/3.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa a Nagyatádi Járásbíróság (7500 Nagyatád, Baross Gábor u. 9.)  által kezdeményezett Nagyatád Város Önkormányzata (7500 Nagyatád, Szabadság u. 17.) ellen az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről szóló 18/1996. (VII.1.) rendelet egyes rendelkezései törvényességi vizsgálatára irányuló nemperes eljárásban meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t:

1. A Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapítja, hogy Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről szóló 18/1996. (VII.1.) rendelet 25. § (1) bekezdésének a „2-7 hónap időtartamra a lakás lakbérének kétszeres összege,” szövegrész törvényellenes, ezért azt megsemmisíti.

2. A Kúria  Önkormányzati Tanácsa megállapítja, hogy  Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről szóló 18/1996. (VII.1.) rendelet 25. § (1) bekezdésének a „2-7 hónap időtartamra a lakás lakbérének kétszeres összege,” szövegrész a Nagyatádi Járásbíróság előtt folyamatban lévő 7.P.20.006/2013. számú ügyben, valamint valamennyi, a megsemmisítés időpontjában valamely bíróság előtt folyamatban lévő ügyben nem alkalmazható.

3. A Kúria Önkormányzati Tanácsa elrendeli határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét, illetve elrendeli, hogy határozatát – a Magyar Közlönyben való közzétételt követő nyolc napon belül – az önkormányzati rendelet kihirdetésével azonos módon hirdessék ki.

A határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs.

I n d o k o l á s

I.

1. A Nagyatádi Járásbíróság bírája a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 48. § (3) és (4) bekezdése alapján az előtte folyamatban lévő 7.P.20.006/2013. számú ügy tárgyalásának felfüggesztése mellett a Kúrához fordult és kezdeményezte Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről szóló 18/1996. (VII.1.) rendelet (a továbbiakban: Ör.) 24. § (2) bekezdésének, valamint 25. § (1) bekezdésének törvényességi vizsgálatát. Az indítványozó előadta, hogy Nagyatád Város Önkormányzata (a továbbiakban: érintett önkormányzat) felperes lakás kiürítése és lakáshasználati díj megfizetésére kötelezés iránt terjesztett elő keresetet az alperes ellen. A felperes és az alperes között létrejött lakásbérleti szerződést a felperes 2012. október 8-án 2012. november 30. napjára felmondta, az alperes 2012. december 1. napjától jogcím nélküli lakáshasználóvá vált.

2. A felperes önkormányzat a jogcím nélküli lakáshasználat első hónapjára (2012. december 1-től 2012. december 31-ig) a lakbérrel azonos összegben, míg a második hónapjára – 2012. január 1. napjától kezdődően - emelt összegű – az Ör. 25. § (1) bekezdésében a 2-7 hónap időszakra irányadó kétszeres mértékű – lakáshasználati díj megfizetésére kötelezte az alperest. Az indítványozó előadta, hogy a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 20. § (2) bekezdése értelmében a használati díj a jogcím nélküli használat kezdetétől számított két hónap elteltével emelhető, ezért az Ör. 25. § (1) bekezdése – amely már a második hónapban emelt összeg megfizetését írja elő - sérti az Ltv. 20. § (2) bekezdését.

Az indítványozó előadta továbbá, hogy az Ör. 24. § (2) bekezdése megfelel az Ltv. 20. § (2) bekezdésében foglaltaknak. Így az Ör-en belül is ellentmondás áll elő, amikor az Ör. 25. § (1) bekezdése már a második hónapban (vagyis nem két hónap elteltét követően) a lakás bérének kétszeres összegét rendeli megfizetni a jogcím nélküli lakáshasználat esetén. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 2. § (1) bekezdése szerint a jogszabályoknak a címzettek számára egyértelműen értelmezhető tartalommal kell rendelkeznie, így az Ör. 24. § (2) bekezdés és a 25. § (1) bekezdés közötti ellentmondás sérti a Jat. 2. § (1) bekezdését is. 

3. A Kúria a Bszi. 52. §-a alapján felhívta az érintett önkormányzatot az indítvánnyal kapcsolatos állásfoglalása beszerzése céljából.

II.

Az indítvány megalapozott

1. Az Ör. 24. § (1) bekezdése értelmében „Az a személy, aki a lakást jogcím nélkül használja, a jogcím nélküli lakáshasználat kezdetétől a lakásra megállapított lakbérrel azonos összegű használati díjat köteles fizetni.” Az Ör. 24. § (2) bekezdés kimondja, hogy „[a] jogcím nélküli lakáshasználó - az ilyen lakáshasználat kezdetétől számított 2 hónap elteltét követő naptól a lakásból való kiköltözéséig - emelt használati díjat akkor köteles fizetni az általános törvényi feltételek és a helyi rendelet szerint, ha a törvény rendelkezései alapján elhelyezésre nem tarthat igényt.”

Az Ör. fent idézett szabályai megfelelnek az Ltv. 20. § (1) és (2) bekezdésében foglaltaknak. Az Ltv. 20. § (1) bekezdése szerint „[a] lakást jogcím nélkül használó, a jogosult részére lakáshasználati díjat (a továbbiakban: használati díj) köteles fizetni. A használati díj a lakásra megállapított lakbérrel azonos összeg.” A Ltv. 20. § (2) bekezdése pedig akként rendelkezik, hogy „[a] jogcím nélküli használat kezdetétől számított két hónap elteltével a használati díj emelhető. Ez a rendelkezés nem alkalmazható, ha a jogcím nélküli használó másik lakásra tarthat igényt.”

2. A jelen ügyben vizsgált Ör. 25. § (1) bekezdése a következőképpen fogalmaz: „A 24. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az emelt lakáshasználati díj mértéke a jogcím nélküli lakáshasználat kezdetétől számított:
    2-7 hónap időtartamra a lakás lakbérének kétszeres összege,
    8-14 hónap időtartamra a lakás lakbérének háromszoros összege,
    15. hónaptól kezdve a lakás lakbérének négyszeres összege.”

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése értelmében: „Feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot.” A felhatalmazás alapján hozott önkormányzati rendeleti rendelkezés sem lehet ellentétes sem a felhatalmazó, sem más törvénnyel. Az Alaptörvény 32. cikk (3) bekezdése kimondja, hogy „Az önkormányzati rendelet más jogszabállyal nem lehet ellentétes.”

A fentiek alapján megállapítható, hogy az Ör. 25. § (1) bekezdésének már a második hónapra emelt összegű lakbér megfizetését előíró rendelkezése ellentétes az Ltv. 20. § (2) bekezdésével, amely csak a második hónap elteltét követően teszi lehetővé jogcím nélküli lakáshasználat esetén a használati díj emelését. Az Ör. 25. § (1) bekezdésének a második hónapra is irányadó rendelkezése ezáltal törvénysértő, sérti az Ltv. 20. § (2) bekezdését.

3. Az Ör. 24. § (2) bekezdése és 25. § (1) bekezdése közötti ellentét kapcsán a Kúria rámutat, hogy egy adott önkormányzati rendeleten belüli vélt vagy valós ellentmondás nem eredményez törvénysértést akkor, ha a jogi szabályok közötti kollízió jogalkalmazói jogértelmezéssel feloldható. Ugyanakkor törvénysértő – a Jat. 2. § (1) bekezdésébe foglalt világos, érthető és megfelelően értelmezhető normatartalom követelményébe ütközik – az önkormányzati rendeleten belüli kollízió, ha jogértelmezéssel az ellentmondást nem lehet kiküszöbölni, vagy akkor, ha az ellenmondásban álló rendelkezések valamelyike egyben magasabb jogszabályba is ütközik. Jelen esetben mindkét feltétel fennáll. Maga a bírói kezdeményezés igazolja, hogy jogalkalmazói jogértelmezéssel az Ör. 24. § (2) bekezdés és 25. § (1) bekezdés közötti ellentét nem feloldható, az Ör. 25. § (1) bekezdésének a második hónapra is irányadó rendelkezése pedig az Ltv. 20. § (2) bekezdését sérti.

4. A fentiekre tekintettel a Kúria Önkormányzati Tanácsa az Ör. 25. § (1) bekezdésének „2-7 hónap időtartamra a lakás lakbérének kétszeres összege” szövegrészt megsemmisítette. Jelen ügyben ugyanakkor megállapítható, hogy az Ör. 25. § (1) bekezdésének „2-7 hónap időtartamra a lakás lakbérének kétszeres összege”  szövegrész csak abban az elemében törvénysértő, amely a második hónapra is irányadó. A Kúriának azonban nincs hatásköre az önkormányzati rendelet megváltoztatására, vagy kiigazítására. A Bszi 56. § (2) bekezdés értelmében a megsemmisített önkormányzati rendeleti rendelkezés a határozatnak a Magyar Közlönyben való közzétételét követő napon veszti hatályát.
A Bszi. 56. § (5) bekezdése értelmében ha az önkormányzati rendeletnek a bíróság előtt folyamatban lévő ügyben alkalmazandó rendelkezésének megsemmisítésére, illetve más jogszabályba ütközésének megállapítására bírói kezdeményezés alapján kerül sor, az önkormányzati rendelet megsemmisített, illetve más jogszabályba ütközőnek ítélt rendelkezése nem alkalmazható a bíróság előtt folyamatban lévő egyedi ügyben. A Bszi. 56. § (5) bekezdése ugyanakkor erre az esetre általános alkalmazási tilalmat is előír, amikor kimondja, hogy a megsemmisített rendelkezés nem alkalmazható valamennyi, a bíróságok előtt folyamatban lévő egyedi ügyben.

Erre tekintettel a Kúria akként rendelkezett, hogy az Ör. 25. § (1) bekezdése „2-7 hónap időtartamra a lakás lakbérének kétszeres összege” szövegrésze a Nagyatádi Járásbíróság előtt folyamatban lévő 7.P.20.006/2013. számú ügyben, valamint más bíróság előtt folyamatban lévő ügyben nem alkalmazható. A Kúria úgy ítélte meg, hogy a törvénysértő rendelkezés pro futuro megsemmisítése mellett a határozat kihirdetéstől elrendelt alkalmazási tilalom szolgálja jelen ügyben leginkább a jogbiztonságot.

A határozat Magyar Közlönyben való közzététele a Bszi. 55. § (2) bekezdés b) pontján alapul.

A határozat elleni jogorvoslatot a Bszi. 49. §-a zárja ki.

Budapest, 2013. szeptember 3.

Dr. Kozma György sk. a tanács elnöke
Dr. Balogh Zsolt sk. előadó bíró
Dr. Hörcherné Dr. Marosi Ildikó sk. bíró

A kiadmány hiteléül:

tisztviselő