Köf.5.016/2021/8. számú határozat

A Kúria
Önkormányzati Tanácsa

Köf.5016/2021/8.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa a Dr. Horváth Zsuzsanna kamarai jogtanácsos által képviselt Budapest Főváros Kormányhivatala (1056 Budapest, Váci u. 62-64.) indítványozónak a Dr. Csontos Zsombor kamarai jogtanácsos által képviselt Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzata (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) indítványozott ellen önkormányzati rendelet törvényességi vizsgálata iránt indított eljárásban, az indítványozott által előterjesztett kifogás az eljárás szabálytalansága tárgyában – tárgyaláson kívül – meghozta a következő

végzést:

A Kúria Önkormányzati Tanácsa az indítványozott kifogásának helyt ad.

A Köf.5016/2021/3. számú végzését visszavonja és az indítványozónak a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Józsefváros közigazgatási területén a járművel történő várakozás kiegészítő, helyi szabályozásáról szóló 26/2010. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése a) és b) pontja ideiglenes alkalmazási tilalmának elrendelése iránti kérelmét elutasítja.

A Kúria e végzését a Magyar Közlönyben közzéteszi.

A Kúria elrendeli, hogy ezt a végzést Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat az önkormányzati rendelet kihirdetésére irányadó szabályok szerint tegye közzé.

E végzés ellen fellebbezésnek és felülvizsgálatnak nincs helye.

Indokolás

Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: indítványozó) 2021. május 27-én kelt indítványában vizsgálni és visszamenőleges hatállyal megsemmisíteni kérte a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Józsefváros közigazgatási területén a járművel történő várakozás kiegészítő, helyi szabályozásáról szóló 26/2010. (VI. 18.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 2. § (2) bekezdésének a) és b) pontját.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa a 2021. május 31. napján kelt Köf.5016/2021/2. sorszámú végzésében (a továbbiakban: 2. sorszámú végzés) az indítvány megküldésével tájékoztatta az indítványozott önkormányzatot, hogy az indítványra vonatkozóan a végzés kézhezvételétől számított 8 napon belül védiratot terjeszthet elő, egyidejűleg felhívta a figyelmet arra, hogy az indítvány ideiglenes alkalmazási tilalom elrendelése iránti kérelmet is tartalmaz. Az indítványozott a 2. sorszámú végzést 2021. június 1. napján letöltötte.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa a 2021. június 8. napján kelt Köf.5016/2021/3. sorszámú végzésével (a továbbiakban: 3. sorszámú végzés) azonnali jogvédelmi intézkedésként – a Köf.5016/2021. számú ügyben az ügydöntő határozata közzétételét követő napjáig – elrendelte az Ör. 2. § (2) bekezdése a) és b) pontjának ideiglenes alkalmazási tilalmát. Az indítványozott a 3. számú végzését 2021. június 10. napján vette át.

Az indítványozott önkormányzat 2021. június 9. napján 4. sorszám alatt védiratot terjesztett elő, majd a 3. sorszámú végzés átvételét követően 2021. június 11. napján 5. sorszámon kifogást nyújtott be az eljárás szabálytalansága miatt. Beadványában arra hivatkozott, hogy a védiratát 2021. június 9. napjáig volt lehetősége előterjesztenie, azonban a Kúria Önkormányzati Tanácsa az ideiglenes alkalmazási tilalomról már 2021. június 8. napján, a védirat előterjesztési határidejének lejárta előtt, az indítványozott érveinek bevárása nélkül döntött. Álláspontja szerint azzal, hogy a Kúria felhívta nyilatkozattételre, majd a beérkező nyilatkozat bevárása nélkül döntött, „kimeríti a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 2. § (2) bekezdése és az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdése szerinti elveket (pártatlan bíróság, tisztességes eljárás)”.

A kifogás megalapozott.

A Kp. 145. § (1) bekezdése szerint a Kúria – az azonnali jogvédelemre vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával – kérelemre vagy hivatalból elrendelheti az önkormányzati rendelet alkalmazásának ideiglenes tilalmát. A Kp. azonnali jogvédelemről rendelkező 50. § (4) bekezdése szerint az azonnali jogvédelemre irányuló kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

A kérelemről a kérelem beérkezését követően 15 napon belül kell döntést hozni. A rövid határidőre tekintettel a Kp. kizárja a hiánypótlás lehetőségét, vagyis a hiányosan benyújtott kérelmet el kell utasítani. A Kúria már a 3. sorszámú végzésében megállapította, hogy az Ör. ideiglenes alkalmazási tilalmára vonatkozó indítvány a Kp. 50. § (4) bekezdésben foglalt feltételnek megfelel, mert az tartalmazza az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozó indokait.

Ha a kérelem hiánytalan, azonban a Kúria Önkormányzati Tanácsa szükségesnek tartja az indítványozott fél nyilatkozattételét, ennek elrendelésére van lehetősége. Ha az indítványozott lehetőséget kap, hogy előzetesen nyilatkozzon az ideiglenes alkalmazási tilalom elrendelése iránti indítványra, a döntés meghozatala során mindkét fél szempontjai figyelembe vehetők. Ugyanakkor az önkormányzat nyilatkozattételre való felhívása nem kötelező, a Kúria mérlegelési jogkörében dönt, hogy a döntés meghozatalához szükséges-e a felek nyilatkozatának beszerzése, illetve bevárása. A Kúria Önkormányzati Tanácsa – figyelemmel arra, hogy 2. sorszámú végzésében kifejezetten felhívta az indítványozott önkormányzatot a védirat előterjesztésének lehetőségére, és a 3. sorszámú végzés meghozatalának időpontjában az erre biztosított határidő még nem járt le – a polgári eljárásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 156. § (2) bekezdése alapján helyt adott az indítványozott kifogásának és a Kp. 51. § (6) bekezdése alapján a 3. sorszámú végzését visszavonta.

A visszavonás következtében a Kúria Önkormányzati Tanácsa a kifogással érintett eljárási cselekményt megismételte, azaz az indítványozó ideiglenes alkalmazási tilalom elrendelése iránti kérelmét - mindkét fél álláspontjának ismeretében - az alábbiak szerint bírálta el.

A Kp. 51. § (3) bekezdés szerint a bíróság az arányosság elve alapján, a közérdek és valamennyi fél szempontjából azt mérlegeli, hogy az azonnali jogvédelem elmaradása nem okoz-e súlyosabb hátrányt, mint amilyennel az azonnali jogvédelem biztosítása járna. A Kúria mérlegelve az indítványozott önkormányzat érveit, mely szerint az Ör. 2. § (2) bekezdése a) és b) pontja ideiglenes alkalmazási tilalmának elrendelése teljes mértékben megfosztaná a VIII. kerületi lakosokat a kedvezményes lakossági várakozási hozzájárulás lehetőségétől, ami súlyosabb joghátránnyal járna, mint az ideiglenes alkalmazási tilalom elmaradása, ezért a kérelem teljesítését nem tartotta indokoltnak.

A végzés elleni fellebbezés lehetőségét a Kp. 112. § (2) bekezdése, a felülvizsgálat lehetőségét a Kp. 116. § d) pontja zárja ki.

Budapest, 2021. június 22.

Dr. Patyi András sk. a tanács elnöke,
Dr. Dobó Viola sk. előadó bíró,
Dr. Balogh Zsolt sk. bíró,
Dr. Kiss Árpád Lajos sk. bíró,
Dr. Varga Zs. András sk. bíró