Köf.5.016/2023/8. számú határozat

A Kúria
Önkormányzati Tanácsának

végzése

Az ügy száma: Köf.5.016/2023/8.

A tanács tagjai:

Dr. Kalas Tibor a tanács elnöke,
Dr. Kiss Árpád Lajos előadó bíró,
Dr. Balogh Zsolt bíró,
Dr. Demjén Péter bíró,
Dr. Hajnal Péter bíró

Az indítványozó: Budapest Főváros Kormányhivatala (...)

Az indítványozó képviselője: Dr. Szász Imola kamarai jogtanácsos

Az érintett önkormányzat: Budapest Főváros IV. Újpest Önkormányzata (...)

Az érintett önkormányzat képviselője: Dr. Dékány Dóra ügyvéd (...)

Az ügy tárgya: önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének vizsgálata

Rendelkező rész

A Kúria Önkormányzati Tanácsa Budapest Főváros IV. Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IV. Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2019. (X.30.) önkormányzati rendelete más jogszabályba ütközésének vizsgálatára indult eljárást megszünteti.

A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

A végzés alapjául szolgáló tényállás

[1] Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: indítványozó) a BP/1202/00665-2/2023. számú indítvánnyal a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 136. § (2) bekezdése, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 12. § (3) bekezdés b) pontja alapján indítványozta Budapest Főváros IV. Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2019. (X.30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 40/A. §-ának megsemmisítését.

[2] Az Önkormányzat a Kúria Önkormányzati Tanácsának felhívására 2023. július 3. napján kelt védiratában úgy nyilatkozott, hogy a 17/2023. (VI. 29.) számú önkormányzati rendelete 3. §-ával az indítványozó által megsemmisíteni kért rendelkezést – 2023. március 2. napjával –hatályon kívül helyezte, egyúttal kérte az indítvány elutasítását arra az esetre, ha a Kúria az eljárást nem szünteti meg.

[3] Az Önkormányzati Tanács felhívására az indítványozó a 2023. július 19. napján tett BP/1202/00665-5/2023. számú nyilatkozatával szintén tájékoztatta a Kúriát, hogy az érintett önkormányzat az Ör. támadott rendelkezését a fentiek szerint hatályon kívül helyezte. Előadta továbbá, hogy az önkormányzat nem tett eleget teljeskörűen publikálási kötelezettségének, ugyanis az Ör. 2023. június 30. napjától hatályos egységes szerkezetű szövegét a Nemzeti Jogtában (a továbbiakba: Njt.) nem tette közzé, megsértve ezzel a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Njt. rendelet) 4. § (2) bekezdésében foglaltakat.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa döntésének indokai

[4] A Kp. 139. §-a alapján, az Önkormányzati Tanács eljárásában a normakontroll sajátosságaira figyelemmel alkalmazza a Kp. általános szabályait, így az eljárás megszüntetésére vonatkozó szabályokat is. A Kp. 81. § (1) bekezdés g) pontja értelmében, a bíróság az eljárást bármely szakaszában megszünteti, ha a közigazgatási szerv vagy jogorvoslati szerve a jogsérelmet a kereseti kérelemnek eleget téve orvosolta.

[5] A kifejtettek alapján az Önkormányzati Tanács a Kp. 139. §-a alapján alkalmazandó 81. § (1) bekezdése g) pontja alapján az Ör. egyes rendelkezései más jogszabályba ütközésének vizsgálatára indult eljárását megszüntette.

[6] Az Önkormányzati Tanács – az indítvány elbírálásának időpontjában – megállapította továbbá, hogy az érinett önkormányzat eleget téve az Njt. rendelet 4. § (2) bekezdésben fogalt publikálási kötelezettségének az Ör. 2023. június 30. napjától hatályos egységes szerkezetű szövegét az Njt-ben közzétette.

Záró rész

[7] Az Önkormányzati Tanács a végzését a Kp. 141. § (2) bekezdése alapján tárgyaláson kívül hozta meg.

[8] A Kp. 141. § (4) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének vizsgálatára irányuló eljárásban a feleket teljes költségmentesség illeti meg és saját költségeiket maguk viselik.

[9] A végzés elleni jogorvoslatot a Kp. 116. § d) pontja és a 146. § (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2023. szeptember 12.

Dr. Kalas Tibor s.k. a tanács elnöke
Dr. Kiss Árpád Lajos s.k. előadó bíró
Dr. Balogh Zsolt s.k. bíró
Dr. Demjén Péter s.k. bíró
Dr. Hajnal Péter s.k. bíró