Köf.5.015/2023/7. számú határozat

A KÚRIA

Önkormányzati Tanácsának
végzése

 

Az ügy száma: Köf.5.015/2023/7.

A tanács tagja: Dr. Hajnal Péter a tanács elnöke, Dr. Dobó Viola előadó bíró, Dr. Balogh Zsolt bíró, Dr. Kalas Tibor bíró, Dr. Kiss Árpád Lajos bíró

Az indítványozó: Baranya Vármegyei Kormányhivatal (…..)

Az indítványozó képviselője: Dr. Nagy Amarilla kamarai jogtanácsos

Az érintett önkormányzat: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (…..)

Az érintett önkormányzat képviselője: Dr. Schmieder Valéria kamarai jogtanácsos

Az ügy tárgya: önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének vizsgálata

 

Rendelkező rész

A Kúria Önkormányzati Tanácsa Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a Város 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.16.) önkormányzati rendeletének 18. § (2) bekezdése más jogszabályba ütközésének vizsgálatára indult eljárást megszünteti.

A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

A végzés alapjául szolgáló tényállás

[1] A Baranya Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: indítványozó) a BA/4/01087-1/2023. számú indítvánnyal a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 136. § (2) bekezdése, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 12. § (3) bekezdés b) pontja alapján indítványozta Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a Város 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban Ör.) 18. § (2) bekezdésének bírósági felülvizsgálatát és megsemmisítését, arra hivatkozással, hogy az a Mötv. 68. § (4) bekezdésében és 143. § (4) bekezdés h) pontjában, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény normavilágosság követelményét előíró 2. § (1) bekezdésébe ütközik.

[2] Az Önkormányzat a Kúria Önkormányzati Tanácsának felhívására 2023. június 15. napján kelt védiratában az indítvány elutasítását kérte. Indokolásában kifejtette, hogy az indítványban foglalt jogi érveléssel nem ért egyet, de az indítványozó elvárásának eleget téve lépéseket tett a helyzet rendezésére és 2023. május 23-i hatállyal módosította Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2019. (XI.15.) önkormányzati rendeletét. Majd az Önkormányzat 2023. június 27. napján kelt nyilatkozatában arról tájékoztatta a Kúria Önkormányzati Tanácsát, hogy elfogadta a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a Város 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.16.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 19/2023. (VI.26.) önkormányzati rendeletet, melynek 2. §-a az Ör. megsemmisíteni indítványozott 18. § (2) bekezdését is érintette.

[3] Az Önkormányzati Tanács felhívására az indítványozó a 2023. július 10. napján tett BA/4/01087-4/2023. számú nyilatkozatával – elfogadva a jogsérelem megszüntetését az Ör. módosításával - az indítványát visszavonta.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa döntésének indokai

[4] A Kp. 139. §-a alapján, az Önkormányzati Tanács eljárásában a normakontroll sajátosságaira figyelemmel alkalmazza a Kp. általános szabályait, így az eljárás megszüntetésére vonatkozó szabályokat is. A Kp. 81. § (1) bekezdés g) pontja értelmében, a bíróság az eljárást bármely szakaszában megszünteti, ha a közigazgatási szerv vagy jogorvoslati szerve a jogsérelmet a kereseti kérelemnek eleget téve orvosolta. A bíróság a Kp. 81. § (1) bekezdés c) pontja alapján ugyancsak megszünteti az eljárást – annak bármely szakaszában – ha a felperes keresetétől elállt. A Kp. 140. § (1) bekezdés értelmében az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének megállapítására irányuló eljárást indítvánnyal kell megindítani, amire a keresetlevél szabályait kell alkalmazni. A Kp. 44. §-a értelmében az indítványozó indítványától az alperes hozzájárulása nélkül, tárgyaláson kívüli eljárás esetén a Kúria ítéletének meghozataláig elállhat.

[5] Az Önkormányzati Tanács az indítványozó nyilatkozata alapján megállapította, hogy indítványát – az Ör. jogszabálysértő rendelkezésének módosítására figyelemmel - visszavonta, azaz az indítványától (a keresetétől) elállt, ezért a Kp. 139. §-a alapján alkalmazandó 81. § (1) bekezdés g) és c) pontja alapján az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének megállapítására irányuló eljárást megszüntette.

A döntés elvi tartalma

[6] Amennyiben az indítványozó az előterjesztett indítványát nem tartja fenn, az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének vizsgálatára irányuló eljárás megszüntetésének van helye.

Záró rész

[7] Az Önkormányzati Tanács a végzését a Kp. 141. § (2) bekezdése alapján tárgyaláson kívül hozta meg.

[8] A Kp. 141. § (4) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének vizsgálatára irányuló eljárásban a feleket teljes költségmentesség illeti meg és saját költségeiket maguk viselik.

[9] A végzés elleni jogorvoslatot a Kp. 116. § d) pontja és a 146. § (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2023. szeptember 12.

Dr. Hajnal Péter s.k. a tanács elnöke
Dr. Dobó Viola s.k. előadó bíró
Dr. Balogh Zsolt s.k. bíró
Dr. Kalas Tibor s.k. bíró
Dr. Kiss Árpád Lajos s.k. bíró